ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Къэрмокъуэ Мухьэмэд и фэеплъ пшыхь

2019-10-26

  • КъБР-м и цIыхубэ тхакIуэ Къэрмокъуэ Мухьэмэд къызэралъхурэ илъэс 90 зэрырикъум теухуа пшыхь Зеикъуэ къуажэм и курыт еджапIэ №2-м щекIуэкIащ. Абы кърихьэлIат Мухьэмэд и лэжьэгъухэмрэ ныбжьэгъухэмрэ, и благъэхэмрэ Iыхьлыхэмрэ, иригъэджахэмрэ и гуащIэм дихьэххэмрэ.

  • ЗэIущIэр иригъэкIуэкIащ Къэбэрдей-Балъкъэрым щIыхь зиIэ и артист Хьэмырзэ Ахьмэд. Зеикъуэ жылэмрэ абы къыдэкIа лIы ахъырзэманхэмрэ ятеухуауэ Къулий Алинэ, езы Къэрмокъуэ Мухьэмэд и гъащIэмрэ и гуащIэмрэ къигъэлъагъуэу Къулий Маринэ сымэ къэпсэ-лъащ. Къызэхуэсахэм фIыщIэ яхуищIащ къуажэм и тхьэмадэ Къэрмокъуэ Гъумар. Абыхэм къакIэлъыкIуэу утыкур хуит хуащIащ Къэрмокъуэм псалъэ гуапэ хужызыIэну хуейхэм: КъБР-м щэнхабзэмкIэ и министр Къумахуэ Мухьэдин, Зеикъуэ жылагъуэ советым и унафэщI Мэршэнкъул Хьэсэнбий, «Адыгэ псалъэ» газетым и редактор нэхъыщхьэ ХьэфIыцIэ Мухьэмэд, Бахъсэн район администрацэм и тхьэмадэм и къуэдзэ Ахъуэбэч Анзор, нэгъуэщIхэми.
  • Пшыхьым теухуа тхыгъэ убгъуа ди газетым и къыдэкIыгъуэ гъунэгъухэм ящыщ зым тетынущ.
  • ИСТЭПАН Залинэ.