ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ТIэунейрэ Европэм и  чемпион  Бекъул  Миланэ

2019-10-08

  • Жэпуэгъуэм и пэщIэдзэхэм Валенсие къалэм щекIуэкIащ тхэквондомкIэ европэпсо зэхьэзэхуэ. Абы хэтащ къэрал 46-м икIа спортсменхэр. Урысейм и командэ къыхэхам хэту Испанием щызэуащ Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ тхэквондоисти 4.

  • Зэпеуэхэм я япэ махуэм утыку къихьащ ди лъэпкъэгъу Бекъул Миланэ. ЗэIущIиплI иригъэкIуэкIам, и хьэрхуэрэгъухэм зы Iэмали щаримыту, пщащэм текIуэныгъиплI зыIэригъэхьащ икIи етIуанэу Епропэм пашэ щыхъуащ.
  • Ди щIалэхэм ящыщу Ахъмэт Дамир жэз медалыр къихьащ. НэхъапэIуэкIэ дунейпсо зэхьэзэхуэм абы дыжьын медалыр щызыIэригъэхьауэ щытащ.
  • ЖЫЛАСЭ Замир.