ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Шэрий Иринэ Хьэсэн и пхъур

2019-09-07

  • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и щэнхабзэм хэщIыныгъэшхуэ игъуэтащ. И ныбжьыр илъэс 90-м иту 2019 гъэм  фокIадэм и 4-м дунейм ехыжащ УФ-м щIыхь зиIэ и артисткэ, КъБР-м и цIыхубэ артисткэ,  Дагъыстэн Республикэм и цIыхубэ артисткэ,  псоми ягу къина макъ хьэлэмэт зиIа уэрэджыIакIуэ, ди музыкэ щэнхабзэм и дамыгъэу ува Шэрий Иринэ Хьэсэн и пхъур.

  • ЛIэщIыгъуэ блэкIам и 40 гъэхэм я кIэухым япэ къэбэрдей студием хэхуахэм ящIыгъуу ар Римский-Корсаков Н. А. и цIэр зезыхьэ консерваторэм щеджэн  папщIэ Ленинград кIуащ. Къэбэрдей студиер абы щыгъуэ къэзыухахэр Къэбэрдей-Балъкъэрым и лъэпкъ музыкэ интеллигенцэм и япэ щIэблэщ, ахэр республикэм и профессиональнэ музыкэ щэнхабзэм и дыщэ лъабжьэщ. Шэрий Иринэ щIыгъуу абы щыгъуэ къэбэрдей студием щеджахэщ композиторхэу Къардэн Хьэсэнрэ Балэ Мухьэдинрэ, пианисткэ КIуэкIуэ Майе, уэрэджыIакIуэхэу КIуащ Верэрэ Къуэдзокъуэ Владимиррэ, музыкэмкIэ щIэныгъэлI Хьэсанэ Мусэ, дирижёр АфIэунэ Хьэмид, хормейстер Блэнауэ Быцэ.
  • Илъэс куэдкIэ творческэ зэныбжьэгъугъэ яку дэ-лъащ Шэрий Иринэрэ ди республикэм и композиторхэмрэ. Композитор куэдым абы папщIэ уэрэдхэр ятхырт. «Университет вальс», «Тхьэрыкъуэ хужь», «Анэм и Iэхэр» уэрэд  цIэрыIуэхэр япэу зыгъэзэщIар Шэрий Иринэщ.
  • УэрэджыIакIуэ Iэзэу зэрыщытым къыдэкIуэу ар уэрэдхэр тхыным хуэIэкIуэлъакIуэ композиторт. «Уи дыхьэшх макъ» япэ уэрэдыр абы КIыщокъуэ Алим и псалъэхэр щIэлъу итхауэ щытащ. Шэрий  Иринэ уэрэд хьэлэмэт куэд къызэринэкIащ икIи абыхэм ящыщу  мымащIэ Кавказ Ищхъэ-рэм и музыкэ щэнхабзэм и дыщэ гъэтIылъыгъэхэм ящыщ хъуащ.
  • Гуапагъэрэ дахагъэрэ зыхэлъа цIыху хьэлэмэтыр, уэрэджыIакIуэ гъуэзэджэр Къэбэрдей-Балъкъэр  Республикэм и цIыхухэм зэи ящыгъупщэнкъым.
  • КъБР-м ЩэнхабзэмкIэ и министерствэ,
  • ГъуазджэмкIэ Кавказ Ищхъэрэ къэрал институт.