ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2019-11-30

 • 1 КъБР „Мир“ канал
 • Блыщхьэ, дыгъэгъазэм и 2
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.35 «Дыщэ бжьамий». Кулиев Къайсынрэ Мечиев Кязимрэ (16+)
 • 6.55 «Ди тхылъэщым» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)

 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.20 «IэщIагъэ дызыхуэныкъуэ- хэр» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.55 «ГъащIэ». УсакIуэ, публицист Каккушев Хъусейн (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 17.00 «Дыхохъуэ, зыдоужь» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 17.25 «ЦIыхум тхыдэм щиIыгъ увыпIэр». Филологие щIэныгъэхэм я доктор, профессор Хьэщхъуэжь Раисэ (12+)
 • 17.55 «Спорт утыку» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 18.20 «49-нэ каналым и пощт» (16+)
 • 19.30 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 19.50 «Къуажэдэсхэр». Ислъэмей къуажэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 20.25 «Мама!» Анэхэм я махуэм и щIыхькIэ концерт. Япэ Iыхьэ (12+)
 • 21.10 «Гъунапкъэхэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 21.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Гъубж, дыгъэгъазэм и 3
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.20 «ЦIыхум тхыдэм щиIыгъ увыпIэр». Филологие щIэныгъэхэм я доктор, профессор Хьэщхъуэжь Раисэ (12+)
 • 6.50 «Гъунапкъэхэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.20 «Дыхохъуэ, зыдоужь» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.20 «Къуажэдэсхэр». Ислъэмей къуажэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.55 «Спорт утыку» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 9.20 «Бэйбики». Сабийхэм папщIэ нэтын (6+)
 • 17.00 «Псори дяпэкIэщ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 17.35 «Сэ фIыуэ слъагъу уэрэд» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 18.05 «Спортым и зэман» (12+)
 • 18.20 «49-нэ каналым и пощт» (16+)
 • 19.30 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 19.50 «Мама!»  Анэхэм я махуэм и щIыхькIэ концерт. ЕтIуанэ Iыхьэ (12+)
 • 20.25 «ЩIэблэм хуэсакъыу». «Нур» сабий журналыр (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 21.00 «Зэчиймрэ IэпщIэлъапщIагъэмрэ» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 21.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Бэрэжьей, дыгъэгъазэм и 4
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.20 «Мама!» Анэхэм я махуэм и щIыхькIэ концерт. ЕтIуанэ Iыхьэ (12+)
 • 6.55 «Псори дяпэкIэщ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.25 «Спортым и зэман» (12+)
 • 7.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.20 «Зэчиймрэ IэпщIэлъапщIагъэмрэ» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 9.00 «ЩIэблэм хуэсакъыу». «Нур» сабий журналыр (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 17.00 «Гупсысэхэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 17.25 «Телестудио»: адыгэбзэ. 41-нэ дерс (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 18.00 «Жаншэрхъ». Спорт нэтын (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 18.20 «49-нэ каналым и пощт» (16+)
 • 19.30 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 19.45 «ТВ-галерея». КъБР-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Тхьэмокъуэ Мартин (12+)
 • 20.20 «Гухэлъ уэрэдхэр» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 20.50 «УзэщIакIуэхэр». Казаков Къызылбэч-хьэжы (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 21.30 «Зи чэзу псалъэмакъ» (16+)
 • 21.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Махуэку, дыгъэгъазэм и 5
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.15 «ТВ-галерея». КъБР-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Тхьэмокъуэ Мартин (12+)
 • 6.50 «УзэщIакIуэхэр». Казаков Къызылбэч-хьэжы (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 7.30 «Зи чэзу псалъэмакъ» (16+)
 • 7.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.20 «Гухэлъ уэрэдхэр» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.50 «Жаншэрхъ». Спорт нэтын (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 9.10 «Езым и лъагъуэ» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 17.00 «Динымрэ гъащIэмрэ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 17.35 «Телестудио»: балъкъэрыбзэкIэ. 41-нэ дерс (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 17.55 «Спортым дихьэххэр». КъБР-м ФутболымкIэ и федерацэм и тхьэмадэ Мэшыкъуэ Аслъэн (12+)
 • 18.20 «49-нэ каналым и пощт» (16+)
 • 19.30 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 19.50 «02» къулыкъущIапIэм хъыбар фегъащIэ» (16+)
 • 20.00 «Iуэху еплъыкIэ» (12+)
