ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Ди лъахэгъухэм олимп лицензэхэр нэгъуэщI къэралхэм къыхуахь

2019-09-28

 • Спорт бэнэкIэмкIэ фокIадэм и 12 — 22-хэм Нур-СулътIан (Къэзахъстан) щекIуэкIа дунейпсо чемпионатым Урысей Федерацэм и щIыхьыр зыхъумахэм яхэтакъым ди зы лъахэгъуи. Апхуэдэ нэхъапэм къыщыхъуар къэщIэжыгъуейщ. Абы щыгъуэми дагъэгушхуащ Узбекистаным и цIэкIэ зыкъэзыгъэлъэгъуа ди лъэпкъэгъу Асэкъал Рустамрэ Венгрием и щIыхьыр зыхъума Мусукаев Исмэхьилрэ. Жэз медалхэмрэ олимп лицензэхэмрэ яIыгъыу ахэр Къэзахъстаным къикIыжащ.

 • Асэкъал Рустам

  Асэкъал Рустам мы зэхьэзэхуэм щIидзащ Панамэм щыщ бэнакIуэр хэгъэщIэнымкIэ. Абы къыкIэлъыкIуэу тридзащ Тыркум, Урысейм, Кубэм къикIахэр. Финалым кIуэн папщIэ къыпэщIэуващ венгр бэнакIуэ цIэрыIуэ Лоринц Виктор. Ар нэхъапэми адыгэ щIалэм къыхуэзат икIи, ди жагъуэ зэрыхъунщи, къытекIуат.

 • Мы зэIущIэри хуабжьу гуащIэ хъуащ. Нэрылъагъут зэхуэфащэ пелуанитI зэрызэпэщIэу-вар. ИкIэм-икIэжым, Лоринц текIуэныгъэр зыIэригъэхьащ 2:1-уэ. Ар финалым кIуащ, Асэкъалыр жэз медалымкIэ арэзы хъун хуей хъуащ. Апхуэдэу щыт пэтми, Рустам и къалэн нэхъыщхьэр игъззэщIащ икIи зи щIыхьыр ихъумэ Узбекистаным алыдж-урым бэнэкIэмкIэ килограмм 87-м нэс зи хьэлъагъхэм я деж олимп лицензэр къыщыхуихьащ. Абы а къэралым Iэмал кърет гъэ къакIуэ Токио щыIэну Олимп Джэгухэм хэтыну.
 • Мусукаев Исмэхьил

  Фигу къэдгъэкIыжынщи, илъэсищ ипэкIэ Асэкъал Рустам зыкъыщигъэлъэгъуащ Рио-де-Жанейрэ щекIуэкIа Гъэмахуэ Олимпиадэм. Абы и япэ зэIущIэм адыгэ щIалэм 3:1-уэ щыхигъэщIат Америкэм и Штат Зэгуэтхэм я бэнакIуэ лъэщ Провизор Бенджамин. Финалым и 1:4-нэм Асэкъалым къыщыпэщIэхуащ Ларинц Виктор. Абы щыгъуэми а бжыгъэ дыдэмкIэ, 2:1-уэ, къытекIуащ икIи а Олимп Джэгухэм хэтыныр къыщригъэухащ.

 • Иджыблагъэ Нур-СулътIан щекIуэкIа дунейпсо чемпионатым хъарзынэу зыкъыщигъэлъэгъуащ ди лъахэгъу Мусукаев Исмэхьили. БэнэкIэ хуитымкIэ килограмм 65-м нэс зи хьэлъагъхэм я зэпеуэм дыжьын медалыр къыщихьри, абы олимп лицензэр къыхузэригъэпэщащ… Венгрием. А къэралращ иджы зи щIыхьыр ихъумэр нэхъапэм Урысей Федерацэм и командэ къыхэхам лъэ быдэкIэ хэта балъкъэр щIалэм.
 • Илъэс иримыкъу дэкIмэ Японием и къалащхьэ Токио къыщызэIуахынущ гъэмахуэ Олимп Джэгухэр. Хэт ищIэн, абы ди лъахэгъу бэнакIуэхэр щызэхуэзэжынкIэ хъунщ къэрал зэмылIэужьыгъуэхэм я щIыхьыр яхъумэу.
 • Жыласэ Заурбэч.