ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

«ДыгъафIэ къалэ»: Лъэ быдэ

2019-06-29

 • Налшык къалэ дэт «ДыгъафIэ къалэм» хыхьэ, Сабий зэчиифIэхэм я лицейр мы гъэм цIыху 47-м къызэраухым траухуа гуфIэгъуэ зэхыхьэ екIуэкIащ иджыблагъэ. ГурыщIэхэм зи псэр зэщIаIыгъэ ныбжьыщIэхэм, абыхэм я адэ-анэхэмрэ егъэджакIуэхэмрэ къыщызэхуэсат «Форум» къэрал концерт залым.

 • ГуфIэгъуэ пшыхьым къахуеблэгъат КъБР-м цIыхухэр егъэджэнымкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министр Къумыкъу Iэуес, КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек и чэнджэщэгъухэу Емуз Нинэрэ Уянаевэ Аминатрэ, КъБР-м и Парламентымрэ министерствэ зэмылIэужьыгъуэхэмрэ я лIыкIуэхэр.
 • Пшыхьыр къыщызэIуихым лицейм и унафэщI Джаппуевэ Тамарэ къызэхуэсахэм ехъуэхъуащ махуэшхуэмкIэ икIи къыхигъэщащ еджапIэр мы гъэм къэзыуххэм я ехъулIэныгъэхэр зэригугъам нэхърэ зэрынэхъ лъагэжыр: еджэным ехъулIэныгъэ щхьэхуэ зэрыщаIэм папщIэ дыщэ медалхэр хуагъэфэщащ цIыху 16-м, зыуэ щыт экзаменхэмкIэ балли 100 цIыхуитхум къахьащ. Ахэр: Щэныбэ Даянэ, Вэрокъуэ Алинэ, Ует Заремэ, Зумакуловэ Эльмирэ, Теплов Никитэ сымэщ. Апхуэдэу, зэпеуэ зэмылIэужьыгъуэхэм, олимпиадэхэм, спорт зэхьэзэхуэхэм ехъулIэныгъэ щызыIэрызыгъэхьахэми я цIэхэр къриIуащ, а псоми зи гуащIэ хэзылъхьа егъэджакIуэхэри къыхигъэщащ Джаппуевэм, икIи фIыщIэ яхуищIащ жэуаплыныгъэ яхэлъу я къалэнхэм зэрыпэрытым папщIэ.
 • ГуфIэгъуэмрэ дэрэжэгъуэмрэ зи гум щыз ныбжьыщIэ цIыкIухэм гуапэу ехъуэхъуащ министр Къумыкъу Iэуес. Абы къыхигъэщащ ныбжьыщIэхэм къагъэлъэгъуа ехъулIэныгъэфIхэм еджапIэм къыдэкIуэу, зэрыреспубликэу зэрыщыгуфIыкIыр.
 • — Махуэ зыбжанэ дэкIмэ, фэ фыхъунущ ди республикэм, къэралым и нэгъуэщI щIыпIэхэм щыIэ еджапIэ нэхъыщхьэхэм я студент. Шэч къытесхьэркъым мы еджапIэм щIэфх щIэныгъэр къызэрыфщхьэпэжынум, абы нэхъри зэрыхэвгъэхъуэнум, фи цIэр фIыкIэ дэнэкIи щыIуу, фыкъыщыхъуа Къэбэрдей-Балъкъэрым и щIыхьыр лъагэу фIэту, ехъулIэныгъэкIэ гъэнщIа гъащIэ зэрефхьэкIынум, — захуигъэзащ абы школым къыщIэкIхэм.
 • Апхуэдэу, курыт еджапIэр къызэраухымкIэ щыхьэт тхылъхэр — аттестатхэр — яритыну утыку кърагъэблэгъащ Емуз Нинэ. Абыи псалъэ гуапэхэмкIэ захуигъэзащ ныбжьыщIэ цIыкIухэм:
 • — Илъэсищ ипэкIэ «ДыгъафIэ къалэр» къыщызэIутхым ди мурадар нобэ нахуапIэ хъуащ. Сыт и лъэныкъуэкIи зэщIэузэдауэ зи бжэхэр зэIузыха центрым фэ фхуэдэхэр щемыджамэ, мыхьэнэ иIэнутэкъым абы. «ДыгъафIэ къалэм» и пщIэр лъагэу зыIэтыр фи ехъулIэныгъэхэращ. Ди республикэм и егъэджэныгъэм и тхыдэм лъэ быдэкIэ фыхэуващ узэрыгушхуэ хъун щIэблэу.
 • Апхуэдэу Емузым егъэджакIуэхэм фIыщIэшхуэ яхуищIащ къыдэкIуэтей щIэб-лэр къэгъэхъуным, гъэсэным, щIэныгъэ егъэгъуэтыным я гуащIэ емыблэжу зэрыхуэлажьэм папщIэ.
 • Пшыхьым щагъэлъэпIащ ныбжьыщIэхэм я адэ-анэхэри. Я сабийхэм я школ гъащIэм жыджэру хэтахэр, егъэджакIуэхэм щIэгъэкъуэн яхуэхъуахэр утыку кърашэри, ФIыщIэ тхылъхэр иратащ.
 • Адэ-анэхэми, егъэджакIуэхэми, хьэщIэу къахуеблэгъахэми гукъинэж ящыхъун пшыхь дахэр екIуу къызэгъэпэщауэ, уэрэдхэмрэ къафэхэмкIэ гъэнщIауэ щытащ, езы къэзыуххэми я зэфIэкIхэр утыку щагъэлъэгъуащ.
 • Пшыхьым и кIэм цIыкIухэр зэгурыIуащ я егъэджакIуэ пажэхэр, «ДыгъафIэ къалэр» IэщIыб ямыщIыну, щIэх-щIэхыурэ лъагъунлъагъу къахуеблэгъэну.
 • ЩОДЖЭН Iэминат.