ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Т. Б. Европэм и Советым щIыпIэ, щIыналъэ властхэмкIэ и конгрессым и лэжьыгъэм хэтщ

2019-10-31

  • Страсбург къалэм къыщызэIуахащ­ ­Европэм и Советым щIыпIэ, щIыналъэ властхэмкIэ и конгрессым и 37-нэ пленар зэIущIэр. Урысей Федерацэм икIа официальнэ лIыкIуэхэм ящIыгъуу абы хэтщ КъБР-м и Парламентым и УнафэщI ­Егоровэ Татьянэ.

  • Сессиер зытеухуар автономиемкIэ шэ­сы­пIэхэмрэ Европэм щIыналъэ унафэр зэрыщызэрагъакIуэмрэщ. ЗэIущIэм щы­теп­сэ­лъыхьынущ щIыналъэ политикэм, налогхэр къызэрабжым, зэпIэзэрыт зыу­жьы­­ныгъэм и мурадхэр зэрыпхагъэкIым, демократиер гъэбыдэнымкIэ IуэхущIапIэхэр ­зэ­рылажьэм пыщIа къалэн зэ­мы­лIэу­жьыгъуэхэм.
  • Апхуэдэу зыхэплъэнухэм ящыщщ Урысей Федерацэм щIыпIэ, щIыналъэ демократиер зэрыщызэтеувэр икIи абы ипкъ ­иткIэ къащтэнущ Европэм и Советым щIы­пIэ, щIыналъэ властхэмкIэ и конгрессым и чэнджэщхэр.

  • ЗэIущIэм хэтхэм я пащхьэ къыщыпсэ­лъэнущ икIи ахэр зыщIэупщIэхэм жэуап­хэр иратынущ Европэм и Советым и Генеральнэ секретарь Пейчинович-Бурич М., Европэм и Советым и Парламент Ассамблеем и тхьэмадэ Мори-Паське Л., Франджым и лIыкIуэу Европэм и Советым и министрхэм я комитетым щыIэр.
  • ЩIыпIэ, щIыналъэ властхэм я ассамблеем Европэм и Советым хиубыдэ къэ­рал 47-рэ хэтщ. Ар нэхъыбэу зытелажьэр щIыпIэ, щIыналъэ IэнатIэхэм я властым папщIэ IэщIагъэлIхэр гъэхьэзырынырщ. Конгрессыр Европэм и къэралхэм щIыпIэ унафэр зэрыщызэрагъакIуэм зегъэу­жьы­нымкIэ аналитикэ, кIэлъыплъакIуэ, чэн­джэ­щэгъу органщ. Абыхэм я лъэныкъуэкIэ къыбгъэдэхуэ къалэнхэр игъэзэщIэн папщIэ конгрессыр кIэлъоплъ ЩIыпIэ уна­фэр зегъэкIуэнымкIэ хартиер зэрагъэзащIэм, апхуэдэу Европэм и Советым хиу­быдэ къэралхэм муниципальнэ, щIыналъэ хэхыныгъэхэр зэрыщрагъэкIуэкIым.
  • КъБР-м и Парламентым
  • и пресс-IуэхущIапIэ