ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Хэку зауэшхуэм теухуауэ

2019-10-17

  • Котляровхэ Викторрэ Мариерэ я тхылъ тедзапIэм къыщыдэкIащ «Не склонившие головы. 115-я Кабардино-Балкарская кавале-рийская дивизия» тхылъыр. Ар къыдигъэкIащ филологие щIэныгъэхэм я доктор       Бакъ Зерэ, ЕхъулIэ Къантемыр и «Воздай почёт» проектым хыхьэу.

  • Тхылъым щызэхуэхьэсыжащ Хэку зауэшхуэм и зэманым 115-нэ шуудзэм хэтахэм ятеухуа очеркхэр, газетхэм къытехуа тхыгъэхэр, ТекIуэныгъэ Иныр къытхуэзыхьахэм я фэеплъыр щIалэгъуалэм зэрахъумэр къыщыгъэлъэгъуэжахэр щIыгъуу.
  • Тхылъ тедзапIэм и унафэщIхэм тхыдэ напэкIуэцIхэм зэрызыхуагъазэ етIуанэ къыдэкIыгъуэщ мы лэжьыгъэр. 2019 гъэм и гъэмахуэм дунейм къытехьащ Темукуев Борис и «Отдельная 115-я кавалерийская дивизия. Безвозвратные потери» тхылъыр.
  • БЖЬЫХЬЭЛI Розэ.