ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Темыркъан Юрий и цIэр зезыхьэ фестивалым щIедзэ

2019-10-01

  • Урысей Федерацэмрэ Къэбэрдей-Балъкъэрымрэ ЩэнхабзэмкIэ я министерствэхэм фрагъэблагъэ Симфоническэ макъамэм и VIII дунейпсо фестивалым, Темыркъан Юрий и цIэр зезыхьэм.

  • Фестивалыр къызэIуахынущ 2019 гъэм жэпуэгъуэм и 4-м. Къэрал Музыкэ театрым и утыкум а махуэм зыкъыщигъэлъэгъуэнущ Темыркъан Б. Хь. и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал филармонием и симфоние оркестрым.
  • Жэпуэгъуэм и 7-м концерт итынущ кларнетым Iэзэ дыдэу зэреуэмкIэ дуней псом цIэрыIуэ щыхъуа, Испанием щыщ Понсе Хорхе. Абы игъэзэщIэнущ Моцартрэ Бетховенрэ я IэдакъэщIэкIхэм щыщхэр.
  • ЩэкIуэгъуэм и 1-м фестивалым хыхьэу ныбжьыщIэхэм концерт щатынущ Музыкэ театрым.
  • ЩэкIуэгъуэм и 14-м Рахманиновым и IэдакъэщIэкIхэр игъэзащIэу концерт итынущ Аргентинэм щыщ пианист цIэрыIуэ Шеббэ Мигель Анхель.
  • ЩэкIуэгъуэм и 29-м екIуэкIынущ Урысейм и Театр Иным и япэ солист Попов  Николай (флейтэ) и концерт.
  • Фестивалыр щекIуэкIынур Музыкэ театрырщ.
  •    Концерт псоми щыщIидзэнур сыхьэт 18-рэ дакъикъэ 30-рщ.
  • ФызыщIэупщIэн щыIэмэ, фыпсалъэ хъунущ 77-42-08, 42-43-13 телефонхэм.