ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Гукъыдэж лъагэ

2019-09-10

  • КъБР-м и Къэралыгъуэм (илъэс 98-рэ), Налшык къалэм (илъэси 295-рэ) я махуэхэр ди республикэм Iэтауэ зэрыща- гъэлъэпIа гуфIэгъуэ Iуэхугъуэхэм ящыщщ КъБР-м и жылагъуэ зэгухьэныгъэхэмрэ щэнхабзэ центрхэмрэ я фестивалыр. «Лъэпкъ зэхэджэ» («Национальная палитра») зыфIаща зэхыхьэр Къэбэрдейр Урысейм зэрыгухьэрэ илъэс 400 щрикъум и цIэкIэ щыIэ утыкум щызэхашат.

  • ЦIыхухэм гукъыдэжышхуэ яIэу, зэхуэгуфIэу, зэхуэгуапэу щызэхуэсащ утыкум. Щхьэж къыхуагъэфэща пщыIэхэм Iэнэ кIыхьхэр щыукъуэдият. Адыгэхэм, балъкъэрхэм, урысхэм, куржыхэм, абхъазхэм, тыркухэм, журтхэм, осетинхэм, азербайджанхэм, эстонхэм, тэрч къэзакъхэм, нэгъуэщI лъэпкъхэми я жылагъуэ зэгухьэныгъэхэмрэ щэнхабзэ центрхэмрэ я Iэнэхэр ерыскъы зэмылIэужьыгъуэхэмрэ я IуэхущIафэр нэхъ къызэращIэ хьэп-шыпхэмкIэ узэдат. Псалъэм и хьэтыркIэ, Къэбэрдей Адыгэ Хасэм и Iэнэм тетт хьэлыуэ, тхъурыжь, джэд лыбжьэ, махъсымэ, кхъуейжьапхъэ, лэкъум, дэлэн, щIакхъуэзэтеупIэщIыкI лъэпкъ шхыныгъуэхэм хуэдэхэр, гуэгуэнхэр, арджэнхэр, тхылъ, газет, махуэгъэпс зэмылIэужьыгъуэхэр, лъэпкъым къыдекIуэкI дамыгъэхэр зи теплъэ бгъэхэIухэмрэ малъхъэдискIэ кIэрыбгъапщIэ сурэтхэмрэ, нэгъуэщI куэди. ПщыIэм и деж къыIухьэхэм ягу хагъахъуэрт пшынауэ Тхьэлыджокъуэ Сюзаннэ, адыгэ фащэр екIуу зыщыгъ, Кэнжэ дэт курыт школым и еджакIуэ щIалитIымрэ хъыджэбзитIымрэ. ЦIыхухэр къызэхуэсу зы сыхьэт нэхъ дэмыкIыу уридэкIуеину къыщиуда уэшх- ми зыри игъэгузэвакъым, я гукъыдэжри нэхъ мащIэ ищIыфакъым.
  • Фестивалым зыкърагъэхьэлIащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек, КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ, Правительствэм и УнафэщI Мусуков Алий, КъБР-м щыIэ федеральнэ инспектор нэхъыщхьэ Ткачёв Евгений, министрхэм, депутатхэм. Япэу ахэр хуеблэгъащ Къэбэрдей Адыгэ Хасэм и плIанэпэм. А жылагъуэ зэгухьэныгъэм и тхьэмадэ ХьэфIыцIэ Мухьэмэд КIуэкIуэ Казбек ирита мэрэмэжьейр гупым и нэхъыжьхэм зыIуагъахуэу ерыскъыми хэIэба иужь, IуэхущIапIэм гуапэу къехъуэхъуащ Iэтащхьэр. Апхуэдэу псоми я пщыIэ-хэм Iухьащ къулыкъущIэхэр, я гъэлъэгъуэныгъэм еплъащ, я хъуэхъу зэхрагъэхащ, хэгъэрейхэм я псалъэми едэIуащ.
  • Музыкэ театрым и дэкIуеипIэр утыку пэлъытэти, ди щIыналъэм и артистхэм, сабий ансамблхэм концерт щатырт. Махуэшхуэм кърихьэлIахэм я гукъыдэжыр къаIэтащ Хьэкъул Оксанэ, Хекилаевэ Денизэ, уэрэджыIакIуэ, къэфакIуэ ныбжьыщIэхэм, нэгъуэщIхэми.
  • Мыпхуэдэ фестиваль ди республикэм и къалащхьэ Налшык нэхъ мащIэрамэ илъэсым тIэу щызэхашэ — КъБР-м и Къэралыгъуэм, Налшык я махуэхэм ирихьэлIэу, Адыгэхэм я махуэм хуэзэуи, етIуанэ махуэшхуэр щыдгъэлъэпIэну фокIадэм и 20-р зэхудипIалъэщ.
  • ИСТЭПАН Залинэ.