ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

2019-07-30

 • Бадзэуэгъуэм и 30, гъубж
 •  ЦIыхукIэ сату щIыным ебэныным и дунейпсо махуэщ. ООН-м и Ассамблее Нэхъыщхьэм 2013 гъэм дыгъэгъазэм и 18-м къищта унафэм ипкъ иткIэ ирагъэкIуэкI.
 •  Зэныбжьэгъугъэм и дунейпсо махуэщ
 •  1768 гъэм дунейм и хъуреягъыр къызэхикIухьын мурадкIэ псым техьащ Кук Джеймс зи капитан кхъухьыр. Абы ист псори зэхэту цIыху 84-рэ. Дунейм и щIыпIэ куэд япэу къахутэри, гупыр 1771 гъэм Инджылызым къекIуэлIэжауэ щытащ.

 •  1932 гъэм Лос-Анджелес (США) къалэм къыщызэIуахащ Х Гъэмахуэ Олимп Джэгухэр. Ахэр екIуэкIащ шыщхьэуIум и 14 пщIондэ.
 •  1980 гъэм Израилым и кнессетым къэралым и щыхьэру Иерусалим игъэуващ.
 •  Япэ рангым и капитан, Хэку зауэшхуэм хахуэу хэта, дзэ-тенджыз щIэныгъэхэм я кандидат Вэрокъуэ Гъузер къызэралъхурэ илъэси 103-рэ ирокъу.
 •  США-м щыщ актёр, хьэрычэтыщIэ, политик цIэрыIуэ Шварценеггер Арнольд и ныбжьыр илъэс 72-рэ ирокъу.
 •  УФ-м Художественнэ гимнастикэмкIэ и федерацэм и унафэщI, Урысейм ЛэжьыгъэмкIэ и ЛIыхъужь Виннер — Усмановэ Иринэ и ныбжьыр илъэс 71-рэ ирокъу.
 •  Политик, УФ-м и Къэрал Думэм и УнафэщIым и къуэдзэ Железняк Сергей и ныбжьыр илъэс 49-рэ ирокъу.
 • Дунейм и щытыкIэнур
 • «pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык пшэр техьэ-текIыу щыщытынущ. Хуабэр махуэм градус 30 — 31-рэ, жэщым градус 20 — 22-рэ щыхъунущ.
 • Бадзэуэгъуэм и 31,бэрэжьей
 •  Системнэ администраторым и махуэщ
 •  1954 гъэм КПСС-м и Комитет Нэхъыщхьэмрэ Министрхэм я Советымрэ унафэ къащтащ Новая Земля щIыпIэм ядернэ Iэщэхэр щагъэунэхуну полигон къыщызэгъэпэщыным теухуауэ.
 •  1956 гъэм Москва Лениным и цIэр зезыхьэ стадион нэхъыщхьэр къыщызэIуахащ. Иджыпсту ар «Лужники» стадионырщ.
 •  1994 гъэм Бубкэ Сергей бжыр иIыгъыу дэлъеинымкIэ дунейпсо рекорд игъэуващ. Абы хузэфIэкIат метри 6-рэ сантиметр 14-рэ хъу лъагапIэм щхьэпрылъэтыну.
 •  1990 гъэм къызэрагъэпэщащ «Газпромбанк»-р
 •  1991 гъэм СССР-мрэ США-мрэ Москва Iэ щытрадзащ зэребгъэрыкIуэ Iэщэхэр (СНВ) гъэмэщIэным теухуауэ.
 •  Франджы киноактёр, ХХ лIэщIыгъуэм и джэгуакIуэ нэхъ щэджащэхэм хабжэ Луи де Фюнес къызэралъхурэ илъэси 105-рэ ирокъу.
 •  Циркым и утыкур илъэс куэд хъуауэ зыгъэбжьыфIэ, джэгуакIуэ телъыджэу къалъытэ, СССР-м и цIыхубэ артист Попов Олег къызэралъхурэ илъэс 89-рэ ирокъу.
 •  Урысей уэрэджыIакIуэ, актрисэ, СССР-м и цIыхубэ артисткэ Пьехэ Эдитэ и ныбжьыр илъэс 82-рэ ирокъу.
 •  Теленэтынхэр езыгъэкIуэкI, актёр, продюсер, цIыхубэм фIыуэ ялъагъу «Телъыджэхэр къыщыхъу губгъуэ» джэгукIэм цIэрыIуэ ирихъуа Якубович Леонид и ныбжьыр илъэс 74-рэ ирокъу.
 •  Экономикэ щIэныгъэхэм я доктор, АКъУ-м и профессор Бидэнокъуэ Мурат и ныбжьыр илъэс 54-рэ ирокъу.
 •  Британием щыщ тхакIуэ, Поттер Гарри теухуа тхылъхэр зи IэдакъэщIэкI Роулинг Джоан и ныбжьыр илъэс 54-рэ ирокъу.
 •  Экономикэ щIэныгъэхэм я доктор, Белгород кооперацэмкIэ, экономикэмрэ правэмкIэ и институтым и къудамэу Налшык дэтым и профессор Жэрыкъуэ Оксанэ къыщалъхуа махуэщ.
 • Дунейм и щытыкIэнур
 • «pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык пшэр техьэ-текIыу щыщытынущ, пIалъэ-пIалъэкIэрэ уэшх къыщешхынущ. Хуабэр махуэм градус 28 — 29-рэ, жэщым градус 20 — 21-рэ щыхъунущ.