ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

КIыщокъуэ Алим и фэеплъ  зэIущIэшхуэ

2019-10-05

  • Махуэ гъунэгъухэм Налшык къыщызэIуахынущ усыгъэм и фестиваль. «Всадник чести» зыфIаща зэхыхьэшхуэр теухуащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и цIыхубэ усакIуэ КIыщокъуэ Алим къызэралъхурэ мы гъэм илъэси 105-рэ зэрырикъум. Ар къызэрагъэпэщащ УФ-мрэ КъБР-мрэ ЩэнхабзэмкIэ я министерствэхэм.

  • Фестивалыр къызэIуахынущ КIыщокъуэм и сценарийкIэ режиссёр Журавлёв Василий триха (1958 гъэм) «Лавина с гор» художественнэ фильмымкIэ. Къэрал киноконцерт гъэлъэгъуапIэм жэпуэгъуэм и 8-м щагъэлъэгъуэнущ ар, щыщIидзэнур сыхьэт 14-рэ дакъикъэ 30-рщ. КъыкIэлъыкIуэ махуэми (жэпуэгъуэм и 9-м) фестивалым щыпащэнур а IуэхущIапIэращ, зэIущIэхэр щыщIидзэнури а зэманырщ. Сабийхэм я художественнэ-усыгъэ махуэшхуэ «Вид с Белой горы» зыфIащам IуэхугъуитI къызэщIеубыдэ: усэхэм гъэхуауэ къеджэнымкIэ сабийхэм я республикэ зэхьэзэхуэрэ КIыщокъуэ Алим и IэдакъэщIэкIхэр я лъабжьэу цIыкIухэм ящIа сурэтхэм я гъэлъэгъуэныгъэрэ.
  • Жэпуэгъуэм и 10-м, сыхьэти 10-м щIидзэу, курыт еджапIэхэм щекIуэкIынущ фестивалым и хьэщIэхэр зыхэт зэIущIэхэр. Мэлбахъуэ Тимборэ и цIэр зезыхьэ Лъэпкъ библиотекэм сыхьэт 15-м щыщIидзэнущ нэгъуэщI щIыпIэхэм я лIыкIуэу Налшык къеблэгъахэр зыхэт, КIыщокъуэ Алим и гъащIэмрэ и гуащIэмрэ ятеухуа «стIол хъурей». Пщыхьэщхьэм сыхьэт 18-рэ дакъикъэ 30-м Iуэху дахэм щыпащэнущ Налшык дэт Музыкэ театрым. Абы щекIуэкIынущ КIыщокъуэ Алим къыщалъхуа махуэр зэрагъэлъапIэ литературэ-макъамэ пшыхь дахэ, Москва и творческэ интеллигенцэр, Кавказ Ищхъэрэм, Ипщэ Федеральнэ щIыналъэм, Къыргъызым, Тыркум, Сирием, Абхъаз, Осетие Ипщэ Республикэхэм я ТхакIуэхэм я зэгухьэныгъэхэм хэтхэр кърихьэлIауэ.
  • Фестивалым зэхуишэсахэр цIыхубэ усакIуэм и фэеплъым и деж щызэхуэсынущ жэпуэгъуэм и 11-м сыхьэт 11-м ирихьэлIэу, удз гъэгъахэр тралъхьэн, зы дакъикъэкIэ хуэщыгъуэн папщIэ. ИужькIэ кIуэнущ КIыщокъуэр къыщалъхуа Шэджэм районым: абы и кхъащхьэм удз гъэгъа тралъхьэнущ, усакIуэм и музейр, Щхьэлыкъуэ дэт етIуанэ курыт еджапIэм щыIэр, зрагъэлъагъунущ, литературэ-макъамэ пшыхьым (щыщIидзэнур сыхьэт 12-рщ) еплъынущ.
  • А махуэм дыдэм, сыхьэт 14-м щIидзэу Налшык щекIуэкIынущ КъБР-м и усакIуэшхуэхэу КIыщокъуэ Алим, Кулиев Къайсын, ЩоджэнцIыкIу Алий, ПащIэ Бэчмырзэ, Мечиев Кязим, апхуэдэуи Лермонтов Михаил, Пушкин Александр сымэ я IэдакъэщIэкIхэм къыщеджэ зэIущIэхэр. Ахэр щекIуэкIынур зи цIэ къитIуа усакIуэхэм я фэеплъхэр зэрыт утыкухэращ.
  • Пщыхьэщхьэм сыхьэт 18-м СурэтыщI гъуазджэмкIэ музейм щыщIидзэнущ «УсакIуэ ныбжьыщIэхэм я клуб» зэгухьэныгъэр зыхэт «Стихиатрия осени» литературэ-макъамэ пшыхьым.
  • Жэпуэгъуэм и 12 — 16-хэм республикэм и къалэхэмрэ къуажэхэмрэ кIуэнущ КъБР-м и ТхакIуэхэм я зэгухьэныгъэм щыщхэр, ахэр хэту творческэ пшыхьхэр екIуэкIынущ.
  •  
  • ИСТЭПАН Залинэ.