ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Примаков Е. М. и цIэр зезыхьэ фондыр ди интернатхэм къадоIэпыкъу

2019-11-29

  • Сабийхэм ядэIэпыкъунымкIэ Примаков Е. Н. и цIэр зезыхьэ фондым къиутIыпщащ Нартан къуажэмрэ Приближнэ станицэмрэ дэт интернат еджапIэхэр техническэ IэмэпсымэхэмкIэ къызэгъэпэщыным текIуэдэну ахъшэр. Апхуэдэ унафэ къащтащ Урысей Федерацэм и Сату-промышленнэ палатэм, Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм, Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Сату-промышленнэ палатэм зэращIылIа зэгурыIуэныгъэм тету.

  • Республикэм щызэхалъхьэ заявкэхэм япкъ иткIэ жьыщIапIэхэм папщIэ Iэмэпсымэхэр, щIыIалъэхэр, нэгъуэщIхэри къащэхури интернатхэм ирагъэшащ. Интернат еджапIитIым я унафэщIхэм фIыщIэ псалъэхэр зэрыт тхыгъэхэр хуагъэхьащ КъБР-м, Урысей Федерацэм и Сату-промышленнэ палатэм, Примаков Е. М. и цIэр зезыхьэ псапащIэ фондым я унафэщIхэм. Абыхэм къыхагъэщхьэхукIащ сабийхэр зэрырагъаджэр, зэрапIыр егъэфIэкIуэнымкIэ тыгъэ лъапIэхэр икъукIэ сэбэп зэрыхъунур.
  • КъБР-м и Iэтащхьэмрэ Правительствэмрэ я пресс-IуэхущIапIэ.