ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Республикэ сымаджэщым  и  зы къудамэ  аргуэру  къагъэщIэрэщIэж

2019-07-27

  • Республикэ клиникэ сымаджэщым жьэкъупщхьэмрэ нэкIумрэ пыщIа хирургиемкIэ и къудамэм и унэр зэгъэпэщыжын яух. ЗэфIагъэкIа лэжьыгъэ нэхъыщхьэхэм ящыщщ операцэ щащI пэшхэмрэ сымаджэхэр зыщIэлъ пэшхэмрэ иджырей хирургие IэмэпсымэхэмкIэ къызэрызэрагъэпэщар. Иджы къудамэм и лэжьакIуэхэм Iэмал псори ягъуэтащ лъэныкъуэхэм технологие лъагэхэр зи лъабжьэ медицинэ дэIэпыкъуныгъэ иратын папщIэ.
  • КъБР-м Узыншагъэр хъумэнымкIэ и министерствэм зэрыщыжаIамкIэ, мы лэжьыгъэхэр республикэм узыншагъэр хъумэнымкIэ и IэнатIэр егъэфIэкIуэным хиубыдэ Iыхьэ пыухыкIащ.
  • КъБР-м и Iэтащхьэмрэ  Пр2727авительствэмрэ я пресс-IуэхущIапIэ.