ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

КIуэкIуэ  Казбек  Налшык къалэм  къедза къуажэхэр къеплъыхь

2019-09-10

  • Кэнжэ къуажэм КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэм къыщипщытащ курыт еджапIэ №20-м спорт джэгукIэ зэмылIэужьыгъуэхэр щрагъэ­кIуэкI, сабийхэм я узыншагъэр щрагъэ­фIакIуэ комплекс зыхэт IуэхущIапIэр зэ­рыщащIыр. Ар дызыхуэкIуэ мазэм хьэзыр хъун хуейщ. ЩIыналъэм и унафэщIыр апхуэдэу еплъащ а еджапIэм и спорт залыр капитальнэу зэ­ры­зэрагъэпэ­щы­жым. Лэжьыгъэхэр зэфIагъэкI федеральнэ IэнатIэм и ахъшэкIэ. Унэ кIуэцIыр зыхуей хуэзэу зэрахьащ, ар зэрагъэплъ системэр, инженер коммуникацэхэр зэра­хъуэ­кIащ, уэздыгъэхэр щIэуэ фIадзащ.

  • Ди щIыналъэм и спортсменхэм ядэ­Iэпыкъуным пыщIа Iуэхухэм КIуэкIуэ К. В. тепсэлъыхьащ «Уэрдыхъуитхум я академие» спорт центрым и гъэсакIуэхэмрэ гъэ­сэнхэмрэ щахуэзам. Мыбы бэнэкIэ хуитымрэ тхэквондомрэ дихьэх спортсмен ныбжьыщIэ 300-м щIигъу къокIуалIэ, абыхэм зи узыншагъэм сэкъат иIэхэри яхэту.
  • Къуажэдэсхэм унафэщIым къыхуаIуэтащ къызэрызэIуах махуэрэ зыгъэп­сэ­хупIэу, творческэ зыужьыныгъэм и IуэхущIапIэу ЩэнхабзэмкIэ унэр зэрыщытыр икIи абы жылагъуэм щыпсэухэм гуфIэгъуэ дауэ­дапщэ нэхъыщхьэхэр зэрыщрагъэ­кIуэкIыр. Мыбы щолажьэ уэрэд жыIэным, сурэт щIыным, къафэм щыхуагъасэ гуп­жьейхэр. IуэхущIапIэм зи лъэр къы­зыдэ­мыбзхэри къекIуэлIэфын папщIэ щIы­хьэ­пIэхэр зэрагъэпэщыж.
  • А махуэ дыдэм КIуэкIуэ Казбек щыIащ Белая Речкэ къуажэм нэгъабэ къыщызэ­Iуахауэ щыта сабий сад №12-м. Зи школ кIуэгъуэ мыхъуа сабийуэ 140-м ятещIыхьа мы IуэхущIапIэр щхьэхуэу ягъэплъ, абы музыкэм щыхуагъасэ, джэгупIэ пэшхэр хэтщ.
  • Ауэ сабийхэмрэ щIалэгъуалэмрэ щIэ­ныгъэ гуэдзэн егъэгъуэтынымкIэ программэм хиубыдэу спорт лэжьыгъэ нэхъыщ­хьэр щекIуэкIынур къалэм дэт спорт еджапIэ №3-м и IуэхущIапIэу мыбы щыIэрщ. Иджыпсту ар къэгъэщIэрэщIэжын яухащ икIи бэнэкIэ хуитым, боксым цIыху 200-м зыщыхуагъэсэну пэшыщIэхэр мыгувэу къыщызэIуахынущ.
  • КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэ­кIэ зыгъэзащIэр еплъащ къуажэм щэнхабзэмкIэ и унэщIэр щащIыну щIыпIэм. Иджыпсту мыбы щылажьэ ЩэнхабзэмкIэ унэр жьы дыдэ зэрыхъуам къыхэкIыу къуа­жэм и унафэщIхэм яубзыхуащ иджырей зы­гъэп­сэхупIэ комплексыр зытращIыхьыну щIыпIэр.
  • Муниципалитетым и унафэщIхэм хуа­гъэуващ а ухуэныгъэр федеральнэ программэхэм ящыщ зым хагъэхьэн папщIэ зыхуэфащэ Iуэхухэр КъБР-м Ухуэныгъэм­рэ гъуэгу хозяйствэмкIэ и министерствэм щIыгъуу зэфIагъэкIыну.
  • КъБР-м и Iэтащхьэмрэ Прави­тельствэмрэ я пресс-IуэхущIапIэ.