ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Къэбэрдей-Балъкъэрыр узыншагъэр хъумэным щегугъу щIыналъэ пашэхэм ящыщщ

2019-10-01

  • Рейтинг РИА агентствэм иубзыхуащ урысей щIыналъэхэм ящыщу узыншагъэр хъумэным цIыхухэр нэхъ щегугъухэр.

  • А Iуэхур щызэхагъэкIым IэщIагъэлIхэм гулъытэ хуащIащ цIыхухэм ящыщу спортым дихьэххэм, узыншагъэм зэран хуэхъу лэжьапIэм Iутхэм я бжыгъэм, тутын, фадэ изыфхэр зыхуэдизым.
  • Абы и лъэныкъуэкIэ узыншагъэр хъумэным нэхъ хуэсакъыу къалъытащ Кавказ Ищхъэрэм и щIыналъэхэм исхэр. Илъэс етIуанэ хъуауэ бжьыпэр яIыгъщ Дагъыстэным (балл 91,8-рэ), Шэшэным (балл 89,8-рэ), Къэбэрдей-Балъкъэрым (балл 80,5-рэ).
  • Къэпщытэныгъэм къызэригъэлъэгъуамкIэ, зэрыщыту къэралми Iуэхур щофIакIуэ икIи дэнэ щIыпIи цIыхухэр нэхъ щызэгугъужу хуежьащ.
  •  
  • КъБР-м и Iэтащхьэмрэ Правительствэмрэ
  • я пресс-IуэхущIапIэ.