ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Саугъэт нэхъыщхьэр зыIэрегъэхьэ

2019-10-08

  • ФокIадэм и 27-28-хэм Владикавказ къалэм щекIуэкIащ бэнэкIэ хуитымкIэ Гусов Юрий фэеплъ хуащIа дунейпсо зэхьэзэхуэ. КъищынэмыщIауэ, абы къыщагъэлъэгъуа зэфIэкIхэм япкъ иткIэ зэхагъэувэнущ зи ныбжьыр илъэс 23-рэ иримыкъуахэм я европэ зэхьэзэхуэм хэтыну Урысей Федерацэм и командэ къыхэхар.

  • Къыхэгъэщыпхъэщ, адрей саугъэтхэм къадэкIуэу зэхьэзэхуэм щытекIуа бэнакIуэ нэхъыфIищым автомобилхэр зэрыхуагъэфэщар. Абыхэм ящыщ зыр къылъысащ зи хьэлъагъыр килограмм 86-м нэблагъэхэм я гупым пашэныгъэр щызыубыда ЗэкIуий Азэмэт. Зэпеуэм и финал зэпэщIэтыныгъэм абы щыхигъэщIащ Красноярск щыщ Кондратов Александр.
  • Килограмм 74-м нэблагъэ зи хьэлъагъ БищIо Тимур дыжьын медалыр къихьащ. Иджыри зы «дыжьын» зыIэригъэхьащ Шэрий Иналбэч. Зи хьэлъагъыр килограмм 65-м нэблагъэхэм я кIэух зэIущIэм 4:3-уэ абы къыщефIэкIащ красноярскдэс Жендаев Руслан.
  • Жэз медалыр иIыгъыу къэкIуэжащ Шаваев Малик (кг 79-м нэблагъэ). Финал цIыкIум ар щытекIуащ Къардэн Ермак.
  •  
  • КЪЭХЪУН  Бэч.