ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

КъБР-м и Правительствэр гъэунэхуныгъэм и телъхьэщ

2019-07-30

  • КъБР-м и Правительствэм и УнафэщI Мусуков Алий яIущIащ УФ-м щIэныгъэмрэ егъэджэныгъэ нэхъыщхьэмкIэ и министрым и япэ къуэдзэ Трубников Григорийрэ къэралым и щIэныгъэлI цIэрыIуэхэмрэ. Ахэр Къэбэрдей-Балъкъэрым къэкIуащ Урысейм ЩIэныгъэхэмкIэ и академием ядернэ къэхутэныгъэхэмкIэ и институтым Бахъсэн щиIэ нейтринэ обсерваторэм щрагъэкIуэкIыну гъэунэхуныгъэм хэтын папщIэ.

  • ЗэIущIэм ирихьэлIащ КъБР-м цIыхухэр егъэджэнымкIэ, щIэныгъэмрэ, щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министр Къумыкъу Iэуес, Бэрбэч Хь. М. и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым и ректор Алътуд Юрий сымэ.
  • ПроектыщIэр официальнэу тхьэмахуэ махуэм ирагъэжьащ. Ар зытеухуар нейтринэ «къабзэ» жыхуаIэр къэубыдынырщ. Трубников Георгий зэрыжиIамкIэ, Бахъсэн нейтринэ обсерваторэм дунейпсо мыхьэнэ зиIэ гъэунэхуныгъэ къыщызэрагъэпэщащ. Проектым и бюджетыр сом мелуан 300-м ноблагъэ.
  • ЗэщIыгъуу ягъэзэщIэну проектым илъэс зыбжанэ япэкIэ елэжьу щIадзащ Урысей Федерацэм Егъэджэныгъэмрэ щIэныгъэмкIэ и министерствэр, ЩIэныгъэ организацэхэм я федеральнэ агентствэр, «Росатом» къэрал корпорацэр, Дубнэ къалэм Ядернэ къэхутэныгъэхэмкIэ дэт институт зэгуэтыр, Курчатовым и цIэр зезыхьэ институтыр, нэгъуэщI щIэныгъэ центр зыбжанэ. ЩIэныгъэлIхэм проектыр гъэзэщIэнымкIэ методикэхэр зэхалъхьэрт, зыхуеину къалъыхъуэ пкъыгъуэщIэр къэзыгъуэтыфыну оборудованэ зэрагъэпэщырт. Иджы а IэмэпсымэщIэр Бахъсэн и нейтринэ обсерваторэм щагъэуващ икIи къагъэсэбэпу щIадзащ.
  • УФ-м щIэныгъэмрэ егъэджэныгъэ нэхъыщхьэмкIэ и министрым и япэ къуэдзэм зэрыжиIамкIэ, гъэунэхуныгъэр Iыхьэ зыбжанэу зэпыудауэ щытынущ. Япэр мазищкIэ, жэпуэгъуэ мазэм и кум нэсыху, екIуэкIынущ, етIуанэр 2020 гъэм хиубыдэнущ.
  • Трубников Григорий КъБР-м и Правительствэм и УнафэщI Мусуков Алий къелъэIуащ проектым инфраструктурэ дэIэпыкъуныгъэ иритыну, псом япэу, уэлбанэм къыгуилъэсыкI джабэхэр гъэбыдэнымкIэ, псэупIэ-коммунальнэ хозяйствэм пыщIа Iуэхухэр дэгъэкIынымкIэ защIигъэкъуэну.
  • Мусуков Алий жиIащ Бахъсэн нейтринэ обсеваторэр республикэм и дежкIэ мыхьэнэшхуэ зиIэ IуэхущIапIэу зэрыщытыр икIи къыхигъэщхьэхукIащ КъБР-м и Правительствэр Бахъсэн щрагъэкIуэкI проектым сыт и лъэныкъуэкIи сэбэп хуэхъуну зэрыхьэзырыр.
  • Мы проектыр гъэзэщIэным хиубыдэу премьер-министрым къыхилъхьащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэр, Урысей Федерацэм ЩIэныгъэмрэ егъэджэныгъэ нэхъыщхьэмкIэ и министерствэр, Урысейм ЩIэныгъэхэмкIэ и академием ядернэ къэхутэныгъэхэмкIэ и институтыр, Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым зэрызэдэлэжьэну зэгурыIуэныгъэ зэращIылIэну. А документыр зэман кIэщIым къриубыдэу ягъэхьэзырынурэ, КъБР-м и Правительствэм и зэIущIэм щыхэплъэнущ.
  • Гъэрокъуэ Масирэт.