 • 20.25 «КъэкIуэнур я плъапIэщ». Къэрэгъэш къуажэм дэт 2-нэ курыт еджапIэр (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 21.00 «Къуршым ис къуажэ». Шэджэм Ищхъэрэ (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 21.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Мэрем, дыгъэгъазэм и 6
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.20 «КъэкIуэнур я плъапIэщ». Къэрэгъэш къуажэм дэт 2-нэ курыт еджапIэр (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 6.50 «Къуршым ис къуажэ». Шэджэм Ищхъэрэ (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.30 «02» къулыкъущIапIэм хъыбар фегъащIэ» (16+)
 • 7.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.20 «Iуэху еплъыкIэ» (12+)
 • 8.45 «Динымрэ гъащIэмрэ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 9.15 «Жомакъ, жомакъ жолунга…» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 17.00 «Си лIакъуэ» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 17.30 2019 гъэр Театрым и илъэсщ. «Театрыр гъащIэм и гъуджэщ». «Южная сцена» фестивалым теухуауэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 18.05 «Спортым и зэман» (12+)
 • 18.20 «49-нэ каналым и пощт» (16+)
 • 19.30 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 19.45 «Ди тхылъэщым» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 20.15 Пушкин Александр. «Пиковая дама». УФ-м и цIыхубэ артист Князев Евгений игъэзащIэ моноспектакль (16+)
 • 21.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Щэбэт, дыгъэгъазэм и 7
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.20 2019 гъэр Театрым и илъэсщ. «Театрыр гъащIэм и гъуджэщ». «Южная сцена» фестивалым теухуауэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 6.55 «Си лIакъуэ» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.25 «Спортым и зэман» (12+)
 • 7.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 8.00 «Кошачий джаз». Налшык гъуазджэхэмкIэ и сабий школ №1-м игъэува мюзиклыр (6+)
 • 17.00 «Билляча». Сабийхэм папщIэ нэтын (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 17.20 «Бгыхэмрэ бгырысхэмрэ». КъБР-м альпинизмэмкIэ и федерацэм и тхьэмадэ Ольмезов Абдул-Хьэлым (12+)
 • 17.50 «ЗачиифIэхэр». НыбжьыщIэхэр зыхэт макъамэ нэтын (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 18.20 «49-нэ каналым и пощт» (16+)
 • 19.00 «КъэкIуэнур нобэрей махуэм пыщIащ». Хирург Дадэ Алим. Москва къалэ (12+)
 • 19.25 «ПщIэну ухуеймэ». Тележурнал (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 20.05 ТекIуэныгъэ Иныр илъэс 75-рэ щрикъум ирихьэлIэу. «Сабиигъуэр зауэм зыIэщIихахэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 20.35 «Республикэм щыхъыбархэр». ХъыбарыщIэхэр (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 20.50 Мечиев Кязим къызэралъхурэ илъэси 160-рэ ирокъу. «Си псалъэр къэнэнщ» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 21.40 «ХъыбарыщIэхэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • Тхьэмахуэ, дыгъэгъазэм и 8
 • 6.00 «Республикэм щыхъыбархэр». ХъыбарыщIэхэр (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 6.20 «ПщIэну ухуеймэ». Тележурнал (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.00 «КъэкIуэнур нобэрей махуэм пыщIащ». Хирург Дадэ Алим. Москва къалэ (12+)
 • 7.25 «ХъыбарыщIэхэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 7.40 «Бгыхэмрэ бгырысхэмрэ». КъБР-м альпинизмэмкIэ и федерацэм и тхьэмадэ Ольмезов Абдул-Хьэлым (12+)
 • 8.10 ТекIуэныгъэ Иныр илъэс 75-рэ щрикъум ирихьэлIэу. «Сабиигъуэр зауэм зыIэщIихахэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 8.40 «Билляча». Сабийхэм папщIэ нэтын (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 15.55 «ЩыIащ-псэуащ…» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 16.10 «Дыщэ пхъуантэ» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 16.30 «Адэжь щIэин» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 17.20 ТекIуэныгъэ Иныр илъэс 75-рэ щрикъум ирихьэлIэу. «ПщIэн икIи зыщумыгъэгъупщэн». Попадейкин Арсений (16+)
 • 17.50 «49-нэ каналым и пощт» (16+)
 • 19.30 «Литературэм теухуа псалъэмакъ» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 20.05 «Раскаты далекого грома». «Ислъэмей» ансамблым егъэзащIэ (12+)
 • 21.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • «Къэбэрдей-Балъкъэр» ГТРК-м и ТВ
 • Блыщхьэ, дыгъэгъазэм и 2
 • 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 ЩIыпIэ зэман. «Пщэдджыжь». КъБР-м щыхъыбархэр
 • 11.25 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ)
 • 14.25, 17.00, 20.45 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 • 17.25 «Дыгъуасэ. Нобэ. Пщэдей». Театрым и илъэс (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 18.15 «Вагъуэ бын». ЕгъэджакIуэ Энеевэ Эльвирэ (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • Гъубж, дыгъэгъазэм и 3
