ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ЦIэр  пхъуэжкIэ   зэфIэкIыркъым

2019-07-27

 • «Спартак-Налшык» (Налшык) — «Алания» (Владикавказ) — 4:2 (1:1). Налшык. «Спартак» стадион. Бадзэуэгъуэм и 24-м. ЦIыху 300 еплъащ.

 • Судьяхэр: Иванников, Мирошник, Городовой (псори Ставрополь щыщщ).
 • «Спартак-Налшык»: Щоджэн, КIэдыкIуей, Белоусов, Ольмезов, Iэпщацэ (Шаваев, 62) Сындыку (Запалацкий, 90), Дэхъу, Хьэшыр (Iэщын, 87), Машэжь, Апажэ (Ашу, 66), Бацэ (Лъэпщ, 90+3).
 • «Алания»: Бураев, Царикаев, Кобесов Дм. (Цакоев, 72), Кочиев, Зураев, Хадарцев (Хабалов, 55), Гурциев, Хугаев (Кокоев, 52), Магомедов (Кобесов Д., 78), Базаев, Мэшыкъуэ (Малоян, 52).
 • Топхэр дагъэкIащ: Мэшыкъуэм, 33 (0:1). Бацэм, 39 (1:1). Ашум, 50 (2:1). Хабаловым, 56 (2:2). Ашум, 77 (3:2). Хьэшырым, 79 (4:2).
 • Дагъуэ къыхуащIащ: Iэпщацэм, Дэхъум, Хугаевым.
 • Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуанэ дивизионым и «Ипщэ» гупым щекIуэкI зэхьэзэхуэм ипкъ иткIэ бэрэжьей кIуам «Спартак-Налшыкым» къригъэблэгъат къалэнышхуэхэр зыхуэзыгъэувыжу блэкIа лIэщIыгъуэм и 90 гъэхэм къэралым и чемпионыгъэр къыхуэзыхьа икIи европэпсо утыку изыгъэхьа «Алания» цIэр къэзыщтэжа, ди гъунэгъу Осетие Ищхъэрэм и командэ нэхъыщхьэр. ЗэIущIэр хуабжьу удэзыхьэх хъуащ икIи абы кърихьэлIа псоми дэрэжэгъуэ ин ягъуэтащ.
 • Хэгъэрейхэр хущIэкъуащ, зэрахабзэу, я ебгъэрыкIуэныгъэ лъэщхэмкIэ я хьэрхуэрэгъухэр псынщIэу ираудыхыну. АрщхьэкIэ «Алания»-м и футболистхэр абы хуэхьэзыру къыщIэкIри, езыхэр япэкIэ кIуэтащ. Ахэращ зыкъомрэ тепщэныгъэр зыIыгъар икIи бжыгъэр япэу къызэIузыхар. Зэхьэзэхуэ кIуам «Спартак-Налшыкым» и гъуащхьауэ нэхъыфIу щытауэ, иджы «Алания»-м хагъэхьа Мэшыкъуэ Ислъам иджыблагъэ зи гъусэу джэгуахэм я гъуэр хигъэщIащ.
 • Къыпщыхъунут ди щIалэхэм абы я гур ириудыну. АрщхьэкIэ дакъикъэ зытхух нэхъ дэмыкIыу Бацэ Къантемыр бжыгъэр зэхуэдэ ищIыжри, псоми щIэрыщIэу къыщIадзэжын хуей хъуащ.
 • Загъэпсэхуу къихьэжа иужькIэ налшыкдэсхэм тепщэныгъэр яубыдыпащ. ЕтIуанэ Iыхьэм и пэщIэдзэм лъэныкъуэхэр топ зырызкIэ зэхъуэжами, адэкIэ «Спартак-Налшыкым» и IутIыжыгъуэт. 77-нэ, 79-нэ дакъикъэхэм Ашу Мурадрэ Хьэшыр Аланрэ зэкIэлъхьэужьу къызэрыхэжаныкIам «Алания»-м и футболистхэм я лъэр щIигъэхупащ. Абыхэм нэсу Налшык къащыгурыIуащ уи цIэр пхъуэж къудейкIэ ехъулIэныгъэхэр зэрызыIэрумыгъэхьэфынур.
 • АдэкIэ фыщыдгъэгъуэзэнщ етIуанэ дивизионым и «Ипщэ» гупым щекIуэкI зэхьэзэхуэм и зи чэзу джэгугъуэм кърикIуа бжыгъэхэм. Мис ахэр: «Биолог-Новокубанск» (Прогресс) — «Волгарь» (Астрахань) — 1:1, «Легион-Динамо» (Мэхъэчкъалэ) — «Черноморец» (Новороссийск) — 1:1, «Спартак-Владикавказ» (Владикавказ) — «Динамо-Ставрополь» (Ставрополь) — 0:2, «Урожай» (Краснодар) — «Мэшыкъуэ-КМВ» (Псыхуабэ) — 1:1, «Дружба» (Мейкъуапэ) — «Мэхъэчкъалэ» (Мэхъэчкъалэ) — 1:0,СКА (Дон Iус Ростов) — «Краснодар-3» (Краснодар) — 1:2, «Анжи» (Мэхъэчкъалэ) — «Интер» (Черкесск) — 1:1.
 • КъыкIэлъыкIуэ зэIущIэр «Спартак-Налшыкым» Осетие Ищхъэрэ-Аланием и къалащхьэм щригъэкIуэкIынущ. Урысей Федерацэм футбо-лымкIэ и кубокыр къэхьыным ипкъ иткIэ щIэзыдза зэхьэзэхуэм и финалым и 1/128-нэ Iыхьэм хыхьэу ар нобэ IущIэнущ «Спартак-Владикавказ»-м.
 • Жыласэ Заурбэч.