ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ТекIуэныгъэхэр зэрахуэмыхъумэу къонэж

2019-10-08

 • «Спартак-Налшык» (Налшык) — «Урожай» (Краснодар) — 1:1 (1:0). Налшык. «Спартак» стадион. Жэпуэгъуэм и 5-м. ЦIыху 250-рэ еплъащ.

 • Судьяхэр: Капленков (Мэзкуу), Тиракьянц (Дон Iус Ростов), Магомедов (Мэхъэчкъалэ).
 • «Спартак-Налшык»: Щоджэн, Дзэмыхь, Клышэ, Сындыку, Ольмезов, Хьэшыр, Салахетдинов, Iэпщацэ (Ашу, 71), Шаваев (Стригэ, 395), Машэжь (Апажэ, 78), Бацэ (Лъэпщ, 87).
 • «Урожай»: Шевченкэ, Поликутин, Сидоров, Лысенкэ, Рыжков (Гомлешкэ, 85), Пахлеванян, Нестеренкэ (Туник, 81), Воронкин, Маркосов, Мелекесцев, Шульгин.
 • Топхэр дагъэкIащ: Бацэм, 45+1- пенальтикIэ (1:0). Мелекесцевым, 63 (1:1).
 • Дагъуэ къыхуащIащ: Ольмезовым, Поликутиным, Ашум.
 • МазиплI ипэкIэ Красно-дар и «Урожай»-р ерыщу щIэбэнащ япэ дивизионым кIуэну. АрщхьэкIэ Песчанокопскэ къуажэм и «Чайка»-м бжьыпэр фIиубыдри, и мурадхэр къызэпиудащ. А псом ищIыIужкIэ зэIущIэр зэриухыну щIыкIэм мылъкукIэ хэлIыфIыхьыну хущIэкъуауэ гурыщхъуэ ящIри, Новороссийск и «Черноморец»-м дэщIыгъуу те-зырхэр къытралъхьащ. Дауи, гугъэфIхэр хъуэпсапIэу къэнащ икIи ди лъахэгъу зыбжанэ зыхэта гупыр, етIуанэ дивизионым и «Ипщэ» гупым и гъуащхьауэ нэхъыфI хъуа Къалмыкъ  Амур я пашэу, зэбгрыщэщыжащ. Аращ зи зэраныр щIэзыдза зэхьэзэхуэм зэ закъуэ фIэкIа щытемы-кIуауэ «Урожай»-р турнир таблицэм и кIэух увыпIэхэм ящыщ зым къызэрыщыхутар.
 • Налшык къэкIуэным и пэ къихуэу краснодардэсхэм   я тренер нэхъыщхьэр яхъуэжащ. А къулыкъур иджы зыхуагъэфэща Гордеев Андрей Iэзагъ ин бгъэдэлъщ икIи гупыр къызэщIигъэуIуэн хуейт. ГурыIуэгъуэт ди щIалэхэм зэIущIэ гугъу къазэрыпэщылъыр.
 • «Спартак-Налшыкым» зэрихабзэу, и ебгъэрыкIуэныгъэ лъэщхэмкIэ джэгур иригъэжьащ. «Урожай»-р абы хуэхьэзырт икIи зыкъомрэ Iэзэу зихъумэжыфащ. ЗэIущIэм и япэ Iыхьэр иуха-уэ къыщIагъуа зэманращ хьэщIэхэр къыщыдзыхар — ди щIалэхэр штрафной еуа иужькIэ, краснодардэсхэм ящыщ зы топым IэкIэ еIусащ. Пенальти! Ар, сыт щыгъуи хуэдэу, IэкIуэлъакIуэу игъэзэщIащ етIуанэ дивизионым и «Ипщэ» гупым и гъуащхьауэ нэхъ Iэзэхэм ящыщ зы Бацэ Къантемыр. Мы зэхьэзэхуэм ар епщIанэу къыщыхэжаныкIащ. Нэхъыбэрэ зыхузэфIэкIар топ пщыкIуз дэзыгъэкIа Новороссийск и «Черноморец»-м и пашэ Дибиргаджиев Джамалщ.
 • Загъэпсэхуу къихьэжа иужькIи «Спартак-Налшыкыр» нэхъ жыджэращ. АрщхьэкIэ мы зэхьэзэхуэм къащеуэлIа узым аргуэру закъригъэщIащ — ди щIалэхэм ебланэу текIуэныгъэр яхуэхъумакъым, а зэIущIэхэм сыт щыгъуи япэ ита пэтми. Аргуэру топ зэрыдамыгъэкIыным тегужьеикIа «Урожай»-м сэбэп хуэхъуащ Ольмезов Артур. Абы и щыуагъэр къагъэсэбэпри, хьэщIэхэм бжыгъэр зэхуэдэ ящIыжащ. Фигу къэдгъэкIыжынщи, Ольмезовращ адрей джэгугъуэми текIуэныгъэм дыхэзыгъэкIыжар, Мейкъуапэ щыIэу топыр и гъуэм дигъэкIыжри.
 • ЗэIущIэр иухыным сыхьэт ныкъуэм нэблагъэ къэнэжа пэтми, «Спартак-Налшыкыр» «Урожай»-м и зыхъумэжыныгъэм IэщIэкIыфакъым. Арати, джэгугъуэ пщыкIутIым ебланэу щызэрытегъэкъуакъым. АбыкIэ ди щIалэхэм къапэхъун «Ипщэ» гупым зэкIэ хэткъым.
 • Зэхьэзэхуэм бжьыпэр зэрыщиIыгъщ Астрахань и «Волгарь»-м. Абы очкоихкIэ зэкIэ къыкIэрыхуми, ныкъуэкъуэгъу лъэщ къыхуэхъуну фэ тетщ ебланэу (!) зэкIэлъхьэужьу текIуа Владикавказ и «Алания»-р.
 • Иджы щыгъуазэ фыхуэтщIынщ етIуанэ дивизионым и «Ипщэ» гупым щекIуэкI зэхьэзэхуэм ипкъ иткIэ щэбэтым зэхэта джэгугъуэм кърикIуа бжыгъэхэм. Мис ахэр: «Краснодар-3» (Краснодар) — «Интер» (Черкесск) — 3:2, «Черноморец» (Новороссийск) — «Спартак-Владикавказ» (Владикавказ) — 3:0, «Волгарь» (Астрахань) — «Динамо-Ставрополь» (Ставрополь) — 2:0, «Алания» (Владикавказ) — «Дружба» (Мейкъуапэ) — 3:0, «Анжи» (Мэхъэчкъалэ) — СКА (Дон Iус Ростов) — 1:1, «Легион-Динамо» (Мэхъэчкъалэ) — «Биолог-Новокубанск» (Прогресс) — 0:1, «Мэшыкъуэ-КМВ» (Псыхуабэ) — «Мэхъэчкъалэ» (Мэхъэчкъалэ) — 1:0.
 • Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуанэ дивизионым и «Ипщэ» гупым щекIуэкI зэхьэзэхуэм хыхьэ къыкIэлъыкIуэ зэIущIэр жэпуэгъуэм и 12-м зэхэтынущ. А махуэм «Спартак-Налшыкыр» Прогрессым щIыпIэ «Биолог-Новокубанск»-м щыдэджэгунущ.
 • Жыласэ Заурбэч.