 • 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 ЩIыпIэ зэман. «Пщэдджыжь». КъБР-м щыхъыбархэр
 • 9.00 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ)
 • 9.25 «Аграрии». Къэрэгъэш мэкъумэш-фермэ  хозяйствэр (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 11.25 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ)
 • 14.25, 17.00, 20.45 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 • 17.25 «Уэр папщIэ, Кавказ». Лермонтов Михаил къызэралъхурэ илъэс 205-рэ ирокъу (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 17.45 «Спортым и дуней». Дунейпсо чемпион Шахмурзаев Щыхьмырзэ (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 18.15 «Зэманым и лъэужь». Жылагъуэ лэжьакIуэ Куэцэ Пщымахуэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • Бэрэжьей, дыгъэгъазэм и 4
 • 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 ЩIыпIэ зэман. «Пщэдджыжь». КъБР-м щыхъыбархэр
 • 11.25 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ)
 • 14.25, 17.00, 20.45 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 • 17.25 «IэщIагъэлIхэр». «ЕхъулIэныгъэр зэрызыIэрыдгъэхьэну щIыкIэр» щIалэгъуалэ зэхуэс (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 17.50 «Вагъуэ бын». «Юнармия» урысейпсо дзэ-хэкупсэ зэщIэхъееныгъэр. Iуащхьэмахуэ щIыналъэ (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 18.25 «Тщымыгъупщэн папщIэ». Хэку зауэшхуэм и ветеран Хэжь Исуф (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • Махуэку, дыгъэгъазэм и 5
 • 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 ЩIыпIэ зэман. «Пщэдджыжь». КъБР-м щыхъыбархэр
 • 9.00 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ)
 • 9.25 «ЩIэблэм хуэсакъыу». 1-нэ школ-интернатыр (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 11.25 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ)
 • 14.25, 17.00, 20.45 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 • 17.25 «Дыгъуасэ. Нобэ. Пщэдей». Лэжьыгъэм и ветеран Дыкъуэ Хьэжбий (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 17.55 «Литературэ зэIущIэхэр». «Осуят». Мечиев Кязим (балъкъэрыбзэкIэ)(12+)
 • 18.15 «Онлайн». Этнограф Шэт Атмир (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • Мэрем, дыгъэгъазэм и 6
 • 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 ЩIыпIэ зэман. «Пщэдджыжь». КъБР-м щыхъыбархэр
 • 11.25 ЩIыпIэ зэман. Кавказ Ищхъэрэм щыхъыбархэр
 • 14.25 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ)
 • 17.00, 20.45 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 • 17.25 «Макъамэм и лъахэ».  СССР-м и цIыхубэ артист Темыркъан Юрий (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 17.50 «ГъащIэм и алыфбей». Лэжьыгъэм и ветеран Моллаев Шарафутдин (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 18.20 «Сытхэр уи псэукIэ, къуажэ?» Дзэлыкъуэ щIыналъэм хыхьэ Белокаменскэ къуажэр (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • Щэбэт, дыгъэгъазэм и 7
 • 8.40 «Тщыгъупщэ хъунукъым». Хэку зауэшхуэм и ветеранхэр (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 11.20 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 • Тхьэмахуэ, дыгъэгъазэм и 8
 • 8.40 ЩIыпIэ зэман. «Тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр»
 • ОТР
 • Блыщхьэ, дыгъэгъазэм и 2
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.30 «ЩIэплъыпIэ» (16+)
 • 7.00 Чехов Антон. «Загадочная натура». Горький Максим и цIэр зезыхьэ Урыс къэрал драмэ театрым и спектакль (12+)
 • 7.15 «Бессмертие, дарованное величием». КъБР-м и цIыхубэ усакIуэ КIыщокъуэ Алим и гъащIэмрэ и творчествэмрэ теухуа телевизионнэ фильм (12+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!»                   (12+)
 • 8.17 «49-нэ каналым и пощт» (16+)
 • 17.00 «Iущыцэ». Сабийхэм папщIэ нэтын (6+)
 • 17.20 «Усэхэр зэрыт тетрадь» (12+)
 • 17.30 «Зэ еплъыгъуэкIэ». Композитор ХьэIупэ ДжэбрэIил (12+)
 • 17.50 «Парламентым и сыхьэт» (16+)
 • 18.20 «Черкасскэхэр Урысейм и тхыдэм къызэрыхэщыр. Мамсрыкъуэ и къуэ Дмитрий» (12+)
 • 18.45 ХъыбарыщIэхэр (16+)
 • Гъубж, дыгъэгъазэм и 3
 • 6.00 ХъыбарыщIэхэр (16+)
 • 6.15 «Парламентым и сыхьэт» (16+)
 • 6.45 «Зэ еплъыгъуэкIэ». Композитор ХьэIупэ ДжэбрэIил (12+)
 • 7.05 «Усэхэр зэрыт тетрадь» (12+)
 • 7.15 «Черкасскэхэр Урысейм и тхыдэм къызэрыхэщыр. Мамсрыкъуэ и къуэ Дмитрий» (12+)
 • 7.40 «Пашэныгъэмрэ щIыналъэм зэрызиужьымрэ» (12+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.17 «49-нэ каналым и пощт» (16+)
 • 17.00 «Спортым и зэман» (12+)
 • 17.15 «Гъын зимыхьэлхэр». Ныкъуэдыкъуэхэм я дунейпсо махуэ (12+)
 • 17.50 «Узыщыгугъыпхъэр» (12+)
 • 18.15 «ХъупсапIэр дамэ зыхуэхъуахэр» (12+)
 • 18.45 ХъыбарыщIэхэр (16+)
 • Бэрэжьей, дыгъэгъазэм и 4
 • 6.00 ХъыбарыщIэхэр (16+)
