ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм 2019 гъэм жэпуэгъуэм и 30-м къыдигъэкIа Указ №92-УГ-мкIэ къищтащ

2019-10-31

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и къэрал властым и гъэзэщIакIуэ органхэм я зэхэлъыкIэр
 1. Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэр.
 2. Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и ми­нистерствэхэр:
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм Узын­­шагъэр хъумэнымкIэ и министерствэр
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щIым­рэ мылъкумрэ я IуэхухэмкIэ и министерствэр
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм Щэн­хабзэмкIэ и министерствэр
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм Граждан жылагъуэ IуэхущIапIэхэм ядэ­лэ­жьэ­нымрэ лъэпкъхэм я IуэхухэмкIэ и министерствэр

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм ЩIыуэпсым и хъугъуэфIыгъуэхэмрэ экологиемкIэ и министерствэр
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм ПромышленностымкIэ, энергетикэмрэ сатумкIэ и министерствэр
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм ЦIыхухэр егъэджэнымкIэ, щIэныгъэмрэ  щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министерствэр
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм Мэкъумэш хозяйствэмкIэ и министерствэр
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм СпортымкIэ и министерствэр
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм Ухуэ­­ныгъэмрэ псэупIэ-коммунальнэ хозяйствэмкIэ и министерствэр
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм Транспортымрэ гъуэгу хозяйствэмкIэ и министерствэр
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм Лэ­жьыгъэмрэ социальнэ дэIэпыкъуныгъэмкIэ и министерствэр
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм ФинансхэмкIэ и министерствэр
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм Бжы­гъэхэр зи лъабжьэ зыужьыныгъэмкIэ и министерствэр
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм Экономикэ зыужьыныгъэмкIэ и министерствэр.
 1. Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и къэрал властым и адрей гъэзэщIакIуэ органхэр:
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэмрэ Правительствэмрэ я IуэхухэмкIэ и управленэр
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и ЛIыкIуэ IуэхущIапIэу Урысей Федерацэм и Президентым и деж зэпымыууэ щыIэр
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм Тарифхэмрэ псэупIэм и IэнатIэм щы­кIэ­лъып­лъынымкIэ и къэрал комитетыр
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм ВетеринариемкIэ и управленэр
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм Граждан IуэхухэмкIэ актхэр тхынымкIэ и управленэр
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм Щэнхабзэм и хъугъуэфIыгъуэхэр къэралым ихъумэнымкIэ и управленэр
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Архив къулыкъущIапIэр
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм Зэ­зы­­гъэкIуж судыщIэхэм я лэжьыгъэр къы­зэгъэпэщынымкIэ и къулыкъущIапIэр.