ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

КIыщокъуэ Алим къызэралъхурэ илъэси 105-рэ ирокъу

2019-07-16

Налшык щохьэщIэ тхакIуэ цIэрыIуэ Закруткин Виталий. Абы дэщIыгъущ КIыщокъуэ Алимрэ Гуртуев Бертрэ. 1962 гъэ