ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ТекIуэныгъэр аргуэру зыIэщIагъэкI

2019-09-10

 • «Спартак-Налшык» (Налшык) — «Динамо-Ставрополь» (Ставрополь) — 1:1 (0:1). Налшык. «Спартак» стадион. ФокIадэм и 8-м. ЦIыху 250-рэ еплъащ.

 • Судьяхэр: Холин, Охрименкэ (тIури Мейкъуапэ щыщщ), Городовой (Ставрополь).
 • «Спартак-Налшык»: Щоджэн, КIэдыкIуей, Клышэ (Iэщын, 83), Сындыку, Ольмезов, Хьэшыр, Дэхъу, Iэпщацэ (Салахетдинов, 86), Шаваев, Ашу (Апажэ, 84), Бацэ.
 • «Динамо-Ставрополь»: Старцев, Глушков, Яцук, Халимулин, Синякин, Каляшин. Шереметов, Чернышов, Крутов, Абдокъуэ, КIурашын.
 • Топхэр дагъэкIащ: Бацэм, 46 (1:0). Яцук, 83 (1:1).
 • Зыкъом щIауэ цIыху мащIэ дыдэ фIэкIа къызэмыкIуалIэ Налшык и «Спартак» стадионым топджэгум дихьэххэр кърашэлIэн папщIэ студентхэмрэ ди командэм и плъыфэхэм ящыщ плъыжьыр зэбэкI зыщыгъхэмрэ пщIэ щIамыту зэIущIэхэм кIэлъыплъыну Iэмал иратынущ «Динамо-Ставрополь»-м вэсэмахуэ щыхуэзам щыщIэдзауэ. ЗэкIэ Iуэхум къикIыща щыIэкъым, абы теухуа хъыбар куэдым зэрамыщIам къыхэкIыу, ауэ къэкIуэну дахэ зэриIэм шэч хэлъкъым. Армырами нэщI стадионым, «Спартак-Налшыкыр» щыджэгукIэ, пщIэншэу еджакIуэхэмрэ пенсэм щысхэмрэ ирагъэхьэн зэрыхуейр дэри ди тхыгъэхэм мызэ-мытIэу къыщыхэдгъэщащ икIи апхуэдэ щIыкIэкIэ цIыху нэхъыбэ спортымрэ гъащIэ узыншэмрэ пхудегъэхьэхынущ.
 • «Волгарь»-мрэ «Мэшыкъуэ-КМВ»-мрэ зэкIэлъхьэужьу бжыгъэшхуэкIэ къызэрыхагъащIэрэ «Спартак-Налшыкым» и футболистхэм зыкъаужьыжыфыркъым. Абыхэм иужькIэ зыдэджэгуа «Мэхъэчкъалэми» вэсэмахуэ зыIущIа «Динамо-Ставрополь»-ми ди щIалэхэр текIуэфын хуеящ, арщхьэкIэ, джэгум и кIыхьагъкIэ тепщэныгъэр яIыгъами, кIэух дакъикъэхэм очкоищыр зыIэщIагъэкIащ. Тегушхуэныгъэр абыхэм зэрафIэкIуэдам ар къыхэкIауэ фIэкIа нэгъуэщI щхьэусыгъуэ тлъагъуркъым.
 • Мы гъэм щIэзыдза зэхьэзэхуэм щыпашэхэм ящыщ «Динамо-Ставрополь»-р, дауи, Налшык къэкIуат текIуэныгъэр зыIэригъэхьэну и мураду. АрщхьэкIэ джэгум зэрыщIадзэу наIуэ хъуащ ар фIырыфIкIэ хьэщIэхэм къазэремыхъулIэнур: япэ дакъикъэм Бацэ Къантемыр бжыгъэр къызэIуих пэтащ. Ди жагъуэ зэрыхъущи, ар зэуа топыр штангэм техуащ. Ставропольдэсхэм псынщIэу къагурыIуащ иужь зэманым къатепсыха бэлыхьхэм игъэгубжьа «Спартак-Налшыкым» хуэсакъын зэрыхуейр икIи зыхъумэжыныгъэм къаруушхуэ хухахащ.