 • 6.15 «Ар лъагъуныгъэщ». КIыщхэ Ислъамрэ Каринэрэ я концерт (12+)
 • 6.50 «Узыщыгугъыпхъэр» (12+)
 • 7.15 «Спортым и зэман» (12+)
 • 7.30 «ХъуэпсапIэр дамэ зыхуэхъуахэр» (12+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.17 «49-нэ каналым и пощт» (16+)
 • 17.00 «Спортым дихьэххэр». Урысейм тхэквондомкIэ и гуп къыхэхам и гъэсакIуэ Ахъмэт Амир (12+)
 • 17.20 «Лъэхъэнэгъу». Киномрэ театрымрэ я актёр Степанов Станислав (12+)
 • 17.50 Филологие щIэныгъэхэм я доктор, профессор ЩоджэнцIыкIу Нинэ (12+)
 • 18.30 «Зи чэзу псалъэмакъ» (16+)
 • 18.45 ХъыбарыщIэхэр (16+)
 • Махуэку, дыгъэгъазэм и 5
 • 6.00 ХъыбарыщIэхэр (16+)
 • 6.15 «Зи чэзу псалъэмакъ» (16+)
 • 6.30 Филологие щIэныгъэхэм я доктор, профессор ЩоджэнцIыкIу Нинэ (12+)
 • 7.10 «Лъэхъэнэгъу». Киномрэ театрымрэ я актёр Степанов Станислав (12+)
 • 7.40 «Спортым дихьэххэр». Урысейм тхэквондомкIэ и гуп къыхэхам и гъэсакIуэ Ахъмэт Амир (12+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.17 «49-нэ каналым и пощт» (16+)
 • 17.00 «Ракурс» (16+)
 • 17.20 «Партитура» (12+)
 • 17.45 «ЛIэщIыгъуэхэм къапхыкIыу» (12+)
 • 18.15 «ТВ-галерея». СурэтыщI Уэрэзей Аслъэн (12+)
 • 18.35 «02» къулыкъущIапIэм хъыбар фегъащIэ» (16+)
 • 18.45 ХъыбарыщIэхэр (16+)
 • Мэрем, дыгъэгъазэм и 6
 • 6.00 ХъыбарыщIэхэр (16+)
 • 6.15 «Партитура» (12+)
 • 6.40 «ЛIэщIыгъуэхэм къапхыкIыу» (12+)
 • 7.10 «ТВ-галерея». СурэтыщI Уэрэзей Аслъэн (12+)
 • 7.30 «Бамбуковый остров». «Объединённая мастерская» театрыр КъБР-м зэрыщыIам теухуауэ (12+)
 • 7.50 «02» къулыкъущIапIэм хъыбар фегъащIэ» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.17 «49-нэ каналым и пощт» (16+)
 • 17.00 «Спортым и зэман» (12+)
 • 17.15 КъБР-м и цIыхубэ усакIуэ Зумакуловэ Танзиля (12+)
 • 17.35 «Позиция» (12+)
 • 18.15 «Щэнхабзэмрэ дэрэ». Культурологие щIэныгъэхэм я кандидат ЩауэцIыкIу Людмилэ (12+)
 • 18.45 ХъыбарыщIэхэр (16+)
 • Щэбэт, дыгъэгъазэм и 7
 • 6.00 ХъыбарыщIэхэр (16+)
 • 6.15 «Щэнхабзэмрэ дэрэ». Культурологие щIэныгъэхэм я кандидат ЩауэцIыкIу Людмилэ (12+)
 • 6.45 «Юбилей». УФ-м щIыхь зиIэ и сурэтыщI КIыщ Мухьэдин и гъэлъэгъуэныгъэр къызэIуах (12+)
 • 7.20 «Позиция» (12+)
 • 8.00 «Спортым и зэман» (12+)
 • 8.15 «49-нэ каналым и пощт» (16+)
 • 17.00 «Щэхухэр щызэхуаIуатэ гуэлым и Iуфэм усэ дыкъыщоджэ». КъБР-м и цIыхубэ усакIуэ КIыщокъуэ Алим (12+)
 • 17.25 «Тхыдэм и лъагъуэхэмкIэ». Археолог Фоменкэ Владимир (12+)
 • 17.55 «ПщIэну щхьэпэщ» (16+)
 • 18.30 «ЛъэщапIэ». Шишман Залинэ (12+)
 • Тхьэмахуэ, дыгъэгъазэм и 8
 • 6.00 «Дирижёрыр Темыркъан Юрийщ» (12+)
 • 6.40 «ПщIэну щхьэпэщ» (12+)
 • 7.15 «ЛъэщапIэ». Шишман Залинэ (12+)
 • 7.45 «Тхыдэм и лъагъуэхэмкIэ». Археолог Фоменкэ Владимир (12+)
 • 8.15 «49-нэ каналым и пощт» (16+)
 • 17.00 «ЩIалэгъуалэм я Iуэху еплъыкIэ» (12+)
 • 17.30 «Узыншагъэр хъумэным теухуауэ» (12+)
 • 18.00 «Тхыдэм и лъагъуэхэмкIэ». КъБР-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Опрышкэ Олег (12+)
 • 18.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • «Къэбэрдей-Балъкъэр» ГТРК-м и радио
 • Блыщхьэ, дыгъэгъазэм и 2
 • «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ):
 • 11.30, 13.10, 15.10, 18.10
 • 7.108.00 «Пщэдджыжьым жьыуэ» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ)
 • 8.108.35 «Илъэсхэмрэ гъащIэмрэ» циклым щыщщ. «Агънокъуэ Лашэ теухуауэ ягъэхъыбархэмрэ езым и къекIуэкIыкIамрэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 8.359.00 «ЩIым и уэрэдхэр» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 11.4512.00 «Ди хъугъуэфIыгъуэхэр» циклым щыщщ (адыгэбзэкIэ)
 • 13.2514.00 «Шэджагъуэ хуабэ»
 • 15.2515.50 «Театрым и илъэсым» (адыгэбзэкIэ)
 • 15.5016.00 Литературэ тхыгъэхэу плёнкэм щIэуэ тредгъэтхахэр. Лъостэн Музэ (адыгэбзэкIэ)
 • 18.2518.30 «Усыгъэм и дакъикъэхэр» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 18.3018.35 «Псоми тедгъэкIуэдэнур дакъикъитхущ»
 • 18.3519.00 ФIыуэ тлъагъу макъамэхэр (адыгэбзэкIэ)
 • Гъубж, дыгъэгъазэм и 3
 • «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ):
 • 11.30, 13.10, 15.10, 18.10
 • 7.108.00 «Пщэдджыжьым жьыуэ» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ)
 • 8.108.30 «Унагъуэм илъ фIыгъуэхэр» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 8.308.40 «Къызэрыфэ пшыналъэхэр» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 8.409.00 «Зы актёрым и театр» (адыгэбзэкIэ)
 • 11.4512.00 «Адэжь хэкум и макъыр». Къущхьэ Жэхьфар (адыгэбзэкIэ)
 • 13.2513.45 «Зи чэзу Iуэхум теухуа интервью»
 • 13.4514.00 «Нэхъ пасэу радиом къитахэм щыщщ» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 15.2516.00 «Зэчий уиIэ — умы-           гъэпщкIу». Эфир занщIэ (адыгэбзэкIэ)
 • 18.2518.30 Радиом и дыщэ фондым щыщщ (адыгэбзэкIэ)
 • 18.3018.50 «И пэжыпIэр»
