ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек хуэзащ Кавказым и муслъымэнхэм я IуэхущIапIэм и унафэщIым

2019-11-29

  • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек Налшык щыхуэзащ лэжьыгъэ IуэхукIэ республикэм къэкIуа, Кавказым и муслъымэнхэм я дин IуэхущIапIэм и Iэтащхьэ Пашазаде Алыхьшыкур. ЗэIущIэм хэтащ Урысей Федерацэм и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым щыIэм и къуэдзэ Стариков Сергей, Азербайджан Республикэм и Президентым и дэIэпыкъуэгъу Гасанов Алий, КъБР-м и муслъымэнхэм я дин IуэхущIапIэм и тхьэмадэ Дзасэжь Хьэзрэталий сымэ.

  • ЗэIущIэм щытепсэлъыхьащ дин зэмылIэужьыгъуэхэм итхэм я зэпыщIэныгъэхэр дяпэкIэ гъэбыдэным, цIыхухэм яку дэлъ мамырыгъэр хъумэным, щIалэгъуалэр дин идеологие егъэлеяхэм демыгъэхьэхыным.
  • КIуэкIуэ Казбек хьэщIэ лъапIэм фIыщIэ хуищIащ дин фIэщхъуныгъэ зыхэлъхэм я Iуэхур дэгъэкIыным зэпымыууэ и нэIэ зэтригъэтым папщIэ. «Ди республикэм зэманкIэрэ укъызэреблагъэм къегъэлъагъуэ уэ КъБР-м и муслъымэнхэм я дин IуэхущIапIэм сыт и лъэныкъуэкIи зыкъыщIэбгъэкъуэну узэрыхущIэкъур. Уи лэжьыгъэри уи гъащIэри лъэпкъхэм яку дэлъ мамырыгъэр, зэгурыIуэныгъэр, зэкъуэтыныгъэр хъумэным хуэунэтIащ», — жиIащ абы.
  • Пашазаде Алыхьшыкур къыхигъэщ-хьэхукIащ къэралымрэ дин зэгухьэныгъэхэмрэ я зэдэлэжьэныгъэр Къэбэр-дей-Балъкъэрым тэмэму зэрыщызэтегъэувар икIи апхуэдэ зэпыщIэныгъэхэр адэкIи гъэбыдэн хуейуэ къызэрилъытэр. Абы КIуэкIуэ К. В. гуапэу къызэрыIущIам папщIэ фIыщIэ къыхуищIащ икIи Азербайджаным и Президент Алиев Илхам и цIэкIэ иригъэблэгъащ а республикэм щыхьэщIэну.
  • ЗэIущIэм хэхауэ къыщаIэтащ 1941-1945 гъэхэм екIуэкIа Хэку зауэшхуэм къыщахьа ТекIуэныгъэр илъэс 75-рэ зэрыри- къур гъэлъэпIэным зэрызыхуагъэхьэзырыр. Кавказым и муслъымэнхэм я дин IуэхущIапIэм и Iэтащхьэм игу къигъэкIыжащ 233-нэ Азербайджан фочауэ дивизэм и зауэлIхэр адрей лъэпкъ куэдми я лIыкIуэхэм ящIыгъуу Мэздэгу къалэр хъумэным зэрыхэтар. «Иджыпсту дэ къэрал гъунапкъэхэмкIэ дызэпыгъэщхьэхукIащ, ауэ а зэманым тхэлъа зэкъуэтыныгъэр тфIэкIуэдакъым. Дэ димыгъэпIейтейуэ къанэркъым дунейм и щIыналъэ щхьэхуэхэм фашизмэм зыкъыщиIэтыжыну зэрыхущIэкъум. Апхуэдэ мыхъумыщIагъэхэм псори дызэкъуэ-ту дапэщIэувэн хуейщ», — щIигъужащ дин лэжьакIуэм.
  • Азербайджаным къикIа хьэщIэ лъапIэр а махуэ дыдэм хэтащ ислъамым и хабзэхэм нобэрей Урысейм щаIэ мыхьэнэм теухуауэ Налшык щрагъэкIуэкIа къэрал зэхуаку щIэныгъэ конференцым.
  • КъБР-м и Iэтащхьэмрэ Правительствэмрэ я пресс-IуэхущIапIэ.