 • ЗэIущIэм и япэ Iыхьэм ди щIалэхэм къахуэгъуэтакъым «Динамо-Ставрополь»-м и гъуэм и IункIыбзэIухыр. АрщхьэкIэ, загъэпсэхуу къызэрихьэжу, Iэпщацэ Маратрэ Хьэшыр Аланрэ Бацэ Къантемыр Iэмал гъуэзэджэ къыхузэрагъэпэщащ икIи иужьым бжыгъэр къызэIуихащ.
 • Япэ зэрищам налшыкдэсхэм гушхуэныгъэ къахилъхьащ икIи я ебгъэрыкIуэныгъэхэм къару лъэщкIэ къыпащащ. Бжыгъэр ягъэбэгъуэну ди щIалэхэр мызэ-мытIэу хущIыхьэгъуэ ихуащ. Абыхэм зыри къыщимыкIым я гъуэм топ къыдрагъэгъэкIащ. 81-нэ дакъикъэм «Динамо-Ставрополь»-р, мы зэIущIэм щимыхабзэу, ди гъуэм псынщIэу къыбгъэдыхьащ икIи бжыгъэр зэхуэдэ ищIыжащ.
 • «Спартак-Налшыкыр» апхуэдэ Iуэхугъуэм зыкIи хуэхьэзыртэкъым икIи пэплъатэкъым. Арати, текIуэныгъэр зэрызыIэригъэхьэн къару къэнэжа зэман кIэщIым къызэкъуихыфакъым.
 • Джэгур зэрытемыгъэкIуауэ, 1:1-уэ, иухащ. ТекIуэныгъэр аргуэру зыIэщIагъэкIами, ди щIалэхэм щытхъу яхуэфащэщ, Iэзагъ лъагэрэ псынщIагъэрэ къызэрагъэлъэгъуам папщIэ. ЗыхыбощIэ абыхэм я джэгукIэфIыр зэрызэтеувэжыр икIи текIуэныгъэхэм мыгувэу дызэрыщагъэгуфIыкIынур.
 • Зэхьэзэхуэм зэрыщIидзэрэ бжьыпэр иIыгъщ Мейкъуапэ и «Дружба»-м.АрщхьэкIэ, ди къуэшхэр «Биолог-Новокубанск»-м зэрыпэмылъэщар къигъэсэбэпри, абы гъунэгъу зыкъыхуищIыпащ Астрахань и «Волгарь»-м. Вэсэмахуэ ди хьэщIа «Динамо-Ставрополь»-р зэрыещанэщ.
 • Иджы щыгъуазэ фыхуэтщIынщ етIуанэ дивизионым и «Ипщэ» гупым щекIуэкI зэхьэзэхуэм ипкъ иткIэ зэхэта зи чэзу джэгугъуэм кърикIуа бжыгъэхэм. Мис ахэр: «Краснодар-3» (Краснодар) — «Волгарь» (Астрахань) — 0:2, «Алания» (Владикавказ) — «Мэхъэчкъалэ» (Мэхъэчкъалэ) — 6:1, «Анжи» (Мэхъэчкъалэ) — «Урожай» (Краснодар) — 2:2, «Легион-Динамо» (Мэхъэчкъалэ) — «Интер» (Черкесск) — 0:2, «Черноморец» (Новороссийск) — «Мэшыкъуэ-КМВ» (Псыхуабэ) — 3:0, «Биолог-Новокубанск» (Прогресс) — «Дружба» (Мейкъуапэ) — 1:1,СКА (Дон Iус Ростов) — «Спартак-Владикавказ» (Владикавказ) — 2:2.
 • Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуанэ дивизионым и «Ипщэ» гупым щекIуэкI зэхьэзэхуэм хыхьэ къыкIэлъыкIуэ зэIущIэр фокIадэм и 14-м зэхэтынущ. А махуэм «Спартак-Налшыкыр» Къэрэшей-Шэрджэсым и къалащ- хьэм щыIущIэнущ абы и «Интер»-м.
 • Жыласэ Заурбэч.