 • 18.5019.00 «Псоми теухуауэ икIи зэрызэкIэлъыкIуэм хуэдэу» (адыгэбзэкIэ)
 • Бэрэжьей, дыгъэгъазэм и 4
 • «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ):
 • 11.30, 13.10, 15.10, 18.10
 • 7.108.00 «Пщэдджыжьым жьыуэ» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ)
 • 8.108.40 «Иджыри зы цIыху щэджащэ» циклым щыщщ. Ало ЛутIэ (адыгэбзэкIэ)
 • 8.409.00 «Мокаев Магомед и усыгъэм и лъагапIэр» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 11.4512.00 Гаев Махъты. Псысэхэр (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 13.2514.00 «Гъуэгу тетхэм я радио»
 • 15.2515.45 «Фэр папщIэ». Эфир занщIэ
 • 15.4516.00 «Микрофоныр — сабийхэм» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 18.2518.30 «Усыгъэм и дакъикъэхэр» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 18.3018.40 «ЦIыхухэм ягъэхъыбар»
 • 18.4019.00 «Винил-кафе»
 • Махуэку, дыгъэгъазэм и 5
 • «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ):
 • 11.30, 13.10, 15.10, 18.10
 • 7.108.00 «Пщэдджыжьым жьыуэ» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ)
 • 8.108.30 «ЩIэин» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 8.308.40 Балъкъэр лъэпкъым и IуэрыIуатэр (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 8.409.00 «Адыгэ уэрэдыжьхэмрэ ахэр зыхъумахэмрэ». КъардэнгъущI Зырамыку (адыгэбзэкIэ)
 • 11.4512.00 «Таурыхъхэм я ауз» (адыгэбзэкIэ)
 • 13.2513.45 «Си дунейм ухэзышэ лъэбакъуэ»
 • 13.4514.00 «ХХ лIэщIыгъуэм и антологие». Сокъур Мусэрбий (адыгэбзэкIэ)
 • 15.2515.45 «И чэзу дыдэщ»
 • 15.4516.00 «Динымрэ хабзэмрэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 18.2518.30 Радиом и дыщэ фондым щыщщ
 • 18.3018.55 «Школ пщIантIэм»
 • 18.5519.00 «Командная строка»
 •  
 • Мэрем, дыгъэгъазэм и 6
 • «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ):
 • 7.10, 11.30, 13.10, 15.10, 18.10
 • 7.257.45 «ПщэдджыжьыфIыр цIыхуфIхэм драгъусэу» (адыгэбзэкIэ)
 • 7.458.00 «70 — 80 гъэхэм радиом къитахэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 8.108.30 «Жьэгу пащхьэ». Гемуевэ Хьэлимэт (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 8.308.50 «Дыхьэшхэнщ, гуэныхьи пылъкъым» (адыгэбзэкIэ)
 • 8.509.00 «Адыгэ пшынэжь» (адыгэбзэкIэ)
 • 11.4512.00 «Кърухэм я джэ макъхэр зэхызох» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 13.2513.45 «Портал»
 • 13.4514.00 «УсакIуэмрэ уэрэдымрэ». Мокаев Магомед (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 15.2515.45 «Телескоп» (адыгэбзэкIэ)
 • 15.4516.00 «Ууаз» (диным теухуауэ) (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 18.2518.30 «Усыгъэм и дакъикъэхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 18.3018.45 «Спорт щхьэл»
 • 18.4519.00 «Си япэ тхылъ цIыкIухэр» (адыгэбзэкIэ)
 • Щэбэт, дыгъэгъазэм и 7
 • 10.1011.00 «Кавказым и пшэплъхэр». Радиожурнал
 • 11.1011.25 «КъБР: махуэр махуэм кIэлъыкIуэу». ХъыбарыщIэхэр (адыгэбзэкIэ)
 • 11.2511.40 «КъБР: махуэр махуэм кIэлъыкIуэу». ХъыбарыщIэхэр (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 11.4012.00 «Ди гъусэу зывгъэпсэху». Концерт (адыгэбзэкIэ)
 • Тхьэмахуэ, дыгъэгъазэм и 8
 • 10.1010.25 «КъБР: махуэр махуэм кIэлъыкIуэу». ХъыбарыщIэхэр
 • 10.2511.00 Театрыр микрофоным Iутщ. Аппаев Билал. «ПыIэ» радиоинсценировкэр (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 11.1012.00. Сонэ Мухьэрбий. «Лизэ и гъащIэр» радиоспектаклыр (адыгэбзэкIэ)
 • КъБР-м и радио
 • Блыщхьэ, дыгъэгъазэм и 2
 • 00.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 1.00 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 1.35 — «Фэр папщIэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 2.00 — «Макъамэ» (адыгэбзэкIэ) 
 • 2.30 — «Жэщыбг нэужьым» (адыгэбзэкIэ)
 • 3.00 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 4.00 — «Сахна» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 5.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 6.35 — «ПщIэну щхьэпэщ» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 6.457.00 «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • «ХъыбарыщIэхэр»: 7.00, 10.00, 13.01, 16.00, 19.01
 • «Жангылыкъла»: 7.05, 11.01, 14.00, 17.01, 20.00
 • «Новости»: 7.10, 12.01, 15.00, 18.01, 21.00
