ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Къафэр, макъамэр, гукъыдэжыр

2019-10-04

 • ФокIадэм и 28-м Налшык Макъамэ театрым щекIуэкIащ Адыгэ фащэм и махуэм ирихьэлIэу къызэрагъэпэща, Зэныбжьэгъугъэм и Дунейпсо фестивалыр. «Адыгэ фащэр сэ схуадами, Кавказым ис псоми яхуэхъуащ» — арат абы фIащар.

 • Мыпхуэдэ Iуэхухэр, хабзэ хъуауэ, зэхаублэ Дунейпсо, Къэбэрдей Адыгэ Хасэхэм, Дунейпсо Артийскэ комитетым. Илъэс зыбжанэ хъуауэ ирагъэкIуэкI мы гуфIэгъуэ зэхыхьэм хэтщ Афганистаным, Зимбабвем, Индием, Руандэм, Абхъазым, Осетие Ипщэм, Адыгэ Республикэм, Дагъыстэным, Ингушым, Къэрэшей-Шэрджэсым, Къэбэрдей-Балъкъэрым, Осетие Ищхъэрэ — Аланием, Шэшэным, Краснодар, Ставрополь щIыналъэ-хэм, Москва къикIа къэфакIуэ, уэрэджыIакIуэ гупхэр.
 • ГуфIэгъуэ зэхыхьэм теухуауэ Дунейпсо, урысейпсо Артийскэ комитетым и вице-президент Бетыгъуэн Iэуес къызэхуэса-хэм псалъэ гуапэкIэ захуигъэзащ.
 • — Ди лъэпкъ фащэм ныбжьышхуэ иIэми, ар дахэу ди зэманым къэсащ. Сэ сыхуейщ нобэрей ди махуэ дахэр ди лъэпкъ фащэр къэзыщта псоми сыт щыгъуи къыддагъэлъэпIэну, зэкъуэтыныгъэм, зэныбжьэгъугъэм и махуэшхуэу ар увыну, — жиIащ абы.
 • Къэбэрдей Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ, «Адыгэ псалъэ» газетым и редактор нэхъыщхьэ ХьэфIыцIэ Мухьэмэд Дунейпсо Адыгэ Хасэм, Къэбэрдей Адыгэ Хасэм къабгъэдэкIыу ехъуэхъуащ къызэхуэсахэм. 2012 гъэм мы Iуэху дахэр егъэкIуэкIыпхъэу Дунейпсо Адыгэ Хасэм къыхилъхьауэ зэрыщытар цIыхухэм ягу къигъэкIыжащ Мухьэмэд.
 • — Адыгэ фащэр фэилъхьэ- гъуэ къудейуэ къагъэсэбэ- пу ди деж къэсакъым, ар лъэпкъ хьэл-щэныр къэзыгъэлъагъуэу къыддекIуэкIа хъугъуэфIыгъуэхэм ящыщщ, — жиIащ абы.
 • ХьэфIыцIэ Мухьэмэд и къэпсэлъэныгъэм и кIэу-хыу, къыщалъхуа махуэр нобэрей гуфIэгъуэм техуа Бетыгъуэн Сэфарбий гуапэу ехъуэхъуащ, «Черкесика» къыдэкIыгъуэм щыщ тхылъ зыбжани тыгъэ хуищIащ.
 • КъБР-м и Жылагъуэ палатэм и комиссэм и унафэщI Бажэ Дотий пэшышхуэм щIэсхэм хъуэхъу псалъэкIэ захуигъэзащ:
 • — Фащэм куэд къеIуатэ: ар зезыхьэ лъэпкъым и псэукIэр, и IуэхущIафэр, къыдекIуэкI хабзэр, хьэл-щэныр. Адыгэ фащэр хамэ лъэпкъ куэдым къащтащ, Урысейм и пащтыхь Романовхи яфIэфIу езыхэми щатIагъэу, урысей сэлэтхэмрэ зауэлIхэмри кърагъэщтауэ щытащ. Абы къегъэлъагъуэ адыгэ фащэм пщIэуэ иIар. Тхуэхъумэн, ар псоми щыттIагъэу къэзыщтэжын Тхьэм дищI.
 • Москва и лIыкIуэу фестивалым и хьэщIащ «Достойная память» псапащIэ фондым и генеральнэ директор Скрипкараш Анжелэ. А Iуэхум и къызэгъэпэщакIуэхэм фIыщIэ яхуищIащ, мыпхуэдэ Iуэху дахэри и гуапэу зэрадиIыгъыр къыхигъэщащ.
 • КъафэхэмкIэ, уэрэдхэмкIэ гъэнщIауэ щыта пшыхьыр щIэщыгъуэрэ гукъинэжу екIуэкIащ. Ди республикэми, гъунэгъу щIыналъэхэм къикIа артист пажэхэми утыкур ягъэдэхащ.
 • Псэм ехуэбылIэу, гум дыхьэу уэрэд жаIащ Къэбэрдей-Балъкъэрым, Ингуш Республикэм, Осетие Ипщэм щIыхь зиIэ я артисткэ Даур Иринэ, Налшык къэрал Музыкэ театрым и артистхэу Мэз Джульеттэ, Нэгъуей Эльдар, Бий Аслъэн, Дагъыстэн Республикэм щыщ уэрэджыIакIуэ Пугов Амир сымэ.
 • Къафэм и Iыхьэри щIэщыгъуэт. «Лъапэтет» къафэр Адыгэ Республикэм и «Алеуар» къэфакIуэ гупым, «Хьэкъулэшыр» Сочэ къалэм къикIа «Адыги» гупым, «Жилда»-р Осетие Ищхъэ-рэ — Аланием щыщ «Арт Хур» гупым, «Лъэгъэджэгур» Налшык и «Черкес» гупым, «Адыгей щIалэгъуалэ къафэр» «Молодежь Адыгеи» гупым ягъэзэщIащ. КъэфакIуэ гупхэм я унафэщIхэри утыкум кърагъэблэгъащ. Ахэр хъуэхъуащ Iуэху дахэм зиужьыну, республикэхэм я зэпыщIэныгъэхэр нэхъри быдэ хъуну.
 •  
 • Уэркъ Жыраслъэн.