ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Бахъсэн и еджапIэхэм щекIуэкIащ ЩIэныгъэм и махуэм теухуа зэхыхьэхэр

2019-09-03

  • Дыгъуасэ Бахъсэн районым и IуэхущIапIэхэм щекIуэкIащ ЩIэныгъэм и махуэм теухуа гуфIэгъуэ Iуэхухэр.

  • Кременчуг-Констатиновскэ къуажэ школым къыщызэрагъэпэща апхуэдэ гуфIэгъуэ зэхыхьэм зрагъэхьэлIащ Бахъсэн районым и щIыналъэ администрацэм и Iэтащхьэ Балъкъыз Артур, КъБР-м ухуэныгъэмрэ гъуэгу хозяйствэмкIэ и министрым и къуэдзэ — КъБР-м и архитектор нэхъыщхьэ Унэжокъуэ Астемыр, мы районым и щIыналъэ администрацэм и Iэтащхьэм и япэ къуэдзэ Къэзан Заур, Кременчуг-Константиновскэ къуажэм и администрацэм и Iэтащхьэм и къалэнхэр зыгъэзащIэ Коваленкэ Леонид, ветеранхэм я советым и тхьэмадэ Чепенкэ Пётр сымэ.
  • ХьэщIэхэм хъуэхъу псалъэ гуапэхэр егъэджакIуэхэмрэ еджакIуэхэмрэ жраIащ, япэ классым мы гъэм щIэтIысхьэ сабий 30-м щIэныгъэ гъуэгур емызэшу пхашыну ехъуэхъуащ.
  • Псалъэмакъым къыдэкIуэу къызэхуэсахэм я нэгу зрагъэужьащ школакIуэхэм я концертым хэтахэм.
  • Гъэ еджэгъуэщIэм Бахъсэн районым и школхэм еджакIуэ 8391-рэ екIуэлIэжащ, абыхэм ящыщу 937-р мы гъэм япэ классым щIэтIысхьахэщ.
  • Чылар Аринэ.