 • 7.15 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.45 — «Жаншэрхъ». Спорт хъыбархэр (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 8.20 — «Билимни дуниясы» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 8.40 — «Псалъэмакъ щхьэпэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 9.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 9.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 10.05 — «ХьэщIэщ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 10.25 — «Фэр папщIэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 11.05 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 11.25 — «Жыр саугъа» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 11.48 — «Гюрен» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 12.05 — «Дуней тетыкIэ» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 12.25 — «КъехьэкI-нехьэкI зыхэмылъ псалъэмакъ» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 13.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.35 — «Псалъэмакъ щхьэпэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.50 — «Жаншэрхъ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 14.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 14.30 — «ГушыIэпIэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 15.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 15.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 16.05 — «ХьэщIэщ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 16.25 — «Фэр папщIэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 17.05 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 17.25 — «Жыр саугъа» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 17.48 — «Гюрен» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 18.05 — «Дуней тетыкIэ» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 18.25 — «КъехьэкI-нехьэкI зыхэмылъ псалъэмакъ» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 19.05 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 19.45 — «Таурхъан» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 20.05 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 20.40 — «Гюрен» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 21.05 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 21.35 — «ПщIэну щхьэпэщ» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 21.45 — «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 22.00 — «Макъамэ» (адыгэбзэкIэ) 
 • 22.35 — «Ди гъусэу зывгъэпсэху» (адыгэбзэкIэ)
 • 23.0024.00 «Сахна» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • Гъубж, дыгъэгъазэм и 3
 • 00.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 1.00 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 1.30 — «Жэщыбг нэужьым» (адыгэбзэкIэ)
 • 2.00 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 2.30 — «ГушыIэпIэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 3.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 3.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 4.00 — «Фэр папщIэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 5.00 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 5.25 — «Жыр саугъа» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 6.007.00 Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • «ХъыбарыщIэхэр»: 7.00, 10.00, 13.01, 16.00, 19.01
 • «Жангылыкъла»: 7.05, 11.01, 14.00, 17.01, 20.00
 • «Новости»: 7.10, 12.01, 15.00, 18.01, 21.00
 • 7.15 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.45 — «Ди лъахэ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 8.20 — «Боракъ» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 9.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 9.20 — «Гукъыдэж» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 10.05 — «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 10.50 — «Инэмыкъуэ» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 11.05 — «Халкъ жырла» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 11.30 — «Школ жашау» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 12.05 — «КъэкIуэнур нобэм пыщIащ» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 12.25 — «Сабиигъуэм и дуней» (урысыбзэкIэ) (6+)
 • 12.45 — «Таурхъан» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 13.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.35 — «Ди лъахэ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 13.50 — «Инэмыкъуэ» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 14.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 14.30 — «Фэр папщIэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 15.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 15.25 — «Гукъыдэж» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 16.05 — «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 17.05 — «Боракъ» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 17.35 — «Халкъ жырла» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 18.05 — «КъэкIуэнур нобэм пыщIащ» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 18.25 — «Сабиигъуэм и дуней» (урысыбзэкIэ) (6+)
 • 19.05 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 19.45 — «Таурхъан» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 20.05 — «Билимни дуниясы» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 20.25 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ).
