ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Тут Идаррэ абы и ныбжьэгъухэмрэ я нартыху губгъуэм къыщелащ цIыху 233-рэ

2019-09-10

 • Фигу къэдгъэкIыжынщи, 2019 гъэм шыщхьэуIум и 15-м «Уральские авиалинии» компанием и А321 кхъухьлъатэр, Симферополь къалэм кIуэн мурадыр иIэу «Жуковский» аэропортым пщэдджыжьым жьыуэ зыкъыщызыIэтар, уэгум щызеуэ хы тхьэрыкъуэ зэрыбыным яжьэхихьауэ щытащ икIи ахэр зэран хуэхъури, аэробусыр Москва областым и Раменскэ щIыналъэм щыхащIа нартыху губгъуэм IэмалыншагъэкIэ щетIысэхащ. Кхъухьлъатэм цIыху 233-рэ исати, псори къелащ.

 • А Iуэхугъуэм кърикIуахэм тригъэпсэлъыхьыну, «РИА «Новости» хъыбарегъащIэ IэнатIэм и лэжьакIуэм нартыху губгъуэр зей «Русмолоко» («Нока Агро») компанием и операционнэ унафэщI Тут Идар (мы щIалэр УФ-м и цIыхубэ артист Тут Заур и къуэщ) зыхуигъэзат.
 • — «А321 кхъухьлъатэр щетIысэха губгъуэм нартыху хэзысар ди гупыращ. ХэщIыныгъэр зырикIщ, псом нэхърэ нэхъыщхьэр, кхъухьлъатэр зезыхуахэм я фIыгъэкIэ, абы исахэр къызэреларщ», — яжриIащ абы журналистхэм.
 • НартыхугъэкI зэныбжьэгъухэр

  Езы Тут Идар дэ иджыблагъэ телефонкIэ зыпытщIащ. Абы щыгъуазэ дызэрищIамкIэ, «Русмолоко» («Нока Агро») компанием Москва областым и Сергиев Посад, Лотошино, Раменскэ щIыналъэхэм къудамищ щиIэщ, щIыуэ гектар мин 31-рэ щиIыгъщ. IуэхущIапIэм и лэжьакIуэхэм а Iэшэлъашэм щыхасэ тхьэкIищ (Iэпищ, люцернэ), райграсс, фестулолиум, нащэгъэбагъуэ (хужьбаринэ, клевер), тимофеевкэ, бланэукъ (козлятник), вика луговая удз лIэужьыгъуэхэр, щхьэмыж зыщI (хьэдзэ зытет) къэкIыгъэхэм ящыщу гуэдзыр, хьэр, зэнтхъыр, зи бзийр ягъэфIэIу нартыхур (силос). Мы иужьрейрат ищхьэкIэ зи гугъу щытщIа кхъухьлъатэр зыхэтIысхьари, абы гектар мини 3-м нэблагъэ ирагъэубыдат.

 • Тут Идар къызэрыхигъэщымкIэ, нартыху жылапхъэу къагъэсэбэпыр Къэбэрдей-Балъкъэрым къыщагъэхъуа икIи щагъэунэхуа нэхъ лъэпкъыфI дыдэхэращ.
 • — Компанием и «Раменское» къудамэм и лэжьакIуэхэм ящыщу щIыгур гъатхасэ лэжьыгъэхэм къызыхуэтыншэу и чэзум хуагъэхьэзыращ, апхуэдэуи нартыхур зэрыщытыпхъэу къэгъэкIыным хэлIыфIыхьащ агроном нэхъыщхьэу Абдокъуэ Назир, къудамэм и унафэщI Должиков Сергей, инженерхэу Халтуринхэ Вадимрэ Валентинрэ, механизатор щIалэхэу: Дрожжин Константин, Тоштемиров Шакир, Аруан щIыналъэм хыхьэ Урыху къуажэм щыщ Алшагъырхэ Георгийрэ Амиррэ, ХъуцIыкIу Аслъэн сымэ, нэгъуэщIхэри, — жиIащабы.
 • Тутым щыгъуазэ дызэрищIамкIэ, «Русмолоко» («Нока Агро») IуэхущIапIэм псори зэхэту Iэщышхуэу мини 142-м нэблагъэ щаIыгъщ. 6926-р жэм къашщи, абыхэм ику иту зы жэщ-махуэм къриубыдэу шэуэ тонни 140-рэ къа- щIокI. Мы компанием Москва областым щиIыгъ щIым къэкIыгъэхэр агротехникэ щIэныгъэм и хабзэ псоми тету щыхащIэ. Абыхэм я зехьэным щIыгъэпшэр нэхъ лъапIэ дыдэхэр къыщагъэсэбэп. Кхъухьлъатэр зыхэтIысхьа нартыхум метри 3-м нэблагъэ и лъагагъщ.
 • — Си щхьэкIэ арауэ хузогъэфащэ уэгумкIэ къикIыу «къытхуепсыха» хьэщIэр, ар зезыхуахэм я Iэзагъэ нэсым къыдэкIуэу, хъуаскIэм зэщIимыгъэлындэу къезыгъэлар, — жиIащ Тут Идар.
 • КЪУМАХУЭ Аслъэн.