ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Мы махуэхэм

2019-10-05

 • Жэпуэгъуэм и 5, щэбэт
 •   ЕгъэджакIуэм и дунейпсо махуэщ
 •  УФ-м щIэпхъаджащIэхэр къэлъыхъуэным пыщIа и IэнатIэм и лэжьакIуэм и махуэщ. 1918 гъэм цIыхубэ комиссариатым и унафэкIэ РСФСР-м къыщызэрагъэпэщащ уголовнэ Iуэхухэм елэжьыну къудамэхэр.
 •  Адыгэ Республикэр къыщызэрагъэпэща махуэщ
 •  Португалием щагъэлъапIэ Республикэм и махуэр

 •  Лъэсу къэкIухьыным и урысейпсо махуэщ
 •  Таджикистаным и къэралыбзэм и махуэщ
 •  1914 гъэм япэу уэгум щызэзэуащ. Абы щызэрихьэлIат франджыхэмрэ нэмыцэхэмрэ я кхъухьлъатэ зырыз.
 •  1917 гъэм Владикавказ, Налшык округхэм я лIыкIуэу Советхэм я II урысейпсо съездым ягъэкIуат Киров Сергей.
 •  1929 гъэм СССР-м щыяпэу Ленинград къыщызэIуахат макъри щIэту фильмхэр щыбгъэлъагъуэ хъуну кинотеатр.
 •  1948 гъэм къызэрагъэпэщащ Дыкъэзыухъуреихь дунейр хъумэным хуэгъэпса зэгухьэныгъэр.
 •  1991 гъэм СССР-м Дунейпсо валютэ фондым дэлэжьэным теухуауэ япэ зэгурыIуэныгъэр ирищIылIащ.
 •  Совет космонавт, авиацэм и генерал-майор, Совет Союзым тIэунейрэ и ЛIыхъужь Попович Павел къызэралъхурэ илъэс 89-рэ ирокъу.
 •  Чехием щыщ тхакIуэ, къэрал къулыкъущIэ, а къэралым и япэ президенту щыта Гавел Вацлав къызэралъхурэ илъэс 83-рэ ирокъу.
 •  Урысей актрисэ, СССР-м и цIыхубэ артисткэ, Урысейм и Къэрал саугъэтыр тIэунейрэ зыхуагъэфэща Чуриковэ Иннэ и ныбжьыр илъэс 76-рэ ирокъу.
 •  Актёр цIэрыIуэ, кинорежиссёр, Урысей Федерацэм, Приднестровье Молдавие Республикэм я цIыхубэ артист Михайлов Александр и ныбжьыр илъэс 75-рэ ирокъу.
 •  Генерал-лейтенант, УФ-м и ВВС-м и командующэм и къуэдзэу щыта, техникэ щIэныгъэхэм я кандидат, Урысей Федерацэм дзэ хуэIухуэщIэхэмкIэ щIыхь зиIэ и IэщIагъэлI Быж Айтэч и ныбжьыр илъэс 69-рэ ирокъу.
 •  Таджикистан Республикэм и президент (1992 гъэм къыщыщIэдзауэ) Рахмонов Эмомали и ныбжьыр илъэс 67-рэ ирокъу.
 •  Адыгэ Республикэм къыщалъхуа совет спортсмен цIэрыIуэ, спортым щIыхь зиIэ и мастер, 1976 гъэм Монреаль (Канадэ) щекIуэкIа Олимп Джэгухэм дзюдомкIэ чемпион щыхъуа Невзоров Владимир и ныбжьыр илъэс 67-рэ ирокъу.
 •  Тхыдэ щIэныгъэхэм я доктор, КъБКъУ-м и профессор, КъБР-м и Къэрал саугъэтым и лауреат, ДАХ-м и тхьэмадэу 2006 — 2009 гъэхэм лэжьа, республикэм Гуманитар къэхутэныгъэхэмкIэ и институтым и унафэщI Дзэмыхь Къасболэт и ныбжьыр илъэс 62-рэ ирокъу.
 •  Совет волейболисткэ, 1980 гъэм Москва щекIуэкIа Олимпиадэм чемпионкэ щыхъуа Ахэмын Еленэ къыщалъхуа махуэщ.
 •  КъШР-м щIыхь зиIэ и журналист, «Ногай давысы» газетым и редактор нэхъыщхьэ Атуовэ Алтынай къыщалъхуа махуэщ.
 •  Шэшэн Республикэм и Iэтащхьэ (2007 гъэ лъандэрэ), Урысейм и ЛIыхъужь Кадыров Рамзан и ныбжьыр илъэс 43-рэ ирокъу.
 • Дунейм и щытыкIэнур
 •  «pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык пшэр техьэ-текIыу щыщытынущ. Хуабэр махуэм градус 23 — 26-рэ, жэщым градус 12 — 13 щыхъунущ.
 • Жэпуэгъуэм и 6, тхьэмахуэ
 •  Ущыпсэуну къезэгъ щIыпIэхэр хъумэным и дунейпсо махуэщ
 •  Ашхабад къалэм (Тыркумэн) 1948 гъэм щIыр щыщыхъеям хэкIуэдахэр ягу къыщагъэкIыж махуэщ. А гузэвэгъуэм хэкIуэдауэ щытащ цIыху мини 176-рэ.
