ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Си  ныбжьэгъуфI

2019-11-30

  • Хэкумрэ хамэ къэралхэмрэ зэпищIэу, си лъэпкъэгъухэм нэхъ гъунэгъу сахуищIу, си анэдэлъхубзэкIэ щIыпIэ жыжьэм къыщызэпсалъэу сиIэщ сэ «Адыгэ псалъэр». Истамбыл сыдэс пэтми, пщэдджыжь къэс «къысIэрохьэ» мы газетыр. АбыкIэ сэбэпышхуэщ иджырей технологие Iэмалхэр. Адыгэ газетым и сайтым зэпэщу къралъхьэ тхылъымпIэм тету къыдэкI псори, электрон къыдэкIыгъуэри удэзыхьэхщ.

  • Иджырей зэманым дэбакъуэу лажьэ редакцэм щIэщыгъуэ куэд ди пащхьэ кърелъхьэ, ди цIыху щыпкъэхэм ятеухуа тхыгъэхэмрэ журналистхэр зыхэт Iуэхугъуэхэмрэ уеджэну щхьэпэщ. КIуэаракъэ, республикэм уимысми, абы щекIуэкI гъащIэр уи нэгу къыщIегъэувэф, адэжь хэкум хуэзэша уи псэр щыз ещIыф.
  • КъищынэмыщIауэ, псом нэхърэ нэхъ сфIэфIыр адыгэм и тхыдэм теухуа тхыгъэ купщIафIэхэрщ. Абы къытехуэ тхыгъэхэр щызэхуэхьэса зы тхылъи щыIэкъым. Аращ «Адыгэ псалъэр» библиотекэм щIезгъэщхьыр. СызыхэпсэукI гъащIэмрэ сыкъызыхэкIа лъэпкъымрэ ятеухуа гъэщIэгъуэн куэд щызэхуэхьэса адыгэ газетыр хэт и пащхьи ипхьэну узытемыукIытыхьынщ, си щхьэкIэ зризгъэщIагъуэу ар яжызоIэ Тыркум ис адыгэхэм.
  • Ди зэманым декIуу «Адыгэ псалъэр» къызэрыдэкIым сыщогуфIыкI икIи дэнэ щыпсэу адыгэри къыхузоджэ а газетыр ныбжьэгъуу иIэну. Си щхьэкIэ, си ныбжьэгъуфIщ.
  • Цей (Хьэщэ) Мадинэ.
  • Истамбыл къалэ