ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Хъубий Марат: Сабий  стоматологием  хуэфащэ  гулъытэ хуэщIыпхъэщ

2019-07-27

  • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм узыншагъэр хъумэнымкIэ и министр Хъубий Марат иджыблагъэ яIущIащ щIыналъэм и дзэ дохутырхэм я зэгухьэныгъэм хэтхэм. Абы щытепсэлъыхьащ сабийхэм ягъуэт стоматологие кIэлъыплъыныгъэр къызэгъэпэща хъунымкIэ щыIэ гугъуехьхэм.

  • КъБР-м Узыншагъэр хъумэнымкIэ и министерствэм штатым хэмыт и стоматолог нэхъыщхьэ Хьэмыкъуэ Iэсият и гугъу ищIащ сабий стоматологием щрагъэкIуэкIа къэпщытэныгъэхэм кърикIуахэм. Абы къызэрыхигъэщамкIэ, сабий ныбжьым итхэм я деж дзэхъудзэшхым егъэлеяуэ зэрызыщиубгъур узыгъэгузэвэн хуей Iуэхущ. Районхэм щыIэ стоматологие IэнатIэхэм цIыкIухэм гулъытэ щыхуащIыркъым, еджакIуэхэм я дзэхэм я щытыкIэр пIалъэ хэхам тету къапщытэркъым, жьэ кIуэцIым тэмэму укIэлъымыплъмэ, абы къишэнкIэ хъуну узыфэхэр зыхуэдэм адэ-анэхэр щагъэгъуазэркъым. Дзэхъудзэшхым къыхокI гум, лъынтхуэм, жьэжьейм, лъатэм, нэгъуэщIхэми епха узыфэ зэмылIэужьыгъуэхэр. Республикэм и щIыгулъми псыми хэлъ фторыр зэрымащIэм къыхэкIыу ди щIыналъэм и цIыхухэм жьэ кIуэцIым епха узыфэхэм зэрызыщахъумапхъэр Iэмал имыIэу ящIэн хуейщ. «Дзэ дохутырым и лэжьыгъэм текIуадэ зэманым и процент 50-р сабийхэм я жьэ кIуэцI узыфэхэр гъэхъужыным, абы пэIэщIэ зэращIыным теухуауэ щытыпхъэщ», — жиIащ Хьэмыкъуэм.
  • Министрым зэIущIэм хэтахэм пщэрылъ ящищIащ зэман гъунэгъум къриубыдэу сабийхэм стоматологие дэIэпыкъуныгъэ тэмэм ягъуэту IэнатIэр зэфIагъэувэжынымкIэ я еплъыкIэхэр утыку кърахьэну. «Республикэм и сабийхэм стоматологие кIэлъыплъыныгъэ ягъуэтын Iуэхур зыхуей хуэзэу къызэгъэпэщыжыныр а унэтIыныгъэмкIэ къэрал IуэхущIапIэ псоми я къалэн нэхъыщхьэщ. Сабий стоматологием хуэфащэ гулъытэ хуэщIыпхъэщ, къэкIуэнур зей щIэблэм я узыншагъэр тхъумэну дыхуеймэ», — жиIащ Хъубий Марат.
  • ЩхьэщэмыщI  Изэ.