 •  Белоруссием и архив IэнатIэм и лэжьакIуэм и махуэщ
 •  Мысырым IэщэкIэ зэщIэузэда и къарухэм я махуэщ
 •  1768 гъэм Тыркум Урысейм зауэ кърищIылIащ.
 •  1889 гъэм США-м щыщ къэхутакIуэ, хьэрычэтыщIэ Эдисон Томас триха япэ фильмыр игъэлъэгъуащ.
 •  1922 гъэм РКП(б)-м и ЦК-м и пленумым унафэ къищтащ совет республикэхэр зэрызэгуагъэхьэну щIыкIэм теухуауэ.
 •  1927 гъэм макъ зыщIэт кином и лъэхъэнэм щIидзащ — США-м япэу щагъэлъэгъуащ «Певец джаза» фильмыр.
 •  1975 гъэм Киев и «Динамо» клубым и футболистхэм Европэм и Кубок нэхъыщхьэр къахьащ.
 •  1977 гъэм ди къэралым щащIа «Миг-29» зэребгъэрыкIуэ кхъухьлъатэ псынщIэр япэу уэгум ихьащ.
 •  1986 гъэм шахматхэмкIэ дунейм щынэхъ лъэщ дыдэу зэрыщытыр аргуэру наIуэ ищIащ Каспаров Гарри — ар Карпов Анатолий текIуащ.
 •  2010 гъэм Instagram сервисым лэжьэн щIидзащ.
 •  Сирием и президенту щыта Асад Хафез къызэралъхурэ илъэс 89-рэ ирокъу.
 •  Хоккеист цIэрыIуэу щыта, УФ-м щIыхь зиIэ и тренер, Олимп джэгухэм тIэунейрэ я чемпион Михайлов Борис и ныбжьыр илъэс 75-рэ ирокъу.
 •  Кубаным и къэрал лэжьакIуэ, политик, социологие щIэныгъэхэм я доктор, ЩIДАА-м и академик Харитонов Евгений и ныбжьыр илъэс 72-рэ ирокъу.
 •  Биологие щIэныгъэхэм я доктор, ЩIДАА-м и академик КIадэ Азэмэт и ныбжьыр илъэс 72-рэ ирокъу.
 •  Теленэтынхэр езыгъэкIуэкI, спорт комментатор, ТЭФИ саугъэтыр зрата Губерниев Дмитрий и ныбжьыр илъэс 45-рэ ирокъу.
 • Дунейм и щытыкIэнур
 •  «pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык пшэр техьэ-текIыу щыщытынущ. Хуабэр махуэм градус 21 — 24-рэ, жэщым градус 13 — 15 щыхъунущ.
 • Жэпуэгъуэм и 7, блыщхьэ
 •  Дохутырым и дунейпсо махуэщ
 •  Архитектурэм и дунейпсо махуэщ
 •  Письмом и дунейпсо махуэщ
 •  ПсэупIэм и дунейпсо махуэщ
 •  Армением щагъэлъапIэ библиотекэм и лэжьакIуэм и махуэр
 •  1604 гъэм Сыбырым щаухащ иужькIэ Томск къалэ хъуа быдапIэм и ухуэныгъэр.
 •  1806 гъэм Инджылызым дунейм щыяпэу къыщагъэсэбэпащ зэрыщIатхыкI тхылъымпIэр.
 •  1918 гъэм Даутокъуэ-Серебряковым и дзэм Налшык къищтащ.
 •  1920 гъэм Кембридж университетым (Инджылыз) япэу цIыхубзхэр щIагъэтIысхьэ хъуащ.
 •  1949 гъэм Германие Демократие Республикэр къызэрагъэпэщащ. Ар Республикэм и махуэу ягъэлъапIэу щытащ 1989 гъэ пщIондэ.
 •  1959 гъэм «Луна-3» совет станцым Мазэм дымылъагъу и адрей лъэныкъуэм сурэт трихащ.
 •  1977 гъэм СССР-м и Совет Нэхъыщхьэм къищтащ къэралым и иужьрей Конституцэр. Абы цIыхубэр «Брежневым ей» жаIэу еджэу щытащ.
 •  УФ-м и цIыхубэ артист, КъБР-м и Къэрал саугъэтым и лауреат ТIыхъужь Алий къызэралъхурэ илъэси 102-рэ ирокъу.
 •  Урысей Федерацэм и Президент Путин Владимир и ныбжьыр илъэс 67-рэ ирокъу.
 •  Совет гимнасткэ цIэрыIуэ, Олимп Джэгухэм плIэнейрэ я чемпионкэ Турищевэ Людмилэ и ныбжьыр илъэс 67-рэ ирокъу.
 •  Урысей фигурист, Олимп Джэгухэм тIэунейрэ я чемпион хъуа Траньков Максим и ныбжьыр илъэс 36-рэ ирокъу.
 • Дунейм и щытыкIэнур
 •  «pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык пшэр техьэ-текIыу щыщытынущ, пIалъэ-пIалъэкIэрэ уэшх къыщешхынущ. Хуабэрмахуэм градус 14 — 15, жэщым градус 11 — 12 щыхъунущ.