ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Шхыныгъуэхэм я фестивалым ди республикэр фIыкIэ къыщыхэщащ

2019-10-15

  • Къэрэшей-Шэрджэсым и Архъыз курортым иджыблагъэ щекIуэкIащ шхыныгъуэхэм я фестиваль хьэлэмэт. Мы щIыналъэ дахэм и хуейхэм ящыщ зым щрагъэувэкIат Къэбэрдей-Балъкъэрым, Куржым, Азербайджаным, Осетие Ищхъэрэм, Ингушым, Шэшэным, Къэрэшей-Шэрджэсым, Непалым, Чилим, Китайм, Индием, Армением я лIыкIуэхэм я шэтырхэр. ГуфIэгъуэ дауэдапщэм кърагъэблэгъа хьэщIэхэм папщIэ абыхэм щагъэхьэзырт лъэпкъ шхыныгъуэхэр.

  • ГуфIэгъуэм хиубыдэу пщафIэ нэхъ IэкIуэлъакIуэхэри ягъэбелджылащ. Япэ увыпIэр ди республикэм, етIуанэр Куржым хуагъэфэщащ. Ещанэу абыхэм яхэхуащ Къэрэшей-Шэрджэсыр.
  • Фестивалыр къызэрагъэпэщащ «Кавказыр зэгъэлъагъу» фондым, «Кавказ Ищхъэрэм и курортхэр» зэгухьэныгъэм, КъБР-м Экономикэ зыужьыныгъэмкIэ и министерствэм, КъБР-м и Сату-промышленнэ палатэм, КъШР-м хьэрычэтыщIэхэм защIэгъэкъуэнымкIэ и центрым.
  • КъБР-м и Iэтащхьэмрэ Правительствэмрэ я пресс-IуэхущIапIэ.