ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Даниэлэ и ехъулIэныгъэ

2019-10-26

  • ГъукIакъуэ Даниэлэ Налшык къалэ дэт 14-нэ гимназием и 6-нэ классым щоджэ. Хъыджэбз цIыкIур еджэным йогугъу, адыгэбзэмрэ урысыбзэмрэ я мызакъуэу, хамэ къэралыбзэхэми хуэшэрыуэщ.

  • Ар иджыблагъэ хэтащ «Нэмыцэбзэр етIуанэ хамэ къэралыбзэщ» фIэщыгъэр иIэу Москва щекIуэкIа урысейпсо олимпиадэм.
  • Зэпеуэм хэтахэр илъэсым и кIуэцIкIэ хамэбзэр зэзыгъэщIахэрт. Даниэлэ курыт школым щекIуэкIа зэпеуэм япэ увыпIэр къыщихьащ, щIыналъэм етхуанэ, УФ-м 28-нэ щыхъуащ. Пщащэм къратащ Гёте Иоганн и цIэр зэрихьэу Москва дэт институтым нэмыцэ щэнхабзэмкIэ и центрым къыбгъэдэкI сертификат.
  • Даниэлэ адэкIи и ехъулIэныгъэхэм хигъэхъуэну ди гуапэщ.
  • ХЬЭРЭДУРЭ Аллэ.