ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Къалащхьэр ягъэдахэ

2019-10-08

  • Налшык и автобус къэувыIэпIэхэр иджырей мардэхэм тету зэIузэпэщ ящI.

  • Къатщтэмэ, ди къалащхьэм апхуэдэ щIыпIэу 200-м щIигъу иIэщ. 2019 илъэсыр и кIэм нэсыху абыхэм ящыщу 40-м щIигъур хьэзыр ящIыну я мурадщ. Мы махуэхэм апхуэдэ лэжьыгъэхэр къыщрахьэлIэ Лениным и уэрамыр щыщIидзэм хуэзэу иIэ къэувыIэпIэм. Абдежым тетари къызэрищIыкIауэ щыта плиткэри трагъэкъэбзыкIауэ псори щIэкIэ яхъуэж. Апхуэ-дэ лэжьыгъэ щызэфIагъэкIащ Головком, ЩоджэнцIыкIум я уэрамхэм (Долинск нэсыху). Ягъэува къэувыIэпIэхэр екIущ, иджыри къэс щыIахэм къащхьэщыкIыу языныкъуэхэм транспорт гъэувыпIэхэр ящIыгъущ.
  •  Шэрэдж  Дисэ.