ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Къаныкъуэ Анфисэ и тхыдэ романыщIэ

2019-08-08

  • Илъэс блэкIам ди щIэджыкIакIуэхэм Iэмал яIащ Къаныкъуэ Анфисэ «Хьэтхэр» зыфIища и тхыдэ романым тхылъу къыдэмыкI щIыкIэ «Адыгэ псалъэ» газетым и напэкIуэцIхэм щеджэну. Ар иухат адыгэхэм я къежьапIэ жыжьэу къалъытэ хьэтхэм яхэту къэхъуа Алэдамэ къыщалъхуа Мэуэт къэралыгъуэм зэригъэзэжымкIэ.

  • ХАБЗЭ щхьэхуэ зиIэж литературэм къыщыхъу телъыджэхэм яз къыщIэкIынщ лIыхъужьхэр зигу пымыкI тхылъеджэхэм я лъэIукIэ Анфисэ и тхыгъэм къыпищэну мурад зэрищIар. Зи япэ Iыхьэхэр нобэрей къыдэкIыгъуэм и 3 — 4-нэ напэкIуэцIхэм теддзэ «Мэуэтхэр» романми лIыхъужь нэхъыщхьэу хэувар хьэт пащтыхь Хьэтусилэ деж щыIэу балигъыпIэ иува Алэдамэщ. Абы лъабжьэ хуэхъуащ Мэуэт къэралыгъуэмрэ дэрдэней алыдж лъэпкъымрэ Iузэв хыр зэпаубыдауэ щыщыта лъэхъэнэр.
  • «Хьэтхэм» ещхьу, «Мэуэтхэр» романми Анфисэ ди нэгу щыщIигъэкI цIыху хьэлхэр, сюжетым и зыужьыкIэр езыр-езыру къигупсысами, тхыдэ и лъэныкъуэкIэ те-          гъэщIапIэ ищIар щIэныгъэлIхэм утыку кърахьа Iуэтэжхэрщ.
  • Ди лъэпкъым и пасэрей тхыдэр Iыхьищу зэхэлъ романышхуэм хуигъэкIуэжыну мурад зыщIа тхакIуэр, Къаныкъуэхэ я пхъур, иджыпсту фIыуэ тлъэгъуа лIыхъужьхэм аргуэру дащыхуэзэжыну кIэух тхыгъэм йолэжь.
  • ЧЭРИМ  Марианнэ.