ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

2019-09-10

  • Дзю къыбгъэдэкI саугъэт
  • Черкесск къалэм щекIуэкIащ Урысей спорт студент зэгухьэныгъэмрэ Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэмрэ я командэ къыхэхахэм боксымкIэ я зэIущIэ. Ар фэеплъ хуащIащ Кавказ щхьэдэхыпIэр зыхъумахэм.

  • Зэхьэзэхуэм 6:3-уэ текIуэныгъэр щызыIэригъэхьащ КИФЩI-м и командэ къыхэхам. Абы хэлъхьэныгъэшхуэ хуищIащ килограмм 81-м нэблагъэ зи хьэлъагъхэм я зэпеуэм шэч къызытумыхьэн текIуэныгъэ къыщызыхьа, КъБР-м щыщ Мэзыхьэ Резуан. Ди лъахэгъум къыхуагъэфэщащ «Зэхьэзэхуэм и боксёр нэхъыфI» саугъэтыр. Ар къритащ зэIущIэхэм кIэлъыплъа, профессионал боксымкIэ дунейпсо чемпион Дзю Костя.
  • Ди спортсменыр ягъасэ КIэрэфхэ Залымрэ Арсенрэ, Энеев Кязим сымэ.
  • ЖЫЛАСЭ Замир.
  • ЕхъулIэныгъэфIхэр зыIэрагъэхьэ
  • Ставрополь къалэм щекIуэкIащ «РусЭнергоНефть» ООО-м и саугъэтхэр къэхьыным ехьэлIауэ бэнэкIэ хуитымкIэ щIалэщIэхэм я урысейпсо зэхьэзэхуэ. Абы зэфIэкI лъагэхэр къыщагъэлъэгъуащ Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ спортсменхэм.
  • Щыбэна хьэлъагъхэм пашэныгъэр щаубыдащ Гурдалиев Рахим (кг 61-рэ), Мэшыкъуэ Руслан (кг 74-рэ), Iэпщэ Ренат (кг 79-рэ), Щомахуэ Руслан (кг 125-рэ). Дыжьын медалхэр къахьащ Къумыкъу Абдар-Рахман (кг 74-рэ), Шокъум Ахьмэд (кг 79-рэ), АфэщIыж Аскэр (кг 86-рэ), Гъубж Алан (кг 125-рэ) сымэ. Мыд Адмир (кг 70) ещанэ хъуащ.
  • КЪЭХЪУН Бэч.