ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Къэрал   дамыгъэхэр  иратыж

2019-09-07

  • КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек дыгъуасэ Правительствэм и Унэм щаритыжащ къэрал дамыгъэхэр зыхуагъэфэщахэм. ГуфIэгъуэ зэхыхьэм и пэщIэдзэм абы жиIащ лъэпкъ хъугъуэфIыгъуэхэр зыхъумэ, зыгъэбагъуэ цIыху щэджащэхэм и гуапэу фIыщIэ зэрахуищIыр.

  • — Медицинэм, егъэджэныгъэм, щIэныгъэм, щэнхабзэм, спортым, нэгъуэщI унэтIыныгъэхэм хэлъхьэныгъэ ин хуэзыщI дэтхэнэ зыми фIыщIэ фхузощI. Фэ гъащIэм щывгъэлъагъуэ щапхъэм адрейхэр къыхуреджэ Къэбэрдей-Балъкъэрым и зыужьыныгъэм папщIэ нэхъыфIыжу лэжьэну, — жиIащ КIуэкIуэм. — Нобэ псом хуэмыдэжу нэхъ куууэ зыхыдощIэ зэдгъэхъулIахэм ди лъахэм и къэкIуэнум папщIэ яIэ мыхьэнэр зэрыиныр. ДяпэкIи къытпэщылъ къалэнхэр дызэрыщIэу, дызэгурыIуэу зэфIэтхын хуейщ икIи си фIэщ мэхъу дэтхэнэми и пщэ къыдэхуэм жэуаплыныгъэ пылъу зэрыбгъэдыхьэнур. Нобэ хуэдэ махуэм дэ фIыщIэ яхуэтщIыпхъэщ диIэр тхузэзыгъэпэща ди япэ итахэм.          Апхуэдэхэм ящыщу мы пэшым щIэсщ Зумакулов Борисрэ Сэхъурокъуэ Хьэутийрэ. Абыхэм я Iэзагъыр, зэфIэкIыр, жэуаплыныгъэр, набдзэгубдзаплъэу зэрыщытымрэ я къалэным зэ-рыхуэпэжымрэ наIуэ къащIащ КъБР-м и тхыдэм къыхэщыж зэхъуэкIыныгъэ лъэхъэнэхэм. Сыт хуэдэу хэкум и гъащIэм зимыхъуэжами, ахэр сытым дежи абы хуэпэжащ, ноби жыджэру къыддолажьэ, лъэпкъ зэкъуэтыныгъэмрэ зэгурыIуэныгъэмрэ ирагъэфIакIуэу, мамыр гъащIэр яхъумэу. Я къалэнхэр нэгъэсауэ зэрагъэзащIэм, жылагъуэ Iуэхухэм жыджэру зэрыхэтым, илъэс куэд хъуауэ хьэлэлу зэрылажьэм папщIэ, УФ-м и Президент Путин Влади-мир и унафэкIэ абыхэм ЩIыхь орденыр къыхуагъэфэщащ.
  • — Дохутыр IэщIагъэр цIыхур нэхъ зыхуэныкъуэ дыдэхэм ящыщщ икIи жэуаплыныгъэшхуэрэ щIэныгъэшхуэрэ зэхьэлIапхъэщ, — къыпищащ адэкIэ КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэм. — Нобэ къызэхуэсахэм яхэтщ а IэщIагъэм илъэс 40 лъандэрэ псэ хьэлэлкIэ пэрытхэр. Абыхэм ящыщщ Налшык къалэ дэт поликлиникэ №1-м илъэс 20-м щIигъуауэ и дохутыр нэхъыщхьэ Къаскъул Iэулият. Ар гущIэгъушхуэ зыхэлъ цIыхущ, Iэзагъ ин зыбгъэдэлъ дохутырщ. Абы и щыхьэтщ игъэхъужа сымаджэхэм я фIыщIэ псалъэхэр. КъищынэмыщIауэ, поликлиникэр сыт и лъэныкъуэкIи зыхуей хуэгъэзэнымкIэ Iэулият куэд хузэфIэкIащ, медицинэм щIэуэ къыщежьэ псори и лэжьыгъэм хипщэфащ. И лэжьыгъэ нэхъыщхьэм къыдэкIуэу, ар жылагъуэ гъащIэми жыджэру хэтщ. Узыншагъэр хъумэнымкIэ IэнатIэр егъэфIэкIуэным хуищIа хэлъхьэныгъэм икIи илъэс куэд лъандэрэ хьэлэлу зэрылажьэм папщIэ Къаскъул Iэулият къыхуагъэфэщащ «Урысей Федерацэм щIыхь зиIэ и дохутыр» цIэ лъапIэр.
  • ЕгъэджакIуэхэм, гъэсакIуэхэм, щэнхабзэм и лэжьакIуэхэм щхьэхуэу я гугъу щIыпхъэщ. Библиотекэм, музейм, театрым — дэнэ щымылажьэми ахэращ ди лъэпкъхэм я псэкупсэ къулеягъэр зыхъумэр, лIакъуэхэр щэнхабзэ лъэмыжкIэ зэпызыщIэр.
  • Нобэ дгъэлъапIэхэм яхэтщ мэкъумэш IэнатIэм, промышленностым, нэгъуэщI унэтIыныгъэхэм ехъулIэныгъэшхуэхэр щызыIэрызыгъэхьахэр. Сыхуейщ а псоми сехъуэхъуну, я щIыхьыр нэхъ лъагэ хъу зэпыту, узыншэу псэуну.
  • КIуэкIуэ Казбек УФ-мрэ КъБР-мрэ я къэрал дамыгъэхэр цIыху 63-м яритыжащ.
  • Кърата къэрал дамыгъэм папщIэ къэралым, республикэм я унафэщIхэм фIыщIэ хуащIу, апхуэдэ гулъытэм дяпэкIэ нэхъыбэжым зэрытригъэгушхуэр жаIэу зэIущIэм къыщыпсэлъащ Урысейм Мэкъумэш кIэлъыплъыныгъэмкIэ и къулыкъущIапIэм и Къэбэрдей-Балъкъэр референт цент-рым и унафэщI, Дунейпсо Адыгэ Хасэм и тхьэма-         дэ Сэхъурокъуэ Хьэутий, ЦIыхухэм я хуитыныгъэхэр хъумэнымкIэ уполномоченнэу КъБР-м щыIэ Зумакулов Борис, Афганистаным и ветеранхэм я зэгухьэныгъэм и тхьэмадэ Тхьэгъэлэдж Тимур сымэ, нэгъуэщIхэри.
  • НэщIэпыджэ  Замирэ.