ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

КIуэкIуэ Казбек хэтащ хэкIуэда хабзэхъумэхэм ятеухуауэ ирагъэкIуэкIа Iуэхухэм

2019-10-15

  • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек хэтащ хабзэхъумэ органхэм я лэжьакIуэхэу къулыкъур щрахьэкIым хэкIуэдахэм я фэеплъ махуэм теухуауэ ирагъэкIуэкIа Iуэхухэм.

  • Республикэм и унафэщIым хабзэм и лэжьакIуэхэу Хэку зауэшхуэм и илъэсхэм хэкIуэдахэм, апхуэдэу я къулыкъум пэрыту хэкIуэдахэм я мемориалым удз гъэгъахэр трилъхьащ икIи Къэбэрдей-Балъкъэрым и мамыр гъащIэр яхъумэурэ зи псэр зытахэм я Iыхьлыхэмрэ я благъэхэмрэ аргуэру зэ яхуэгузэващ.
  • Щыгъуэ пэкIум хэтащ КъБР-м и къэрал властым и органхэм, хабзэхъумэ IуэхущIапIэхэм, жылагъуэ, дин зэгухьэныгъэ-хэм я унафэщIхэр, республикэм щыIэ МВД-м и ветеранхэмрэ абы къулыкъу щызыщIэхэмрэ.
  • Мы махуэхэм Къэбэрдей-Балъкъэрым и район псоми хэкIуэдахэр ягу къагъэкIыж икIи  абыхэм  ятеухуа   зэIущIэхэр, конференцхэр щрагъэкIуэкI.
  • КъБР-м и Iэтащхьэмрэ Правительствэмрэ я пресс-IуэхущIапIэ.