 • 21.05 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 21.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 22.00 — «ХьэщIэщ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 22.30 — «ГушыIэпIэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 23.00 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 23.2524.00  «Жыр саугъа» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • Бэрэжьей, дыгъэгъазэм и 4
 • 00.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 1.00 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 1.30 — «Жэщыбг нэужьым» (адыгэбзэкIэ)
 • 2.00 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 2.35 — «Фэр папщIэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 3.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 3.20 — «Гукъыдэж» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 4.00 — «Гухэлъ уэрэдхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 5.00 — «Халкъ жырла» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 5.30 — «Боракъ» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 6.007.00 Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • «ХъыбарыщIэхэр»: 7.00, 10.00, 13.01, 16.00, 19.01
 • «Жангылыкъла»: 7.05, 11.01, 14.00, 17.01, 20.00
 • «Новости»: 7.10, 12.01, 15.00, 18.01, 21.00
 • 7.15 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.45 — «Жаншэрхъ». Спорт хъыбархэр (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 8.30 — «Къонгуроучукъ» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 9.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 9.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 10.05 — «Зэманым пэджэжу» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 10.25 — «Гухэлъ уэрэдхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 11.05 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 11.30 — «Салам алейкум» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 12.05 — «Гъуазджэм и щIыналъэ» (урысыбзэкIэ)
 • 12.35 — «Кавказым и симфоние» (урысыбзэкIэ)
 • 13.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.35 — «Гукъыдэж» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 14.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 14.20 — «Къонгуроучукъ» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 14.40 — «Усыгъэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 14.50 — Къызэрыфэ пшыналъэхэр (адыгэбзэкIэ)
 • 15.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 15.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 16.05 — «Жаншэрхъ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 16.20 — «Гухэлъ уэрэдхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 17.05 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 17.25 — «Салам алейкум» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 18.05 — «Гъуазджэм и щIыналъэ» (урысыбзэкIэ)
 • 18.35 — «Кавказым и симфоние» (урысыбзэкIэ)
 • 19.05 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 19.45 — «Таурхъан» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 20.05 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 20.25 — «Боракъ» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 21.05 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 21.25 — «Гукъыдэж» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 22.00 — «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 23.00 — «Халкъ жырла» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 23.3024.00  «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • Махуэку, дыгъэгъазэм и 5
 • 00.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 00.30 — «Кавказым и симфоние» (урысыбзэкIэ)
 • 1.00 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 1.35 — «Гукъыдэж» (адыгэбзэкIэ)
 • 2.00 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 3.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 3.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 4.00 — «Усыгъэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 4.10 — «Гухэлъ уэрэдхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 4.50 — Къызэрыфэ пшыналъэхэр (адыгэбзэкIэ)
 • 5.00 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 5.30 — «Салам алейкум» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 6.007.00 Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • «ХъыбарыщIэхэр»: 7.00, 10.00, 13.01, 16.00, 19.01
 • «Жангылыкъла»: 7.05, 11.01, 14.00, 17.01, 20.00
 • «Новости»: 7.10, 12.01, 15.00, 18.01, 21.00
 • 7.15 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.45 — «ЦIыхумрэ гъащIэмрэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 8.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 8.20 — «Алтын хазна» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 9.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 9.20 — «Сабиигъуэм и дуней» (урысыбзэкIэ) (6+)
 • 9.30 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 10.05 — «Дингъуазэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 10.15 — «ЕджапIэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 10.20 — Адыгэ уэрэдыжьхэр (адыгэбзэкIэ)
 • 10.45 — «Журналист ныбжьыщIэхэм я псалъэ» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 11.05 — «Тейри къылыч» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 11.30 — «Ауаз» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 12.05 — «КъыддекIуэкI хабзэхэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 12.30 — «Макъамэм и толъкъунхэм» (урысыбзэкIэ)
 • 13.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.45 — «ЦIыхумрэ гъащIэмрэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 14.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 14.30 — «ЩIалэгъуэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 15.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 15.25 — «Сабиигъуэм и дуней» (урысыбзэкIэ) (6+)
 • 15.35 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 16.05 — «Дингъуазэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 16.15 — «ЕджапIэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 16.20 — Адыгэ уэрэдыжьхэр (адыгэбзэкIэ)
 • 16.45 — «Журналист ныбжьыщIэхэм я псалъэ» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 17.35 — «Ауаз» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 18.05 — «КъыддекIуэкI хабзэхэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 18.30 — «Макъамэм и толъкъунхэм» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 19.05 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 19.45 — «Таурхъан» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 20.05 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 20.25 — «Къонгуроучукъ» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 21.05 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 21.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 22.00 — «Зэманым пэджэжу» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 22.25 — «Гухэлъ уэрэдхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 23.00 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 23.3024.00  «Салам алейкум» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • Мэрем, дыгъэгъазэм и 6
 • 00.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 1.00 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 1.30 — «Жэщыбг нэужьым» (адыгэбзэкIэ)
 • 2.00 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 3.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 4.00 — «Дингъуазэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 4.10 — «ЕджапIэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 4.30 — «ЩIалэгъуэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 5.00 — «Алтын хазна» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 5.30 — «Ауаз» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 6.007.00 Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • «ХъыбарыщIэхэр»: 7.00, 10.00, 13.01, 16.00, 19.01
 • «Жангылыкъла»: 7.05, 11.01, 14.00, 17.01, 20.00
 • «Новости»: 7.10, 12.01, 15.00, 18.01, 21.00
 • 7.15 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.45 — «Динымрэ гъащIэмрэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.50 — «Жаншэрхъ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 8.20 — «Кюбюрчек» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 8.35 — «Тау макъамла» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 9.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 9.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 10.05 — «ГъащIэм и дамыгъэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 10.25 — «Прозэм и напэкIуэц1хэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 10.45 — «Лэгъупыкъу» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 11.05 — «Ууаз» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 11.20 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 11.45 — «Гюрен» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 12.05 — «Гъуазджэм и щIыналъэ» (урысыбзэкIэ)
