ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Псэм ипэ – напэ

2019-10-01

  • ФокIадэм и 30-м Абхъаз Республикэм Щхьэхуитыныгъэмрэ ТекIуэныгъэмрэ я махуэр щагъэлъапIэ. Илъэс 26-кIэ узэIэбэкIыжмэ, а махуэм абхъазыдзэхэр Ингури псыежэхым Iухьэри (Куржым и гъунапкъэм), лъэмыжым деж я къэрал ныпыр щагъэуват — Хэку зауэр зэриухам и щыхьэту.

  • А махуэшхуэр илъэс къэси абхъазхэм дегъэлъапIэ Налшык къалэми. Абхъазым и утыкум цIыхухэр щызэхуосри, фэеплъым удз гъэгъахэр тралъхьэ, зауэм хэкIуэда ди лъэпкъэгъухэр ягу къагъэкIыж.
  • Дыгъуасэ зэхыхьа апхуэдэ гупым яхэтащ КъБР-м граждан, жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм ядэлэжьэнымрэ лъэпкъ IуэхухэмкIэ и министр КIурашын Анзор, КъБР-м Зауэм, лэжьыгъэм, IэщэкIэ ЗэщIэузэда Къарухэм, хабзэхъумэ IуэхущIапIэхэм я ветеранхэм я республикэ советым и тхьэмадэ Шыхъуэбахъуэ Мухьэмэд, Абхъаз зауэм хэтахэр, нэгъуэщIхэри.
  • — Абхъазым нобэрей я махуэшхуэр Къэбэрдей-Балъкъэрым щыпсэухэм ди дежкIи гуфIэгъуэщ, — захуигъэзащ къызэхуэсахэм Шыхъуэбахъуэм. — Ди хабзэхэр зэтохуэ, дызэгурыIуэ-дызэдэIуэжу ижь-ижьыж лъандэрэ дыкъызэдокIуэкI. Шэч хэмылъу, къыдгуроIуэ зауэр зэрыгузэвэгъуэр, цIыху куэди абы зэрыхэкIуадэр. ИкIи и псэ емыблэжу щхьэхуитыныгъэм, мамырыгъэм щIэзэууэ абы хэт цIыхум и щIыхьыр зэи мыкIуэдыжыну къелэжь. Апхуэдэ щапхъэ ди къуэшхэм щагъэлъэгъуащ Абхъазым щекIуэкIа зауэм. ИкъукIэ мыхьэнэшхуэ иIэу къызолъытэ, а Iуэхугъуэхэм ди щIалэгъуалэр хэдгъэгъуазэу, тхыдэм щыщ Iыхьэхэм, псом хуэмыдэу лIыгъэ зыхэлъхэм, дахутепсэлъыхьу къэдгъэхъуным. ЩIэблэм ящIэн хуейщ а зауэм ди лъэпкъэгъухэр зыми къыхуримыджауэ езыхэм я фIэфIыныгъэкIэ зэрыхэтар. Апхуэдэ лIыхъужьыгъэр щIызэрахьэр пщIэмрэ щIыхьымрэ папщIэтэкъым, атIэ зи щэнхабзэр, зи щхьэхуитыныгъэр къызытрахыну зи ужь къихьа лъэпкъым зэрызыщIагъэкъуэнрат нэхъапэу щытар. Нэхъыжьхэм къабгъэдэкIыу махуэ дахэмкIэ сынывохъуэхъу, мамыру, узыншэу дыпсэуну Тхьэм жиIэ!
  • Абхъазым и лъэныкъуэкIэ мы зауэм цIыху мини 3-рэ ныкъуэм нэблагъэ хэкIуэдащ, мини 5-м фэбжь хахащ, цIыху 200-м щIигъур хъыбарыншэу кIуэдащ. ФокIадэм и кIэм ахэр ягу къагъэкIыж, я фэеплъхэм удз гъэгъахэр тралъхьэ.
  • БАГЪЭТЫР Луизэ.
  • Сурэтыр Къарей Элинэ трихащ.