ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зи  IэщIагъэр  псэкIэ  къыхэзыха

2019-07-27

  • КъытщIэхъуэ щIэблэм щIэныгъэ егъэгъуэтын IэнатIэ мытыншым хьэлэлу пэрытхэм ящыщщ Къулъкъужын Ищхъэрэ къуажэм дэт 3-нэ курыт школым урысыбзэмрэ литературэмрэ щезыгъэдж, абы и унафэщIым егъэджэныгъэ-гъэсэныгъэ лэжьыгъэмкIэ и къуэдзэ Багъ Светланэ Анатолэ и пхъур.

  • Егъэджэныгъэм пыщIа IэмалыщIэхэм лъыхъуэу, ахэр и лэжьыгъэм къыщигъэсэбэпу фIыуэ илъагъу и IэщIагъэм ар зэрыпэрытрэ илъэс 19 мэхъу. А зэманым къриубыдэу Светланэ хулъэкIащ и лэжьэгъухэм я мызакъуэу, и еджакIуэхэми я гум дыхьэн, ехъулIэныгъэфIхэр зыIэригъэхьэн.
  • 1977 гъэм Къулъкъужын Ищхъэрэ къуажэм къыщалъхуа хъыджэбз цIыкIум егъэджакIуэ IэщIагъэр къызэрыхихынум гу лъыптэрт — зэры- джэгу хьэпшыпхэм я нэхъыбэр зэреджэ, зэрытхэ Iэмэпсымэхэт, уеблэмэ и гуащэхэр щригъаджэ къыхуихуэу апхуэдэт.
  • 1994 гъэм курыт еджапIэр дыщэ медалкIэ къиуха нэужь Светланэ щеджащ Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэ-рал университетым урысыбзэмрэ литературэмкIэ иIэ къудамэм. ЕджапIэ нэхъыщхьэми и цIэр фIыкIэ къра- Iуэу щIэсащ Багъыр, зэпеуэхэм бжьыпэр щиубыду, университет гъащIэм жыджэру хэту апхуэдэт. 1999 гъэм ехъулIэныгъэ иIэу КъБКъУ-р къиухри, езыр зыщIэса школым урысыбзэмрэ литературэмкIэ и егъэджакIуэу игъэзэжауэ нобэр къыздэсым абы щолажьэ.
  • Уи псэм пэгъунэгъу лэжьыгъэ ущыпэрытым деж, зэманри къомэ-щIэкIыу къыпщохъу. Апхуэдэу, дэтхэнэ дерсми щIэщыгъуагъ хэлъхьэным гурэ псэкIэ хущIэкъуу, зыри зылъэщIэмыхьэ зэманыр хуримы- къуу мэлажьэ Светланэ. Дэтхэнэ дерсми нэгъэсауэ зэрызыхуигъэхьэзырыным, и гъэсэнхэр и предметым нэхъыбэу зэрыдригъэхьэхыным яужь итщ ар. Апхуэдэ псэ хьэлэл лэжьыгъэр псыхэкIуадэ зэрымыхъум и щыхьэтщ абы иригъаджэхэр щIэныгъэ куу къагъэлъагъуэу, текIуэныгъэ къыщахьу зэпеуэ зэмылIэужьыгъуэхэм зэрыхэтыр. Багъыр категорие нэхъыщхьэ зиIэ егъэджакIуэщ.
  • Светланэ и нэIэм щIэту къызэрагъэпэщ икIи ирагъэкIуэкI зэIущIэхэр, пшыхь зэмылIэужьыгъуэхэр. Абы и классщIыб лэжьыгъэхэр хуабжьу сэбэпщ щIэблэр къызыхэкIа лъэпкъым хуэфащэу къэгъэхъунымкIэ, гъащIэм къыщыхъу Iуэхугъуэхэр зэпкърахыфу есэнымкIэ. Абы зэи блигъэкIыркъым къэралым, республикэм щагъэлъапIэ махуэшхуэхэм ятеухуа дерс щхьэхуэхэр имыту, ди лъэпкъым, адыгагъэм ехьэлIа зэхыхьэхэри щIэх-щIэхыурэ ирегъэкIуэкI.
  • Нобэ Багъым и хъуэпсапIэхэм ящыщ зыр къехъулIауэ жыпIэ хъунущ — щылажьэ школым фIэлIыкI щиIэу, нэхъыжьхэми нэхъыщIэхэми чэнджэщэгъу, щIэгъэкъуэн яхуэхъуу щытщ. ЩIэблэр егъэджэнымрэ гъэсэнымрэ къыщихьа ехъулIэныгъэхэр къалъытэурэ, абы зыбжанэрэ къыхуагъэфэщащ щытхъу, фIыщIэ тхылъхэр. Абыхэм ящыщщ Бахъсэн щIыналъэм щIэныгъэмкIэ и управленэм и ЩIыхь тхылъыр, КъБР-м и Парламентым и ЩIалэгъуалэ палатэм, «Урысей зэкъуэт» партым, Къулъкъужын Ищхъэрэ къуажэ ад-министрацэм, ХьэтIохъущокъуэ Къазий и цIэр зезыхьэ Адыгэбзэ Хасэм къабгъэдэкI фIыщIэ тхылъхэр, нэгъуэщIхэри.
  • Зи къарури зи щIэныгъэри щIэблэм гъэсэныгъэрэ щIэныгъэрэ етыным тезыухуа Светланэ зыпэрыт IэнатIэм адэкIэ и къарур пэлъэщу илъэс куэдкIэ узыншэу лэжьэну дохъуэхъу.
  • ХЬЭРЭДУРЭ   Аллэ.