ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Чемпионхэм пщIэшхуэ хуащI

2019-10-10

  • Бахъсэн къалэ администрацэм и Iэтащхьэ Мамхэгъ Хьэчим, КъБР-м спортымкIэ и министрым и къуэдзэ Анаев Аслъэн, КъБР-м финансхэмкIэ и министрым и къуэдзэ Быф Аскэр, къалэ спорт школхэм я унафэщIхэм, спортым дихьэххэм кърагъэблэгъэжащ АСА лигэм и чемпион ди лъэпкъэгъу Багъ Алий.

  • Фигу къэдгъэкIыжынщи, Мэзкуу дэт «ВТБ-Арена» спорт комплексым иджыблагъэ щекIуэкIащ АСА 99 зэзауэ зэхэтхэмкIэ зэхьэзэхуэр. Пшыхьым и зэIущIэ нэхъыщхьэм утыкум къыщихьащ бахъсэндэс Багъ Алийрэ Халиев Хъусенрэ. Япэ Iыхьэм шэшэн спортсменым нэхъыфIу зыкъыщигъэлъэгъуащ. КъыкIэлъыкIуэхэм «Халк» зи цIэ лей Алий нэхъ жыджэр къэхъуащ икIи еплIанэ Iыхьэр екIуэкIыу, и хьэрхуэрэгъум и Iэр иIуантIэри, абы зригъэтащ. Апхуэдэу Багъыр АСА лигэм зи хьэлъагъыр нэхъ псынщIэхэм я деж чемпион щыхъуащ. Утыкушхуэхэм Алий текIуэныгъэ 28-рэ щызыIэригъэхьащ, 10 къыхагъэщIащ. Халиевым и дежкIэ иджырейр етIуанэу къыщыхагъэщIа зэIущIэ хъуащ.
  • Багъ Алийрэ шыщхьэуIум и 31-м Краснодар къалэм щекIуэкIа АСА 97 зэхьэзэхуэм щытекIуа Бырхьэм Мухьэмэдрэ щагъэлъэпIа пшыхьым кърихьэлIащ щIыпIэ администрацэм и лэжьакIуэхэр, къалэ советым и депутатхэр, спортсменхэр, школакIуэхэр. Пэшым щIэсхэм я упщIэ зэпымыухэм жэуап нэсхэр иратащ чемпионхэм.
  • Зэхыхьэр ягъэдэхащ Бахъсэн къалэмрэ Дыгулыбгъуей къуажэмрэ дэт ЩэнхабзэмкIэ унэхэм я гъэсэнхэм.
  • ЖЫЛАСЭ Замир.