ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зи чэзу къыдэкIыгъуэ

2019-07-30

  • «Iуащхьэмахуэ» литературэ-художественнэ, жылагъуэ-политикэ журналым и зи чэзу ещанэ (накъыгъэ-мэкъуауэгъуэ) къыдэкIыгъуэр иджыблагъэ къытIэрыхьащ.

  • Ар къызэрызэIуах тхыгъэр теухуащ ТекIуэныгъэ Иныр илъэс 74-рэ зэрырикъум. Хэку зауэшхуэм теухуа усэхэр я IэдакъэщIэкIщ КIыщокъуэ Алим, Тхьэгъэзит Зубер, Гъубжокъуэ Лиуан, Ацкъан Руслан, Мыкъуэжь Анатолэ сымэ. Абыхэм къакIэлъокIуэ Хэку зауэшхуэм и илъэсхэм ятха, яуса, цIэрыIуэ хъуа уэрэдхэр. Журналым еджэхэм зэвгъэцIыхуну Iэмал фиIэщ химие щIэныгъэхэм я доктор, профессор, Урысейм ЩIэныгъэхэмкIэ и академием Геохимиемрэ аналитикэ химиемкIэ и институтым и лабораторэм и унафэщI икIи абы и щIэныгъэ лэжьакIуэ нэхъыжь Хьэмыз Русланрэ абы адыгэбзэм теухуауэ жиIэмрэ. Руслан зэридзэкIащ «Катюшэ», «IэлъэщI щIыху цIыкIу», «ЩIыунэм», «Лизаветэ», «Месыр, мо джабэм зыгуэр къохыр», «Бийм игъэсащ адэжь унэр», «Фронтыбгъу мэзым», «Зауэ гъуэгухэр» адыгэбзэм къригъэзэгъащ урыс уэрэд цIэрыIуэхэм я псалъэхэр.
  • «Публицистикэ» Iыхьэр траухуащ Кавказ зауэм хэкIуэда адыгэхэм я фэеплъ махуэм — накъыгъэм и 21-м. А Iыхьэм хохьэ Багъэтыр Луизэ Налшык къалэм абы ехьэлIа дауэдапщэхэр зэрыщрагъэкIуэкIар къыщызэщIикъуэжа «Гуауэ мыухыж», Дзидзарие Георгийрэ («ИстамбылакIуэ») Къумахуэ Аслъэнрэ («Хэкум къафIинахэр») Кавказ зауэм и тхыдэ напэкIуэцIхэм щыщ я тхыгъэ гъэщIэгъуэнхэр.
  • «ЖьантIэ» Iыхьэр хуагъэпсащ тхакIуэ, драматург Акъсырэ Залымхъан къызэралъхурэ — илъэсищэ, литературэдж, филологие щIэныгъэхэм я доктор Бэчыжь Лейлэ — илъэс бгъущI зэрырикъумрэ. ЩакIуэ Марьянэ «Лъэпкъ драматургием и классик» и тхыгъэр триухуащ тхакIуэм и гъащIэмрэ гуащIэмрэ. Акъсырэ Залымхъан и «Iэдииху» пьесэр зигу дыхьэхэм Iэмал фиIэщ ар иджыри щIэвджыкIыжыну. НэщIэпыджэ Замирэ «ЩIыхь зыхуэфащэ» зыфища тхыгъэм дыхегъэгъуазэ ди лъэпкъым и япэ бзылъхугъэ еджагъэшхуэ, адыгэ литературэмрэ абы ехьэлIа къэхутэныгъэхэмрэ егъэкIуэкIыным хуэлажьэ, щIэныгъэхэм я доктор, профессор, ЩIДАА-м и вице-президент Бэчыжь Лейлэ и зэфIэкIым. Журналым тредзэ Лейлэ теухуауэ шэрджэс усакIуэ ГъукIэкъул Даутрэ Шорэ Ахьмэдрэ ятха усэхэр.
  • «Прозэ» Iыхьэм фыкъыщеджэ зи тхыгъэхэм щIэупщIэ яIэ тхакIуэ Мэкъуауэ Амир «Масирэт и жыг хадэхэр» и повестым. Ар адыгэбзэкIэ зэридзэкIащ егъэджакIуэ ХьэцIыкIу Рае. «Усыгъэ» Iыхьэм щегъэгъуазэ Хьэту Пётр и усэщIэхэм. «Литературэ щIэныгъэ. Критикэ» Iыхьэм хагъэхьащ Хьэвжокъуэ Людмилэ «Лъэпкъыпсэ зыIут усыгъэ» и тхыгъэр. Ар теухуащ КъШР-м щIыхь зиIэ и журналист, УФ-м и Журналистхэм я зэгухьэныгъэм хэт, шэрджэс усакIуэ, тхакIуэ, зэдзэкIакIуэ Бемырзэ Зураб и гуащIэм. Тхыгъэм къыкIэлъокIуэ Бемырзэм и усэ зыбжанэ.
  • Хабзэ зэрыхъуауэ «IуэрыIуатэ» Iыхьэм нарт хъыбархэр хагъэхьэ. Мы къыдэкIыгъуэм чэзур лъысащ «Дыгулыбгъу и псэлъыхъухэр» хъыбарым.
  • Журналыр зэхуащIыж куэдыр зыпэплъэ псалъэзэблэдзымкIэ.
  •  
  • ТЕКIУЖЬ Заретэ.