ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ЩIэныгъэмрэ техникэмкIэ КъБР-м и Къэрал саугъэтыр 2019-2021 гъэхэм къэхьыным теухуауэ

2019-10-31

  • КъБР-м и Iэтащхьэм и деж ЩIэныгъэмрэ техникэмкIэ КъБР-м и къэрал сау­гъэтхэмкIэ щыIэ советым хъыбар фегъащIэ Къэ­бэрдей-Балъкъэр Республикэм и къэрал саугъэтхэр къэ­хьынымкIэ конкурс лэ­жьыгъэхэр къыIихын зэ­ры­щIидзэм теухуауэ.
  • Дэтхэнэри сом зы ме­луан хъууэ саугъэту тIу ятынущ щIэныгъэмрэ техникэм­рэ я лъэныкъуэкIэ. Саугъэтхэр ­хуагъэфэщэнущ гуманитар, естественнэ, техникэ щIэ­ныгъэхэм зегъэу­жьы­ным­кIэ иджырей ехъулIэныгъэхэм къакIэрымыху икIи Къэбэрдей-Балъкъэр Респуб­ликэм и социально-экономикэ зыужьыныгъэмкIэ сэбэп хъу лэжьыгъэхэм; ­Ресурсхэр къыдэзыгъахуэ, экологие и лъэныкъуэкIэ ­къабзэу щыт технологиехэр, техникэр, иджырей мате­риал­хэр, машинэхэмрэ Iэмэпсымэхэмрэ зэрызэхалъ­хьэм икIи къызэрагъэ­сэ­бэ­пым папщIэ, ап­хуэдэу щIэ­ны­гъэмрэ техникэмрэ я ехъу­­лIэныгъэхэр къа­гъэ­с­э­бэ­пурэ, производствэм зэфIэкIышхуэ къызэрыщагъэлъэгъуам папщIэ.
  • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щIэныгъэмрэ техникэмкIэ и къэрал саугъэтхэр къэхьынымкIэ кандидатхэм я документхэмрэ ма­териалхэмрэ къызэрыIах ­щIы­­кIэр тетщ КъБР-м ЦIы­хухэр егъэджэнымкIэ, щI­э­ны­­гъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министерствэм Интернетым щиIэ www.edu.kbr.ru сайтымрэ Къэбэрдей-­Балъкъэр Республикэм и Правительствэм и www.pravitelstvokbr.ru порталым­рэ.
  • Ягъэува хабзэм тету ягъэ­хьэ­зыра документхэмрэ тхыгъэхэмрэ 2019 гъэм щэкIуэгъуэм и 18-м сыхьэт 18-м нэсыху езы авторхэм е абыхэм дзыхь зыхуащIа цIы­ху­хэм къыщыIахынущ КъБР-м ЦIыхухэр егъэджэнымкIэ, щIэ­ныгъэмрэ щIалэгъуа­лэм я IуэхухэмкIэ и министерствэм мы адресымкIэ: 360000, Налшык къалэ, КIыщокъуэм и уэрам, 43, пэш 305-рэ. Телефоныр: 42-07-79.