ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Диплом плъыжь 563-рэ

2019-07-13

  • Налшык дэт «Театр щхъуантIэм» иджыблагъэ щызэхэтащ Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетыр диплом плъыжькIэ мы гъэм къэзыуха цIыху 563-м я щIыхькIэ къызэрагъэпэща пшыхь дахэ.

  • ГуфIэгъуэ зэхуэсым цIыху куэд кърихьэлIат. Абыхэм яхэтт КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ, КъБР-м и Профсоюз организацэхэм я зэгухьэныгъэм и унафэщI Амщыкъуэ ФатIимэт, УФ-м и Къэрал Думэм и депутат Геккиев Заур, Бгылъэ щIыпIэхэр джыным елэжь геофизикэ институтым и унафэщI Беккиев Мухътар, КъБР-м узыншагъэр хъумэнымкIэ и министрым и къуэдзэ Нэзэр Беслъэн, КъБКъУ-м и егъэджакIуэхэр, пшыхьыр зращIэкIхэм я адэ-анэхэмрэ я ныбжьэгъухэмрэ.
  • Япэу псалъэ иратащ Егоровэ Татьянэ.
  • — ПщIэ зыхуэсщI зи щIалэгъуэхэ! Хуабжьу си гуапэщ мыпхуэдэ Iуэхугъуэ дахэм сыхэтыну Iэмал къызэрысхуихуар, — жиIащ Егоровэм. — Илъэс бжыгъэкIэ фэ феджащ, сыт и лъэныкъуэкIи щапхъэфIхэр къэвгъэлъагъуэу, студентхэм я нэхъыфI дыдэу фыкъалъытэу. Ар куэд и уасэщ. Иджы, фIыуэ флъагъу IэщIагъэхэр зэвгъэгъуэтауэ, фэ фытохьэ гъуэгуанэщIэ. Сынывохъуэхъу ар хуиту, IуэхугъуэфIхэмрэ цIыхуфIхэмкIэ гъэнщIауэ ефхьэкIыну, кIыхь фхуэхъуну. Фэ фщыщ дэтхэнэми гъащIэм езым и увыпIэфI зэрыщигъуэтыжынури си фIэщ мэхъу. Зэвгъэгъуэта щIэныгъэмрэ IэщIагъэмрэ ди Къэбэрдей-Балъкъэрым и ехъулIэныгъэм хуэвгъэлэжьамэ, си гуапэ хъунут. Ауэ, дэнэкIэ вгъазэми, фи мурадхэр къывэхъулIэу, фи Iуэху дэкIыу фыпсэуну сыфхуохъуапсэ.
  • Къызэхуэсахэм я Iэгуауэшхуэхэм щIэту утыкум къихьащ университетым и ректор Алътуд Юрий. Абы диплом плъыжьхэр яритыжащ КъБКъУ-м и студент нэхъыфIхэм.
  •  — ПщIэ зыхуэтщI ныбжьыщIэхэ! Сэ икъукIэ сыщогуфIыкI къулыкъу лъагэхэр къыщIыфхуагъэфащэ хъуну дипломхэр ныщхьэбэ къызэрыватыжым, зэвгъэгъуэта щIэныгъэми ехъулIэныгъэфIхэр къыфхудэкIуэну си гуапэщ. Сынывохъуэхъу фи зэIузэпэщыгъэм и лъабжьэу щытыну IэнатIэм и мызакъуэу, фи псэм къыдыхьэ, фызыщыгуфIыкI лэжьыгъэ къэвгъуэтыну, — жиIащ ректорым. — ЕджапIэ нэхъыщхьэр къэзыуххэм я мызакъуэу, си гуапэу сынывохъуэхъу адэ-анэхэми икIи фIыщIэшхуэ фхузощI апхуэдэ щIэблэ гъэсэным, щIэныгъэфI егъэгъуэтыным пыщIа Iуэхухэр екIуу зэрызэфIэфхыфам папщIэ. Апхуэдэу сахуэарэзыщ ди университетым и профессорхэмрэ и егъэджакIуэхэмри. Абыхэм я фIыгъэ куэд хэлъщ республикэм IэщIагъэлIыфIхэр зэрыхуэдгъэхьэзырыфам.
  • ЕджапIэ нэхъыщхьэр фIы дыдэу къэзыухахэм гуапэу зыхуагъэзащ Геккиев Заури, Амщыкъуэ ФатIимэти, нэгъуэщIхэми. ЩIалэгъуалэ пажэхэм ехъулIэныгъэщIэхэр зыIэрагъэхьэну, я мурадхэр къайхъулIэну ехъуэхъуащ ахэр.
  • ГуфIэгъуэ пшыхьыр ягъэдэхащ КъБКъУ-м и «Каллисто», «АмикС» гупхэм. Къызэхуэсахэм папщIэ уэрэд дахэхэр жаIащ ди артист цIэрыIуэхэу Газаев Алим, Нэхущ Чэрим, ЦокIыл Азэмэт, Хьэжыкъарэ СулътIан, КIыщхэ Ислъамрэ Каринэрэ, нэгъуэщIхэми.
  • Зэхуэсым и кIэухыу псоми зэдагъэзэщIащ КъБКъУ-м и Гимныр.
  •  ПIАЗ ФатIимэ.