ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Шэджэм псыкъелъэхэр нэхъ дахэ дыдэхэм хабжэ

2019-10-01

  • Социальнэ сетхэр къэзыгъэсэбэпхэм иджыблагъэ яхэупщIыхьащ Урысейм и псыкъелъэ нэхъ дахэхэм, зыщыбгъэпсэхуну нэхъ гъэщIэгъуэнхэм ятеухуауэ.

  • Туристхэм я нэхъыбэм (процент 33,33-м) зэрыжаIамкIэ, нэхъ дахэ дыдэщ Кърымым щыIэ Джур-Джур псыкъелъэр. Апхуэдэу нэхъ дахэ дыдэхэм хабжащ Шэджэм псыкъелъэхэр (процент 18,33-м), Сочэ къалэм и Iэгъуэблагъэхэм щыIэ псыкъелъэ 33-р (процент  15-м).
  • КъБР-м и Iэтащхьэмрэ Правительствэмрэ я пресс-IуэхущIапIэ.