ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Дохутыр-гинеколог Iэзэ, категорие нэхъыщхьэ зиIэ БакIуу Джамиля Хъанджэрий и пхъур къыщалъхуа махуэщи дохъуэхъу

2019-10-26

  • Дохутыр-гинеколог Iэзэ, категорие нэхъыщхьэ зиIэ БакIуу Джамиля Хъанджэрий и пхъур къыщалъхуа махуэщи дохъуэхъу
  • ФIыуэ тлъагъу, пщIэ зыхуэтщI, зи IэщIагъэм хуэпэж Джамиля, уи гъащIэ гъуэгур дахэу, узыпэрыт лэжьыгъэм и хъер плъагъуу, узыншагъэ уиIэу, уи гур щызрэ унасыпыфIэу, уи гурылъхэмрэ мурадхэмрэ зэтехуэу упсэуну, гъащIэм гу щыпхуэну дынохъуэхъу, фIыгъуэу щыIэмкIэ дыпхуоупсэ!
  • Уи Iыхьлыхэмрэ благъэхэмрэ.
  • Сурэтым: Джамиля ипхъу Данэ щIыгъуу.