 • 12.35 — «Сабиигъуэм и дуней» (урысыбзэкIэ) (6+)
 • 12.50 — «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 13.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.45 — «Динымрэ гъащIэмрэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.50 — «Жаншэрхъ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 14.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 14.30 — «Ди гъусэу зывгъэпсэху» (адыгэбзэкIэ)
 • 15.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 15.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 16.05 — «Прозэм и напэкIуэц1хэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 16.45 — «Лэгъупыкъу» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 17.05 — «Ууаз» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 17.20 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 17.45 — «Гюрен» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 18.05 — «Гъуазджэм и щIыналъэ» (урысыбзэкIэ)
 • 18.35 — «Сабиигъуэм и дуней» (урысыбзэкIэ) (6+)
 • 18.50 — «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 19.05 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 19.45 — «Таурхъан» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 20.05 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 20.25 — «Алтын хазна» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 21.05 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 21.30 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 22.00 — «ЩIалэгъуэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 22.35 — Адыгэ уэрэдыжьхэр (адыгэбзэкIэ)
 • 23.00 — «Ауаз» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 23.2524.00  «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • Щэбэт, дыгъэгъазэм и 7
 • 00.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 1.00 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 1.30 — «Жэщыбг нэужьым (адыгэбзэкIэ)
 • 2.00 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 2.30 — «Тау макъамла» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 3.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 3.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 4.00 — «Ди гъусэу зывгъэпсэху» (адыгэбзэкIэ)
 • 5.00 — «Ууаз» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 5.10 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 5.30 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 6.007.00 Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 7.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.38 — «Лъэпкъым и фIыгъуэхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 8.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 8.25 — «Эрирей» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 9.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 9.25 — «Радиус-99,5» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 9.45 — Усэхэр (урысыбзэкIэ)
 • 10.00 — «ГъащIэм и дамыгъэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 10.20 — «Дэрэжэгъуэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 10.50 — «Жаншэрхъ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 11.00 — «Бора» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 11.21 — «Топалайчыкъ» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 11.30 — «Акъ тауланы жырлары» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 12.00 — «Гукъыдэж» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 12.44 — «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 13.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.38 — «Лъэпкъым и фIыгъуэхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 14.00 — «Утыку» (адыгэбзэкIэ)
 • 14.50 — «Жаншэрхъ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 15.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 15.25 — «Эрирей» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 16.00 — «Бора» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 16.21 — «Топалайчыкъ» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 16.30 — «Акъ тауланы жырлары» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 17.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 17.25 — «Радиус-99,5» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 17.45 — Усэхэр (урысыбзэкIэ)
 • 18.00 — «Гукъыдэж» (урысыбзэкIэ)
 • 18.44 — «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 19.00 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 19.45 — «Таурхъан» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 20.00 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 20.20 — «Кюбюрчек» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 20.35 — «Тау макъамла» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 21.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 21.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 22.00 — «Прозэм и напэкIуэц1хэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 22.30 — «Ди гъусэу зывгъэпсэху» (адыгэбзэкIэ)
 • 23.00 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 23.20 — «Гюрен» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 23.3024.00  «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • Тхьэмахуэ, дыгъэгъазэм и 8
 • 00.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 1.00 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 1.38 — «Лъэпкъым и фIыгъуэхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 2.00 — «Жэщыбг нэужьым» (адыгэбзэкIэ)
 • 3.00 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 3.25 — «Эрирей» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 4.00 — «Бора» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 4.30 — «Акъ тауланы жырлары» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 5.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 5.25 — «Радиус-99,5» (урысыбзэкIэ)
 • 5.45 — Усэхэр (урысыбзэкIэ)
 • 6.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 6.447.00 «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 7.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.40 — «Фэр папщIэ» (адыгэбзэкIэ)
 • «ХъыбарыщIэхэр».
 • Тхьэмахуэм къэхъуахэр: 10.00, 14.00
 • «Жангылыкъла».
 • Тхьэмахуэм къэхъуахэр: 8.00, 15.00
 • «Новости». Тхьэмахуэм къэхъуахэр: 12.00, 17.00
 • 8.10 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 8.45 — «Гюрен» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 9.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 9.35 — «ПщIэну щхьэпэщ» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 9.45 — «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 10.10 — «Ди зэ1ущIапIэм» (адыгэбзэкIэ)
 • 10.40 — «Дерс» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 11.00 — «Сахна» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 12.10 — «Театрыр микрофоным Iутщ» (урысыбзэкIэ)
 • 13.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.35 — «Ди гъусэу зывгъэпсэху» (адыгэбзэкIэ)
 • 14.10 — «Ди зэIущIапIэм» (адыгэбзэкIэ)
 • 14.40 — «Фэр папщIэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 15.10 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 15.40 — «Гюрен» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 16.00 — «Сахна» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 17.10 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 17.40 — «ПщIэну щхьэпэщ» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 17.50 — «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 18.00 — «Театрыр микрофоным 1утщ» (урысыбзэкIэ)
 • 19.00 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 19.45 — «Таурхъан» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 20.00 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 20.25 — «Эрирей» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 21.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 21.25 — «Радиус-99,5» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 21.45 — Усэхэр (урысыбзэкIэ)
 • 22.00 — «Утыку» (адыгэбзэкIэ)
 • 23.00 — «Бора» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 23.3024.00  «Акъ тауланы жырлары» (балъкъэрыбзэкIэ)