ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

«Мэшыкъуэ-2019  гъэ»

2019-06-25

  • Псыхуабэ (Пятигорск) гъэ къэс щекIуэкI «Мэшыкъуэ» Кавказ Ищхъэрэ щIалэгъуалэ зэхыхьэм кIуэнухэм зрагъэтхын щIадзащ. 2019 гъэм ар епщIанэу екIуэкIынущ икIи Кавказ Ищхъэрэм, Урысей Федерацэм нэгъуэщI и щIыналъэхэм, хамэ къэрал гъунэгъухэм я щIалэгъуалэ мини 3 абы хэтынущ.

  • Япэ зэхуэсыр шыщхьэуIум и 9-м къыщыщIэдзауэ 16 пщIондэ лэжьэнущ, етIуанэр — шыщхьэуIум и 16 — 23-хэм, ещанэр — шыщхьэуIум и 23 — 30 махуэхэм.
  • Зэхыхьэм и япэ Iыхьэр тещIыхьауэ щытынущ хьэрычэт Iуэхум, туризмэм, технологиехэм зегъэужьыным. ЩIалэгъуалэр IуагъэщIэнущ зи гугъу тщIы унэтIыныгъэхэм ехъулIэныгъэ къыщызыгъэлъагъуэ IэщIагъэлIхэм.
  • ЕтIуанэ Iыхьэр трагъащIэ лъэпкъ Iуэхухэмрэ цIыхухэр зыIууэ гугъуехьхэмрэ я хэкIыпIэр къэгъэлъэгъуэным. ЩIалэгъуалэм я Iуэху еплъыкIэр хуаIуэтэфынущ къэрал къулыкъущIэхэм. Апхуэдэуи щэнхабзэмрэ гъуазджэмрэ дахьэххэм папщIэ фестиваль зэхашэнущ, лъэпкъ Iуэхухэм теухуауэ фильм кIэщI техынымкIэ зэхьэзэхуэ къызэрагъэпэщынущ. ЕтIуанэ зэхыхьэм ягъэкIуэнухэм хеубыдэ журналист, архитектор ныбжьыщIэхэр, щIалэгъуалэ зэгухьэныгъэхэм хэтхэр, творческэ гупхэмрэ щэнхабзэ центрхэм я унафэщIхэмрэ, лъэпкъым къыдекIуэкI IэщIагъэхэмкIэ IэпэIэсэхэр.
  • Зэхыхьэм и ещанэ Iыхьэм цIыху 1000-м щIигъу хэтынущ. Абы екIуэлIэнущ жылагъуэ, волонтёр, хэкупсэ зэгухьэныгъэхэм я унафэщIхэр, «Урысейм и пашэхэр», «Я — профессионал» зэпеуэхэм къыщыхэжаныкIахэр, студент профсоюз зэгухьэныгъэхэм хэтхэр, нэгъуэщIхэри.
  • «Мэшыкъуэ-2019» зэхыхьэм хэтыну хуейхэм «Росмолодежь» АИС-м и порталым зыщрагъэтхын хуейщ бадзэуэгъуэм и 7 пщIондэ (https://myrosmol.ru/event/29I66# ссылкэмкIэ).
  • КЪАНЩАУЭ Мэлычыпхъу.