ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Хьэшыр Чылар теухуа пэжыр

2019-10-31

  • Налшык дэт Къэрал ­концерт гъэлъэгъуапIэм «лъэтеувэ» щыхуащIащ Хьэшыр Аскэр къыдигъэкIа, «Первовосходи­тель на Эльбрус: Факты и вымысел» зыфIища тхылъым. Ар теухуащ ­Iуащхьэмахуэ япэу дэкIа адыгэлI Хьэшыр Чылар. Тхылъым щызэхуэхьэсащ Хьэшырым теухуауэ щыIэ дэфтэрхэр. Ди жагъуэ зэрыхъунщи, ди гъунэгъу лъэпкъхэм яхэтщ Iуа­щхьэмахуэ и щыгум япэу ихьар мыадыгэу къы­щIезыгъэдзыну зыфIэфI­хэр. Ауэ абыхэм апхуэдэ лъабжьэ зэрамыIэм мы тхылъыр и щыхьэтщ.

  • ЗэIущIэр къызэIуихащ «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм мамырыгъэрэ лъэпкъ зэгурыIуэныгъэрэ щыIэн папщIэ» жылагъуэ комитетым и унафэщI ГуэбэщIыкI Жантемыр. Абы къыхигъэщащ тхылъыр къыдэзыгъэкIа Хьэшыр Аскэр лэжьыгъэшхуэ зэригъэзэщIар, зи фейдэ къэзылъыхъуэу тхыдэр къизытхыкIыжыну хэтхэм «зэрахьэхэм» мы лэжьыгъэр жэуап нэс зэ­рыхуэхъуар.

  • Езы Хьэшыр Аскэр псалъэ ирата нэужь, и гугъу ищIащ а лэжьыгъэм зрипщытын хуей щIэхъуам и щхьэусыгъуэм. Абы жиIащ тхыдэм и къе­кIуэкIыкIар зэзыхьэкIыну хущIэкъухэм я мурадхэр къазэремыхъулIэнур. Пэ­жыр сыт щыгъуи пэжу ­къонэж. ИкIи абы хьэгъэщагъэхэр хэзагъэркъым.
  • КъБР-м и Адыгэ жыла­гъуэ зэгухьэныгъэхэм я ЗэзыгъэуIу советым и унафэщI, жылагъуэ лэжьакIуэ Къалмыкъ Жылэбий и гугъу ищIащ тхыдэ мыхьэнэ зиIэ тхылъыр ­авторым щIэныгъэр и лъабжьэу зэрызэхигъэувар. ­Къалмыкъым зэрыжиIащи, тхылъым мыхьэнэшхуэ иIэщ ди тхыдэр нэхъ куууэ тщIэнымкIэ. «Ар къыт­щIэхъуэ щIэблэми ­къа­­зэ­ры­хуэщхьэпэнум шэч хэлъкъым», — жиIащ абы.

  • Хьэшырым и лэжьыгъэм и мыхьэнэр къыхагъэ­щхьэхукIыу, зэIущIэм къы­щыпсэлъащ «Адыгэ псалъэ» газетым и редактор нэхъыщхьэ, «Къэбэрдей Адыгэ Хасэ» жылагъуэ зэгухьэныгъэм и тхьэмадэ ХьэфIыцIэ Мухьэмэд. Псыхуабэ дэт лъахэдж музейм и унафэщI Савенкэ Сергей, альпинисткэ, дунейм щынэхъ лъагэ дыдэ Эверест бгым дэкIа Мэз Каринэ, УФ-м ЗыхъумэжыныгъэмкIэ и министерствэм и Экспедицэ центрым и унафэщI Юрманов Антон, Краснодар къалэм къикIа ныбжьыщIэ Хьэ­шыр Чылар сымэ.

  • Къэбэрдей Адыгэ хасэм къыбгъэдэкIыу ХьэфIыцIэ Му­хьэмэд Хьэшыр Чылар и щIыхькIэ иригъэщIа медалхэр яритащ нэхъ зыхуигъэфащэхэм.
  • ЗэIущIэр игъэдэхащ шы­кIэпшынэр IэкIуэлъакIуэу зыгъэбзэрабзэ Уэтей Хьэзем.
  • НафIэдз  Мухьэмэд.