ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Лъэпкъ Iуэхухэм япыщIа диктант

2019-10-26

  • ЩэкIуэгъуэм и 1-м Къэбэрдей-Балъкъэрыр хэтынущ «Этнографие диктант ин» щIэныгъэ лэжьыгъэ зыубгъуам. Мы Iуэхур ехьэлIауэ щытынущ ЦIыхубэ зэкъуэтыныгъэм и махуэм.

  • Диктантыр хуэунэтIащ цIыхухэм я этнографие щIэныгъэр здынэсыр, ахэр Урысейм ис адрей лъэпкъхэм зэращыгъуазэр убзыхуным. Апхуэдэу мы лэжьыгъэр сэбэп хъунущ лъэпкъ зэхущытыкIэхэр гъэтэмэмынымкIэ мыхьэнэшхуэ зиIэ этнографие щIэныгъэм цIыхухэм я гулъытэр хуэунэтIынымкIэ.
  • Нэгъабэ Урысейм и щIыналъэм апхуэдэу нэгъуэщI къэралхэм къыщызэрагъэпэща щIыпIэу 4567-м диктантыр щатхащ цIыху мин 392-м. КъБР-м щыщу абы цIыху 1821-рэ хэтащ.
  • Iуэхур ирагъэкIуэкI Президент грантхэмкIэ фондым и дэIэпыкъуныгъэкIэ. «Этнографие диктант иным» и къызэгъэпэщакIуэщ Лъэпкъ IуэхухэмкIэ федеральнэ агентствэмрэ Удмуртие Республикэм Лъэпкъ политикэмкIэ и министерствэмрэ. Муниципальнэ щIыналъэхэмрэ вузхэмрэ ящIыгъуу ди республикэм диктантыр щрегъэкIуэкI КъБР-м Граждан жылагъуэ IуэхущIапIэхэм ядэлэжьэнымрэ лъэпкъ IуэхухэмкIэ и министерствэм.
  • КъБР-м и Iэтащхьэмрэ Правительствэмрэ я пресс-IуэхущIапIэ.