ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Узыншагъэр хъумэным – гулъытэ нэхъыбэ

2019-07-30

  • Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым иджыблагъэ щекIуэкIа зэхуэсыр теухуат «Узыншагъэр хъумэн» лъэпкъ проектым къыщыгъэлъэгъуа Iуэхугъуэхэр ди республикэм зэрыщагъэзащIэм.

  • Видеоконференц щытыкIэм иту къызэрагъэпэща «стIол хъурейм» хэтащ КъБР-м и сымаджэщхэм, поликлиникэхэм, уней медицинэ IуэхущIапIэхэм, «ЩIэин» жылагъуэ зэгухьэныгъэм, ФIэкIыпIэ ЗимыIэ Мединэ СтрахованэмкIэ фондым я унафэщIхэр, Ханты-Мансийск автоном округым и Сургут щIыналъэм и медицинэ IэнатIэм я лIыкIуэхэр, университетым и IэщIагъэлIхэр.
  • — Нобэрей зэхуэсым и утыку итлъхьэну Iуэхугъуэр жылагъуэм мыхьэнэшхуэ щызиIэхэм ящыщщ. ЦIыхум и узыншагъэр хъумэныр, ар егъэфIэкIуэныр къэралым гулъытэ хэха зыхуищI IэнатIэу зэрыщытыр гурыIуэгъуэщ. Абы тещIыхьа лъэпкъ проектыр щIыпIэхэм гъэзэщIа зэрыщыхъумкIэ зэдэгуэшэнущ Ханты-Мансийск автоном округымрэ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэмрэ я медицинэ IэнатIэхэм я IэщIагъэлIхэр, — жиIащ зэIущIэр къыщызэIуихым «Урысейм и инвестицэхэр» жылагъуэ зэгухьэныгъэм и унафэщIхэм ящыщ Сафиоллин Алексей, Сургут щIыналъэм къипсэлъыкIыу. — КъБР-м щызэтеубла Iуэху зехьэкIэхэм ящыщу нэхъ пэрытхэр ди щIыналъэм къыщыдгъэсэбэпынущ. Апхуэдэуи дэри щыгъуазэ фыхуэтщIынущ проектыр гъащIэм зэрыхэтпщэ щIыкIэхэм.
  • Видеоконференцыр екIуэкIащ купщIафIэу, упщIэхэмрэ жэуапхэмрэ щыкуэду, Iуэху зехьэкIэ пэрытхэм ятещIыхьа видеороликхэри хэту. КъБКъУ-м проект-инновацэ лэжьыгъэхэмкIэ и проректор Iумэт Мурат фIыщIэ ин яхуищIащ езыхэм къагъэсэбэп мардэхэмкIэ къадэгуэша сургутдэсхэм. Абы зэрыжиIамкIэ, республикэм щыпсэу дэтхэнэми фIагъ лъагэ зиIэ медицинэ дэIэпыкъуныгъэ етыныращ ди щIыналъэм  и IэщIагъэлIхэри зэлIалIэр. Сургут щIыналъэм и медицинэ IэнатIэхэр зэрылажьэ щIыкIэхэм тету, ди дежи нэхъ тынш щащIынущ дохутырым и деж зебгъэтхыным, жылагъуэм профилактикэ Iуэхухэр щегъэкIуэкIыным, япэ дэIэпыкъуныгъэ сымаджэм етыным пыщIа къалэнхэр зэфIэгъэкIыныр, нэгъуэщIхэри.
  • Сафиоллиным наIуэ къищIа Iуэху зехьэкIэфIхэм ящыщу ди республикэм и IэщIагъэлIхэм къыхагъэбелджылыкIащ «Гу дыщэ» программэр. Ар яхуэгъэзащ лышх, гу узыфэхэр зыпкърыт сымаджэхэм. Апхуэдэу гулъытэ хуащIащ Сургут районым и администрацэм инновацэ лэжьыгъэхэмкIэ и къудамэм и пашэ Мельниковэ Еленэ медицинэ IэнатIэм зиужьынымкIэ хьэрычэтыщIэхэр Iуэхум къызэрыришалIэ щIыкIэхэм.
  • Ди республикэм и ОМС-м и унафэщIым и дэIэпыкъуэгъу Полупановэ Еленэ зэIущIэм хэтахэр щыгъуазэ хуищIащ ди щIыналъэм уней медицинэ IэнатIэхэм зэрызыщаужьым. Ар яфIэхьэлэмэтащ сургутдэсхэм.
  • ЗэIущIэм хэтахэм жаIащ апхуэдэ щIыналъэ зэхуаку зэпыщIэныгъэхэм Iуэхур зэрырагъэфIакIуэр икIи зэдэлэжьэныгъэм адэкIи зэрыпащэнур къыхагъэщащ.
  • ЖЫЛАСЭ Маритэ.