ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Ди курортым и лэжьакIуэхэм тырку IэщIагъэлIхэм я деж зыщагъэсэнущ

2019-07-30

  • Урысеймрэ Тыркумрэ я правительствэхэм я комиссэ зэхэтым и 16-нэ зэхыхьэм хиубыдэу «Кавказ Ищхъэрэм и курортхэр» зэгухьэныгъэм и генеральнэ директор ТIымыжь Хьэсэн Тырку Республикэм Щэнхабзэмрэ туризмэмкIэ и министерствэм и лIыкIуэхэм яхуэзащ. ЗэIущIэм щытепсэлъыхьащ Кавказымрэ Тыркумрэ туризмэм и лъэныкъуэкIэ яIэ зэфIэкIхэр зэщIыгъуу къэгъэсэбэпынымкIэ хэкIыпIэхэм.

  • ТIымыжь Хьэсэн Тыркум щыщ и лэжьэгъухэр Кавказ Ищхъэрэм и турист-рекреацэ комплексым и зэфIэкIхэм щыгъуазэ ищIащ, апхуэдэу лъэныкъуитIым я зэдэлэжьэныгъэр гъэбыдэным пыщIа Iуэху щхьэхуэхэр къыхилъхьащ. Къапщтэмэ, абы къигъэлъэгъуащ Кавказымрэ Тыркумрэ я курортхэм яIэ щIэупщIэр къэIэтынымкIэ лъэныкъуитIми я сэбэп зыхэлъхэр зэщIыгъуу пхагъэкIыну, туризмэм и инфраструктурэм хиубыдэ ухуэныгъэхэр зэращIымрэ къызэрагъэсэбэпымкIэ зэхъуэжэну, туризмэм и IуэхущIапIэхэр гъэмахуэми щIымахуэми къагъэсэбэпынымкIэ уней бизнесыр щIэгъэкъуэн къащIыну.
  • ТIымыжь Хьэсэн апхуэдэу къыхилъхьащ туризмэмкIэ урысей-тырку лэжьакIуэ гупым я зи чэ-зу зэIущIэр Кавказ Ищхъэрэм и курортхэм ящыщ зым къыщызэрагъэпэщыну.
  • «Тыркум щыщ ди лэжьэгъухэр хьэзырщ я зэфIэкIымрэ щIэныгъэмрэ щыгъуазэ дащIыну — ди курортхэм я IэщIагъэлIхэр лэжьэкIэм хуагъэсэну, студентхэм папщIэ программэ щхьэхуэхэр къызэрагъэпэщыну. Абы ди дежкIэ мыхьэнэшхуэ иIэщ. Инфраструктурэ зызыужьамрэ иджырей Iуэхутхьэбзэхэмрэ зэгъэуIуауэ тэмэму къэгъэсэбэпыныр тыркухэм я туризмэм и ехъулIэныгъэхэм я лъабжьэщ икIи абы и лъэныкъуэкIэ дэ дызыдэплъеин щыIэщ», — жиIащ акционер зэгухьэныгъэм и унафэщIым.
  • «Кавказ Ищхъэрэм и курортхэр» акционер зэгухьэныгъэм и пресс-IуэхущIапIэ.